Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.sz.:382/2005.
Jegyzőkönyv 2005.11.25.

Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. november 25-án 1300 órai kezdettel a Nagykanizsai Vasemberház dísztermében megtartott rendkívüli tanácsüléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív alapján 28 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve képviselő.
Meghívott: Dr. Pintérné Grundmann Frida, a munkacsoport vezetője

Litter Nándor elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel a 48 tagból 37 tag jelen van, illetve képviselteti magát.
A tanácsülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Túri Pétert. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Gregor Tibornét és Pávlicz Lajos polgármester urat.
A tanácsülés a javaslatot elfogadja.
Litter Nándor Elnök ismertette a napirendi pontokat, javasolta az előre kiadott napirend sorrendtől az eltérést, mert várhatóan vendégek is lesznek, fontos szempont, hogy minél többen hallják a készítők által elmondandókat ezért javasolja, ez legyen az utolsó napirend és egy módosító javaslatként kéri elfogadni egy sürgős mai ügyet, Bozzay Balázs a Remark 2001. kft. ügyvezetője kérését, a kistérségi fejlesztési koncepció elkészített terv végleges anyagának lezárása miatt, ezért javaslolja,, hogy külön napirendi pontként vegyük fel kistérségi fejlesztési program lezárását.
Van- e ezzel kapcsolatos észrevétel? Nincs, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Tanács egyhangúlag elfogadta a napirendeket.

Napirendi pontok:
1. A Társulás és a Munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Litter Nándor Elnök
2. Tájékoztató egyéb feladatellátás bővítési tervekről.
Előadó: Polai György irodavezető
3. A Remark 2001. kft. által összeállított kistérségi fejlesztési program elfogadása.
Előadó: Litter Nándor Elnök
4. Tájékoztató a kistérségi közoktatási intézkedési tervről, annak elfogadása
Meghívott előadó: dr. Pintérné Grundmann Frida munkacsoport vezetője

Litter Nándor: A Társulás és Munkaszervezetének Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadása már régóta időszerű feladata volt a Társulásnak. Tudjuk, hogy az ez évi október 26-án tartott társulási ülésen a minősített többségre vonatkozó értelmezési probléma miatt nem szavaztunk róla, szeretném ha döntenénk az ügyben.
Kérdezem, van-e észrevétel?
Szirtes Lajos: Néhány pontosításra vonatkozó észrevételem van. A munkaszervezettel kapcsolatosan az iroda irányítása-, szervezeti felépítése cím alatt pontosítani kellene. A munkaszervezet a társulás Elnöke közvetlen irányítása alatt áll, a dolgozói felett a munkáltatói jogot a munkaviszony létesítése és megszüntetése tekintetében a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja, a másik vonatkozásban egyéb munkáltatói jogokat pedig az iroda vezetője gyakorolja.
Litter Nándor: Egyetértek, továbbá javaslom, hogy az Irodavezető gyakorolja a munkatársakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat.
Tudom, hogy ez egy lényeges változás az eddigihez, de úgy gondolom, hogyha jól működnek a dolgok, akkor annak így kellene működni: Az Irodavezető, kvázi mintegy jegyző gyakorolja a munkáltató jogokat.
Szirtes Lajos: Hasonló módon az Irodavezetővel kapcsolatos szabályozást is pontosítani kellene, kinevezés, díjazás az Elnökség, egyéb munkáltatói jogok pedig a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
Ezt a két módosítást javaslom elfogadni.
Litter Nándor: Kérdezem, hogy ezzel a kiegészítéssel kapcsolatosan , azaz az Irodavezető gyakorolja a Munkaszervezet munkatársai felett a munkáltatói jogokat, beleértve az egyebeket is, van- ez ellen észrevétel? Én ezt normálisnak tartom, ha rajta kérjük számon, akkor Ő élhessen is a munkatársak megválasztásának jogával. Akkor erről kérem határozatilag szavazzunk. Tehát aki egyetért azzal, hogy az Irodavezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet dolgozói felett, az kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy a Tanács egyhangúlag elfogadta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
74 / 2005.(11.25) számú határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetén belül az Irodavezető gyakorolja a Munkaszervezet munkatársai felett a munkáltatói jogokat, beleértve az egyéb munkáltatói jogokkal együtt.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: Folyamatos
Litter Nándor : Szirtes Lajos második javaslatát, hogy az Irodavezető esetében az alkalmazás, munkaviszony megszüntetés területén az Elnökség, míg az egyéb munkáltatói jogokat – szabadság, kiküldetés – a működéssel összefüggő javaslat szerint az Elnök gyakorolja.
Kérem szavazzunk erről is:
A Tanács az előterjesztési javaslatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta
75 / 2005.(11.25) számú határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete Irodavezetőjének esetében az alkalmazás, munkaviszony megszüntetés területén az Elnökség, míg az egyéb munkáltatói jogokat – szabadság, kiküldetés – a működéssel összefüggő javaslat szerint az Elnök gyakorolja.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: Folyamatos
Litter Nándor: Ennek alapján kérem kiegészíteni az SZMSZ vonatkozó részeit. Most kérem szavazzunk a teljes anyag jelen módosításokkal kiegészített elfogadásáról.
A Tanács a határozatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
76 / 2005.(11.25) számú határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát. és annak munkaszervezetére vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2005. november 25.
Litter Nándor: Most a feladatbővítési és egyéb napirenddel folytatjuk
Jelezni szükséges, hogy a héten a korábbi Vöröskeresztes ügy mellett a Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat valamint a belső ellenőrzés ügye került előtérbe. Egyeztetések voltak és ez a probléma számomra szerdán jött elő és csütörtökön délig kellett a normatíva igénylési javított anyagot leadni, fizikailag nem volt Nagykanizsa alkalmas arra, hogy meghozza azokat a döntéseket, ami hasonló ügy játszódott le most is, mint a Vöröskereszttel együtt végrehajtandó szolgáltatásoknál. Összehívtunk volna esetleg közgyűlést – mármint a város – és aláírtam volna az együttműködést, de nem volt benne egyezség, mert egyébként, ha a közgyűlés nem hagyta volna jóvá, akkor visszavontuk volna igénylésünket.
De erre nem került sor, hanem a mostani állapotnak megfelelően nyújtottuk be a normatíva igénylésünket és Göndör István országgyűlési képviselőt is azért hívtuk ide, mert ugye a normatíváknál már változtatni nem lehet, és a módosító indítványok beadása megtörtént, a törvényjavaslat még nincs elfogadva, abban bízunk, hogy ezt a november 23-i határidőt kitolják. A törvény elfogadása után lenne arra időnk, hogy ezeket a dolgainkat rendbe tegyük.
Jeleztem Göndör István úrnak, hogy jó lenne a közoktatási terv elfogadásánál, vitájában részt venne és a normatíva igényléssel kapcsolatosan ilyenfajta kérést tudjunk rajta keresztül tolmácsolni, próbálja meg ezt képviselni.
Bevezetésként ennyi az eheti társulási szolgáltatások szervezésével kapcsolatos ügy, ez is azt mutatja, hogy valamennyiünknek jobban kell követni a törvényt, ami még csak tervezett változás, de szomorú a dolog, hogy már a tervezet elfogadása előtt kell a normatíva igénylést megadni.
Közben köszöntöm Göndör István urat, kérem foglaljon helyet az asztalnál.
Ehhez az ügyhöz ki akar még szólni?
Nagy Judit, Kht. : Tájékoztatni kívánom a társulási tanácsot, hogy a szociális törvény a kötelezően biztosítandó alapszolgáltatások körét bővítette, a közösségi pszichiátriai ellátás és a támogató szolgálattal. Ezt a két szolgáltatást azért lenne fontos felvenni, mert akkor újabb normatívát tud a többcélú társulás lehívni, fontos, hogy a társulás is vegye fel feladatai közé 2007. január 1-től. Ez azt jelentené, hogy az önkormányzatoknak nem kellene plusz pénzt áldozni ezeknek a szolgáltatásoknak ellátására. A 2007. január még távol van, de nekünk fel kell készülni a feladat ellátására.
Litter Nándor: Javaslom, hogy a munkaszervezet az önkormányzatok által elfogadandó határozati javaslatokat készítsen elő és visszatérünk a feladatbővítésre.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan?
Gregor Tiborné: Az „egyéb” témakörhöz kapcsolódva, kérem a munkaszervezet vezetőjét, adjon részletes tájékoztatást a normatíva igénylés ügyével kapcsolatosan, amely szerint 2006-ban sem a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat sem pedig a belső ellenőrzés többlet normatívát nem kap. Fontosnak tartom a tájékoztatást a jelenlévő polgármesterek számára.
Litter Nándor: Átadom a szót Polai György munkaszervezet vezetőnek a szót.
Polai György: Az Elnök úr a bevezetőben említette és úgy éreztem, hogy Ő is kíván még erről a témáról beszélni. Konkrétan ezen a héten, hétfő este kaptuk meg a BM- től a tájékoztatást, és a legutolsó változatát a normatíva igénylésnek, pontosabban a beadott igénylésünk általuk elfogadott formáját, amelyben közölték, hogy nem kapunk támogatást a belső ellenőrzére és gyermekjólétre, a hivatkozás szerint azért, mert ebben a két tevékenységben nem tudjuk lefedni a társuláshoz csatlakozott települések 50 %-át és a hozzájuk tartozó lakosságszám 60 %-át illetve a települések 60 %-át és a hozzájuk tartozó lakosságszám 50 %-a arányát. Ennek a kettős feltételnek a meglétét előíró, és mindenfajta feladatellátásra vonatkozóan kötelező elemkénti alkalmazása nem volt ismert számunkra. A korábbi három alkalommal tartott szóbeli szakmai tájékoztatókon ez a kötelezettség nem került elő és ennek az új helyzetnek a megoldására próbáltunk olyan lehetőséget megteremteni, hogy milyen megállapodás formájában tudnánk ezt beilleszteni az igénylésünkbe. A felvetődött javaslatokat próbáltuk megvalósítani, azonban az idő rövidsége folytán, Nagykanizsa város szervezeteinek a feladatellátáshoz történő beintegrálása olyan hosszadalmas lett volna és a elérhető többletnormatíva lehetőség a város számára és az együtt járó, nem az eredeti törvényes eljárási rend, az utólag kapott közgyűlési felhatalmazási lehetőségek, az ebben rejlő kockázat és a szakmai vezetésben nem teljesen kialakult kapcsolódási lehetőség, egyetértés hiánya miatt nem tudtuk ezt bekapcsolni. Mindez annak ellenére, hogy a város polgármestere az utolsó pillanatig partnerünk volt ebben és igyekezett mindent megtenni, az érintett személyekkel soron kívül egyeztetni és a tennivalókat megszervezni, hogy sikerüljön valami megoldást kitalálni. Látni kell, hogy a kistérségi társulások finanszírozási lehetősége a költségvetési törvény bizonyos fejezetében van és ugyanakkor az önkormányzati támogatásoknál az ágazati törvények jól megfogalmazzák a feladatellátásokat és a kötelezettségeket. Ez okoz jelenleg bizonytalanságot bizonyos esetekben, hogy a társulási finanszírozásban meglévő, rugalmas reagálásokra való megoldás kidolgozása nehézkesen működik.
Tájékozódtunk más társulásoknál is, többször szembesültünk egyébként olyannal is, amely az ismereteink szerint nem felelnek meg teljes körűen a törvényi előírásoknak.
Abban maradtunk az érintett szakmai vezetőkkel, hogy folytatjuk az egyeztetést és tárgyalást, olyan együttműködést kellene kidolgozni, amelyben a város és a kistérség előnye egyértelműen biztosítható lenne a hosszútávú munkafolyamat alakulna ki.
Tekintettel arra, hogy pl. a belső ellenőrzésnél a város, amely a feladatkört nem vállalta fel a társulás keretében történő együttműködésben, így hosszabb módosítási folyamatot igényel ezért az eljárás végrehajtása. Társulási megállapodás módosítása és így a finanszírozásban beállt változás – ha a törvény nem változik – akkor ezzel kell számolni, a 2006. évi finanszírozásban tehát ezekre a feladatokra normatívával nem lehet számolni.
Kérem a tájékoztató elfogadását és várom esetleges kérdéseiket.
Litter Nándor: Mindenki számára világos volt? Kiegészítésként elmondom, hogy szerdán tudtam meg, ehhez Önkormányzati döntés kellett volna, a társuláshoz való csatlakozásnál az ezzel járó szabálytalanságok jöttek volna elő. Beszéltem erről az Államkincstár megyei vezetőjével is, aki egy elvi támogatást adott és véleménye szerint adott lesz az év közbeni módosítás lehetősége,
Ha kialakul, hogy a Társulás mit akar, akkor én a Nagykanizsai önkormányzatnál elérem, hogy ez ott támogatásra kerüljön.
Azt is el kell mondanom, hogy a családsegítésnél a várost megillető normatíva adatok nem voltak pontosak, az idő rövidsége miatt nem lehetett megoldani a felvetődött javaslatot.
Remény lehet a jövő évi kiegészítő normatíva módosítási lehetőség, a másik pedig az a tény, hogy a törvény még nincs elfogadva. Egy esély lehet a határidő módosításra is, és szélesebb igénybejelentés történhet pl. a Vöröskeresztnél is. Van- e kérdés ezzel kapcsolatban?
Rácz József: Az ismeretem szerint szerdán Budapesten ezzel kapcsolatban szakmai tájékoztatás lesz, a Szoc. és Eü. Min.-ban legalábbis a szociális előadó jelezte ezt nekem, ő részt kíván venni ezen. Javaslom, hogy a szakmai kérdéseket ami itt felmerült, az vessük fel ott, úgy értelmezem, hogy a városnak ez kötelező feladat és a 47 település van sújtva a jogszabály által, mert a két kritériumnak semmiképp nem tudunk megfelelni. Van-e áthidaló megoldás, vélhetően ez gond Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely vonatkozásában, ezzel a megye 75 %-a ki van zárva abból a plussz normatívából, amit le lehetett igényelni a többcélú társulásnak. Én azt gondolom, alaphelyzetből újra kell ezt gondolni, mert a városnak sem jó, de legfőképpen a 47 településnek.
A két plusz normatíva nagyon hiányzik a többcélú társulásnak, a törvény nem veszi figyelembe, hogy a megyei jogú városokkal megalakult többcélú társulások ezeknek a létszámfeltételeknek nem tudnak megfelelni.
Gregor Tiborné: Akárhányszor olvasom ezt a tervezetet, mindig összekeveredek. A társulásban benn van Nagykanizsa város az 54000 lakosával, a társulás felvállalta a belső ellenőrzést a tevékenységi körében bent van a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és a kérdésem az, hogy ha többcélúról beszélünk, akkor van egy feladat, az egy dolog, hogy a feladatát hogyan látja el.
Jól értelmezzük mi ezt, úgy érzem jó lenne ezt tisztázni.
Litter Nándor: Az alelnökök közül részt tud-e venni valaki valaki a budapesti tájékoztatón a jövő héten, szerdán? Kérem Polai Györgyöt, vegyen részt a tájékoztatón, ha nem tudnak az elnökhelyettesek akkor a kht. Képviselőjével.
Kámán Péter: A belső ellenőrzés teljesen lefedett és valószínűleg az ország területén több, hasonló is van és a megyei jogú város miatt van itt a probléma, amelynek el kell önállóan látni a feladatot, a többi település, ahol 100% a lefedettség, akkor ne sújtsa erre tekintettel a jogszabály.
Litter Nándor: Ezt kell szerdán egyeztetni.
Pávlicz Lajos: Az elmúlt társulási ülésen kezdeményeztük a társulási megállapodás módosítását, a szavazati arányok miatt, a belső ellenőrzés nem tud működni, mert Nagykanizsa nem szavazhat, ezért kértük a képviselő testületeket, hogy fogadják el a szavazati lehetőség törlését. Tegnap nálunk elfogadtuk, ma Nagykanizsa nélkül meg nem mehet semmi.
Polai György: A jelzett Társulási megállapodás módosítás 16. pontjának törlése azt jelenti, hogy a jelenlegi helyzetben – az a döntés, akkor lesz hatályos, ha valamennyi képviselő testület minősített többséggel elfogadja december 15-ig – ha a belső ellenőrzésről szavazunk, Nagykanizsa nem vesz részt ebben a szavazásban, Nagykanizsa kivonul és nem leszünk határozatképesek.
Pávlicz Lajos: Azt kérdezem, ha a belső ellenőrzési társulás csak akkor kaphat normatívát, ha Nagykanizsa bent van,, akkor Nagykanizsa kivonul, akkor miről szavaznak, arról hogy nem kapunk normatívát? Akkor miért kell ez, maradjon a négy másik feladat.
Molnár Mihály: Azt gondolom, hogy minden feladatra igaz, hogy Nagykanizsa város vegyen részt a feladatellátásban. Pl. ha az oktatásban Nagykanizsa város nincs bent, akkor természetesen az oktatásra sem kapunk semmit. Tehát nem a törvény a rossz, hanem a lényeg az, hogy ha a kistérségi társulás felvállal egy feladatot, akkor az úgy jó, ha a város is csatlakozik hozzá, mert meghatározó a lakosságszáma. Tehát ha együtt akarjuk végrehajtani, akkor társuljunk és azt gondolom, hogy a normatíva igénylésben volt itt értelmezési probléma is, mert eddig ez nem így volt, ezért kérem az országgyűlési képviselő urat, hogy törvényjavaslat határidejét módosítsák és Nagykanizsa pedig csatlakozzon a belső ellenőrzéshez, neki is jelenthet néhány milliót, de a belső ellenőrzési társulásoknak a legfontosabb, mert megoldódna a finanszírozási problémájuk. Ugyanígy gondolom a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatot is.
Szirtes Lajos: Nagykanizsa megyei jogú város nem lehet bent, neki önállóan el kell látni a feladatát.
Litter Nándor. Augusztusban olyan információt kaptam, hogy a megyei jogú városnak önállóan kell megoldani és ez itt is elhangzott. Ha határidő nem módosul, akkor marad a jövő évi korrekciós lehetőség, ha módosul, akkor pedig lehetőségünk van arra, hogy a társulásokat és a szervezeti dolgokat végiggondoljuk, a munkaszervezet tisztázza jogszabályi hátteret.
Göndör István: A problémák széleskörűek, szégyenfolt esett ma is rajtunk, ismét kifosztottak egy horvát baráti társaságot itt városunkban. Az eltűnt okmányok, a hatóságok gyors intézkedése kellet, hogy haza tudjanak utazni. Kistérség: nagyon erőteljesen megyünk a kistérségek felé. Átnéztem a 8. sz. mellékletet, én ezt a problémát, hogy a megyei jogú város bent legyen, nincs, nem találom. A normaszövegben ez nincs, csak részletszabály lehet, ezt meg kell változtatni. Az időpontot tudatosan tettük okt. 15-re, mert tavaly is sok zavar volt. Október 15. ex ante, akinek megvan, megcsinálta akkor kap normatívát, aki nem, az nem kap. Nem lehet húzni december végéig. Utána fogok járni, hogy van-e lehetőség javításra, akinek konkrét információja van, az kérem adja át nekem.
Gregor Tiborné: Amit Ön kér, az ott van Önnél is és a Polgármester úrnál is. Amit Ön kérdezett az 50-60 % valóban igaz lehet, de az nincs sehol leírva, ha be kell venni a megyei jogú várost, akkor az miért tilt egy leigénylést a létszám alapján, mert ő nem akar benne részt venn? Egyik helyen enged, a másik helyen pedig megtilt. Mert akkor a létszámnál nem vehetem figyelembe, a belső ellenőrzést önállóan kell a megyei jogú városnak ellátni, tehát nem vehet részt a társulásban, de ez hol van leírva?
Hegedűs György: Az előző taggyűlésünkön elhangzott, hogy mennyire fontos a társulás, többféle változatot dolgoztunk ki. Most, hogy ezt választottuk, az következzen, hogy Nagykanizsa is csatlakozzon, társuljon a belső ellenőrzési feladatellátásban és ettől még önállóan lássa el a belső ellenőrzését. Ugyanez vonatkozott az előző taggyűlésen is, amikor szóba került a Vöröskereszttel való megállapodás. Problémát jelentett, hogy ki milyen feladatot lát el, de hát az önkormányzat a feladatellátásra megállapodik, akkor ugyanúgy beleszámít.

Litter Nándor: Köszönöm, javaslom, hogy ezt itt most zárjuk le, nem tudunk előbbre jutni.
Lett egy jogértelmezési feladatunk, esetleg egy szabálymódosítás határidejének változása után lehetőség arra van arra, hogy megbirkózzunk azzal, amivel addig nem.

Gregor Tiborné: Tehát értelmezzük azt, hogy amennyiben a szabályok így maradnak, akkor sem a belső ellenőrzési társulás, sem a családsegítő társulási normatívát nem tud igénybe venni, ezzel szembesüljön mindenki. A családsegítő szolgálat csak az önkormányzatoknak járó 728 Ft-ot kapja meg, többet nem.

Litter Nándor: Nagykanizsa város a családsegítést nem társulásban látja el, ha két település csatlakozna a nagykanizsai családsegítőhöz, az nem lényeges változás. Idő nem volt arra, hogy jogszerűen megoldjuk. Én a város testületénél fogom intézni.
Lezárjuk ezt a vitát.
Következő napirend a Remark 2001 Kft. által készített területfejlesztési koncepció elfogadása.
Ülés előtt tájékozódtam, vannak apróbb észrevételek, de ezek lényegesen nem befolyásolják a teljesítést. 80%-ban teljesítettnek tekintjük, a 20%-ot visszatartjuk.

Polai György: A Remek tájékoztatása szerint október hónapban minden településre kiküldte az anyagot, két településnél jött észrevétel. Balatonmagyaród és Csapi településektől. A Balatonmagyaródi 7 észrevételből 5 észrevételt beépített, 2-t nem. A környezetvédelem és a megújuló energia fejezetekből kiegészítésként ígéret van, hogy beépítik. A kerékpárútra azt a választ kaptam, hogy digitalizált formában nem lehet beépíteni, olyan programban készült. A nyomtatott forma átadására egy-két határidőt kértek.
Csapi önkormányzat észrevételei részben konkrétak, amelyek már operatív programba kerülnek megfogalmazásra, viszont hiányzik egy fontos momentum a Zalakaros – M9 összekötő út és a fejlesztések között a Csapi Körzeti Általános Iskola, mint 600 millió Ft-os fejlesztése.

Litter Nándor: a mai világban, ha elektronikusan nem kezelhető a kerékpárút térképi megjelenítése, ezt nem kell elfogadni: olyan anyagot kell adni, amit valami gépen meg lehet tekinteni. A 20%-os csökkentéssel az anyagot szerintem összesenben el lehet fogadni.

Pávlicz Lajos: A határidő mit jelent? Volt-e kötbér a szerződésben?

Kobán Ildikó: Igen, volt az eredeti szerződésben.

Litter Nándor: Részben mi is okai vagyunk a késésnek, javaslom, hogy kezdjük meg a tárgyalást a késedelmes teljesítés miatti kötbérigényre is.
Van-e egyéb észrevétel? Nincs, akkor felteszem szavazásra a kérdést, fogadjuk-e el 80%-os teljesítéssel az anyagot.
Igen, elfogadjuk. Ellene szavazott: - Tartózkodott: -
A Tanács egyhangúlag elfogadta.

77 / 2005.(11.25) számú határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Remark 2001. Kft. által készített Komplex Területfejlesztési Programcsomagot. A hiányos teljesítés miatt vállalási ár 80%-át vfizeti ki a Remark 2001. Kft. részére; a maradék 20%-ot abban az esetben, amennyiben a Remark Kft. elkészíti a szükséges kiegészítéseket.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2005. december 31.
Göndör István: Az önkormányzati bizottság előre tájékoztatott, hogy csak arra jött észrevétel, hogy egyedül az oktatási intézményeknél a megyei jogú város nem szállhat be a gyerekekkel ennek a normatíva leigénylésére. Ennyi korlátozás létezik.
Litter Nándor: Akkor következik a kistérségi közoktatási intézkedési terv elfogadása, az anyagot mindenki megkapta reményeink szerint nyomtatott formában, és eljuttattuk a polgármesterek részére. Megítélésem szerint jó és fontos anyagot kaptunk, előre is megköszönöm a munkatársaknak, akik részt vettek az elkészítésben. Nagykanizsának semmilyen érdekeltsége nincs abban, hogy a környező településekről a gyerekeket a városi intézményekbe hozzák, szeretném ezt aláhúzni, és a város meglépi a szervezeteit érintő szakmai intézkedéseket. Felkérem dr. Pintérné Grundmann Fridát a munkacsoport vezetőjét a tájékoztatóra.
- Szükségesnek tartom leszögezni és megköszönni a lehetőséget a Polgármester uraknak, hogy a tájékoztatást és egyeztetést le tudtuk bonyolítani – Felsőrajk kivételével, ahol a polgármester az előzetesen egyeztetett időpont ellenére sem jelent meg. Az egyeztetéseket az intézményvezetők jelenlétében tartottuk, nagyon köszönöm a lehetőséget, és magam is nagyon sokat tanultam ebből, és remélem, hogy az igazgató kollégákkal együttműködve jó szakmai munka fog kialakulni. A közoktatási törvény és az önkormányzati törvény előírja, hogy melyik fenntartónak melyek a kötelezettségei. Az óvoda, az általános iskola, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása a települési önkormányzat kötelezettsége, efölött minden megyei kötelezettség. A megyei jogú városnak kötelező ezen túl ellátni azon feladatokat, amelyek megyei feladatok.
Örülök, hogy a közoktatás élen jár a kistérség kialakulásában, valószínűleg azért, mert hamarabb került kényszerpályára, mint a többi feladat. Már megjelent a külön terminológia is a szolgáltató város, a lenyúló város, a súlytalan város. Szeretném, ha az anyagból az derülne ki, hogy Nagykanizsa a szolgáltató város szeretne lenni.
A kistérség jövőképét egy küldetés-nyilatkozattal fogalmaznánk meg, az alábbiak szerint: .
Az európai közösségi és a hazai szakmapolitikai összefüggések, továbbá a regionális programkörnyezet és a kistérség adottságai alapján a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a következő időszakban az alábbi célok elérését tűzte ki.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása az anyagi és szellemi erőforrásait
használva eredményesen szolgálja a gyermekek és fiatalok fejlődését, személyiségük gazdagodását az egész életen át tartó tanulás megalapozását és a munkaerő-gazdálkodásra való sikeres A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása az anyagi és szellemi erőforrásait hatékonyan beilleszkedést.
Az oktatás-képzés rendszerének átfogó fejlesztésével biztosítja, hogy a fiatalok az iskolarendszerű képzésben megszerezhessék azokat a kulcsfontosságú készségeket és ismereteket, amelyek a fenti célt szolgálják. A kistérség célul tűzi ki a településtípusok közötti különbségekből, a jövedelmi egyenlőtlenségekből, a társadalmi kirekesztettségből adódó hátrányok mérséklését.
A közoktatási feladatokat a Társulás egymás érdekeit tiszteletben tartva, a partneri együttműködés és szolidaritás jegyében látja el.

Köszönöm a településekről az észrevételeket, ezeket pótoljuk a végleges anyagban. A 2. számú mellékletet kicseréljük a legfrissebb statisztikai adatokkal.
Hahót és Felsőrajk esetében javaslatunk volt, de ezt Felsőrajkal nem tudjuk teljesen egyeztetni.
Homokomárom nem szerepelhet az iskolabusz-listán, de megpróbáljuk rendezni, hogy szerepelhessen a normatíva igénylésben.
Az intézkedési tervnek nincs kötelező ereje az iskolafenntartók . Az intézményfenntartói jog az önkormányzatoké.
Lényege: Tanügyi igazgatási szakemberek tesznek egy javaslatot, benne van a pedagógiai hitvallás, a felelősség, ami a gyermek érdekét szolgálja, és a gyermek és a tanulók mindenek feletti joga a döntések meghozatalában, az őt érintő kérdésekben.
Ez ajánlás, ha önök bármilyen módosításra javaslatot tesznek, amit közösen el tudnak fogadni, az beemelhető; csak egy hatása van, ha önök pályáznak, akkor valószínűleg követelmény az ezen intézkedési tervre való illeszkedés.
Javaslataink két tényen alapulnak: létszámok és a fajlagos költségek. A
A továbbiakban az anyag felépítését részletezve ismertette, valamennyi részterület külön-külön értelmezésre került fejezetenként.

Göndör István: A jelen lévő sajtósok felé kérem, ne az menjen ki, hogy már megint milyen iskolabezárás és problémák vannak itt, úgy gondolom, hogy a sajtó tisztában van azzal, hogy munkaanyag nem lehet témája a tudósításnak.
Dr. Pintérné:
- minden abból indul ki, hogy a kistérségi többcélú társulás többlet normatíva lehívására jogosult, ha a létszám peremfeltételeket teljesíti.
- Ha olyan iskola, ahol 35 gyerekkel 8 osztály van, ott szakmailag nem lehet megfelelő munka.
- Ismert európai statisztikai adat: az egy pedagógusra 15 gyerek az átlag, Magyarországon egy pedagógusra 10 tanuló jut. Viszont a szellemi munka mérésénél Magyarország nem az első 10-ben van a teljesítésben, hanem az utolsó 10-ben.
Van egy teljesítőképesség, befogadóképesség, ezért vannak hatások, ha még kevesebb a tanuló, az nem a tanuló teljesítményét növeli automatikusan.

Litter Nándor: Megkérjük Pintérnét, állítsanak össze egy rövid tájékoztatót a sajtó számára a közoktatási tervről. Mi összesen ezt mondjuk, de az egyes települések saját helyzetükről majd önállóan eldöntik, mit és hogyan közölnek a sajtóval.

Orlainé T.Andrea: A felvetett észrevételekre közöljük, hogy Balatonmagyaród óvodája azért maradt ki, mert utólag kaptunk adatszolgáltatást, és becsatoljuk ezt az anyagot, mielőtt a Minisztériumba kerül.

Pintérné: Hány gyerek van most Balatonmagyaródon?

Németh Zoltán: Gyereklétszám 16 gyerek a 2004-2005 évi, a 2005-2006. évi 14, fogyás látható, de ezzel még teljesül a követelmény.

Pintérné: Van-e bejáró gyermek önöknél?

Németh Zoltán: van.

Pintérné: Azért lenne fontos Önöknek, hogy társuljunk valakivel, hogy a többcélú bejáró normatívát igénybe tudja venni a Társulás, 100 000 Ft gyerekenként többlet forintot jelent.
A statisztika szerint 7 gyerek bejárós Önöknél. Jó szívvel tudom ajánlani, hogy vállalják az óvoda fenntartását a jövőben is.
Ha pénzügyi problémák lennének a jövőben, akkor itt is a magánóvoda még várható megoldás lenne. Ennek megfelelően pótoljuk az anyagot.

Pávlicz Lajos: A murakeresztúri óvodánál javaslom, hogy csoport átszervezésről és ne csoport megszüntetésről szóljon az anyag.

Litter Nándor: az a véleményem, hogy akkor teljes egy intézkedési terv, ha magunk is egy végleges állapotot fogadunk el. Van olyan település, ahol 3-4 javaslat is van. Lehet, hogy jó így, ezt a szakértőkre bízom.

Pávlicz Lajos: a mi településünknél több irányú csatlakozás lehetősége van. Pl.: Belezna iránya is szóba jöhet.

Pintérné: Nincs itt a beleznai polgármester, de ki kell mondani, egy ilyen kis létszámú iskolát nem szabad fenntartani. Földrajzilag jelenleg az utak hiányoznak a Murakeresztúr irányába való csatlakozáshoz.
A nemzetiségi oktatásban, ha 8 gyerek jelzi, akkor bármely iskolában kötelező a nemzetiségi oktatás megszervezése.

Pávlicz Lajos: sajnos látni kell, hogy a szülők ha elviszik a gyereket, akkor a település ha nincs megállapodása, elesik a bejáró normatívától és most már óvodást is visznek be Nagykanizsára. Ezért saját településünkön nem tudjuk biztosítani a feltételeket.

Pintérné: akinek Nagykanizsán tanulói jogviszonya van, az a szülő szabad elhatározásából van. Most is el kell mondanom, hogy ebben az országban sokan tévesen értelmezik a szabad iskolaválasztás jogát, amely valójában azt jelenti, hogy a szülő választhat magán-, felekezeti- vagy önkormányzati iskola között és semmi többet. Nem azt, hogy melyik kapun megy be az ellátásért.
Nem tartom jónak a nálunk lévő, jogilag engedélyezett trükköket.
A bejelentkezéskor nincs vidéki gyerek. Bejelentkezik a szülő Nagykanizsára. A Rózsa úti iskolába csak úgy tudjuk beírni a vidéki gyerekeket, ha a település kifizeti a közel 200 000 Ft bekerülési költséget. Ezt nem tudja Nagykanizsa felvállalni.
Természetesen azt kérem, hogy önök se csak pénzben gondolkodjanak. Ha pl. a szülő a városba dolgozik, és a gyereket célszerű ha behozza. Be kell látni, hogy ha mi lennénk az Ő helyébe, hasonlóan tennénk. Mint ahogy néhány polgármester is Nagykanizsára járatta iskolába a gyermekét. A bejáró gyerekek egy része emberi sors, jó lenne ha ezt a jövőben is akceptálnánk.

Kámán Péter: a hahóti iskolánál felhozza a Felsőrajkkal való kapcsolódást, de ugyanezt nem szerepelteti Felsőrajknál viszonzásul. Ha ez fontos tény lesz későbbekben, akkor kell ezt korrigálni. Továbbá kijelentem, hogy a következő 3 évben fent fogja tartani az Önkormányzat az iskolát.

Pintérné: Felsőrajk számára a kétpólusú modellt csak Hahóttal ajánlottuk. A Felsőrajki polgármesterrel nem tudtunk találkozni, de itt az ülésen sincs jelen, ezért úgy érzem, kénytelenek vagyunk megnevezni a kész anyagban ezt a tényt.

Hegedűs György: a településünk meg akarja tartani az iskoláját és nem értem, hogy miért kellene elmenni addig, hogy mi leépítsük az iskolát, a város pedig kénytelen legyen felfejleszteni egy újat. Arra kell törekedni, hogy a lehetőség hosszabb távon megmaradjon, központi akarat, lehetőség arra van, hogy a gyermekszaporulat növekedjen és a város fejlődése Nagyrécsével is pozitív eredményt hoz. Több okból tudom megindokolni, hogy a Nagyrécsei iskola nincs veszélyhelyzetben.

Pintérné: Polgármester Úr mi idézőjelbe tettük azt, hogy „veszély” fenyegeti. Szeretném azt mondani szakmailag megalapozottan, hogy központi és kistérségi finanszírozást azokra a helyekre csoportosítsunk, amelyeket a jelenlegi adatok szerint veszély fenyegeti – én ezt nem fogom felvállalni.
Önök hozhatnak közösen döntéseket, de azt vállalni kell, hogy a kistérségi pénzek szétosztásánál egy nem stabil szerkezetben 8 decentrum kialakításának feltételei nincsenek meg a kistérségben. A szakértő csak 3 helyen jelölt meg decentrumot. De én ezt túlzottnak tartom, mert az álláshelyeket is néznünk kell. Bár a településen dolgozó pedagógusok nagy része Nagykanizsáról jár ki. A „nem tartható” és a „veszély fenyegeti” kategória azt jelenti, hogy azonnal le kell ülni tárgyalni. Hiszek a csodákban, de hivatkozok Hideg Éva 18 évvel ezelőtti kutatásaira, amelyben ezt a térséget jelölte meg a Dunántúl a népességfogyásban legkedvezőtlenebb településeinek. Ez a koncepció három évre szól, így a már megszületetteket tudtuk számba venni. Egyébként megígértem minden megbeszélésen, hogy Nagykanizsán a beiratkozásnál mindenféle trükköt, amit ki tudunk védeni, azt kivédjük, tehát ideiglenes lakcímmel nem foglalkozunk, de sajnos nem vagyunk nyomozati szerv.

Hegedűs György: abban bízom, hogy a törvényalkotók felmérik az a helyzetet, ma 140-150 lélekszámú iskolára azt mondani, hogy bezárjuk, nem szerencsés. Ha a normatívákat nem ilyen mértékben csökkentik, kisebb áldozatokkal a létjogosultság fenntartható, nem kerülne a szülő sem bizonytalan helyzetbe. Most kell a helyzetet megmenteni, mert amit most leépítünk, azt újra létrehozni óriási áldozatot igényel. Mindent el kell követnünk az országgyűlési képviselők felé, hogy vegyék figyelembe a helyzetünket.

Rácz József: szeretném megköszönni Pintérnének és a Tárulás munkaszervezetének azt a munkát, amelyet az intézkedési terv összeállításában kifejtettek, ez az anyag nemcsak ma, hanem a sokkal tovább értéket képvisel, vezérelveket ad, testületeknél jó pár dolgot könnyebb lesz megtárgyalni, független szakértői team készítette. Észrevételem az lenne, ha a decentrumok fenntarthatók, akkor Gelse szeretne a felnőttképzésben, így akár a szakképzésben tovább lépni, tehermentesítve Nagykanizsát, lehetőséget adni a kistérségen belül 8-10 településnek, 10 –15 km sugarú körben ez megoldható lenne. A képviselő úr felé javaslatom lenne, hosszabb távon nagyon indokolt lenne az úszásoktatás normatívájának megteremtése. Foglalkozzon ezzel a szakmai és pénzügyi oldal. Ahogy Nagykanizsán, úgy a többi iskolában is biztosítani kell ezt a lehetőséget az egészségnevelésben. Látjuk az anyagban a tornaterem, a tornaszoba számokat, nagy segítség lenne a településeknek. A PPP-s program kistelepüléseken pl tornaterem építésben, vagy uszoda kialakításra járhatatlan. Csak az alacsony kamatozású hitel igénybevétele, pályázati lehetőség.

Dezső János: nehéz helyzetben vagyunk, mert a települések közötti régi ellentétek mély gyökerűek. Fura helyzet lenne, ha most az iskolát be kellene zárni: 7 tanár helyi, 1 nemespátrói, 200 személyes korszerű iskolával. Én a jogszabályban látom a legnagyobb hibát, az ún. szabad iskolaválasztásban. Amennyiben biztosítva van a környékben a gyermek tanítása, nem vihetnék el máshova. Mert ezzel egy falurombolást csinálnak. Abban találnám a megoldást, hogy a város ne szippantsa fel a gyerekeket, pl Miklósfa. Nem szabadna minden iskolát így fölmorzsolni, néhány év múlva Kanizsán nekiállunk iskolát építeni.

Kis Tóth László: az anyag készítőinek én is gratulálok és javaslatom, hogy a településnél lévő „árnyék” szó kikerülhetne belőle.

Pintérné: egyetértek, ezt már megbeszéltük, megoldódik ez a probléma. Surdi polgármester úrnak válaszolom, hogy Nagykanizsa egy iskolaigazgatót sem biztatott arra, hogy halássza el a gyerekeket a településekről. Az első mondat a partneri kapcsolat. Fontos feltétel az, hogy nyíltan tárgyaljunk az iskolafenntartó társulásokkal. Megyén kívüli példát említek, hogy pl. Pogányszentpéter minden gyerekét mi látjuk el és Iharosberénnyel van iskolafenntartó társulásban. Ilyen esetekben inkorrekt módon vesz részt az együttműködésben. Nagyon komolyan fel kell lépni az ilyen ügyekben. A normatíváknál ellentmondás a sajátos nevelésű gyermekek utáni, gyerekre szabott fejkvóta, mert drasztikusan megemelkedett ezen gyermekek száma. Nem tartom jónak, hogy az EU statisztikákban Magyarország népességéhez viszonyítottan a sajátos nevelésűek aránya rendkívül magas.

Az egyik oldalon próbáljuk a társulást erőltetni, a másik oldalon Önhiki-ben odaadjuk ugyanazt a pénzt, tudathasadásos állapotban van az önkormányzat. Az egyik oldalon elveszik tőlem a pénzt, a másik oldalon odaadom. Ezek az intézkedések nem hozhatók meg drasztikusan, brutálisan, szülőket, gyerekeket érint egy működő rendszert érint.

Dezső János: megkeresett minket Zákány, 5 km-re van tőlünk, valamikor Somogyhoz tartoztunk vagy váljunk meg és menjünk Somogyba?

Pintérné: inkább csábítsák ide Zákányt.

Berkenyésné: csatlakoznék a köszönetet mondók sorához. Valóban korrekt és alapos elemzést kaptunk kézhez. Kérdésem képviselő úrhoz, hogy a szakminisztériumtól alapos átgondolt segítségre lenne szükség ahhoz, hogy az itt felvázolt lehetőségek vagy javaslatok szakmailag megvalósuljanak. Egyik iskolából elindul a gyerek másik felé, különböző pedagógiai anyagok, tananyagok, követelmények, tehát a szakminisztériumtól konkrétabb segítségre lenne szükség ahhoz, hogy a társulást az iskolák között, hogy lehet biztosítani a gyerekek részére. Sőt az integráció, nagyon fontos kérdés. A szakmaiságot, az oktatás minőségét féltem. De javaslom, ha Zalakaros elindul a középfokú oktatás felé, az alsó tagozatot Garaboncon hagyjuk meg, van egy csodálatos épületük.

Pintérné: Pontosítom a bokor-iskola fogalmát. Nem lesz bokor-iskola Zalakaros és Nagykanizsa vonatkozásában. Bokor-iskola pl Garabonc alsótagozat, Zalakaros általános iskola és az estlegesen létrejövő középiskola, ez lenne a bokor.
Válaszom még Gelse részéről felvetődött a szakképzés, felnőttképzés. A felnőttképzés kerüljön ki a közoktatásból, nem oda tartozik. A szakképzést nem szabad tovább aprózni, tovább kell inkább centralizálni, pl átlépjük a megyehatárt.
A döntéshozók felé javaslom, ha itt felszabadulnak kapacitások, jól felszerelt épületek, a településeken azonnal lenne egy program, hogy mire fogják használni. Megjegyeztem, amit az egyik polgármester úr mondott, még őrző-védő Kft-t is fizetnem kell, hogy az épületet ne hordják szét, ráadásul ott van az a humánerőforrás, ami 3 hónap alatt átképezhető pl szociális feladat ellátására. Könnyű megmondani, hogy mire alkalmas az egykori iskolaépület. Kevesebb „áldozatot” jelentene egy-egy településen, maradhatna egy foglalkoztatás helye.

Göndör István: sajnos el kell mennem egy sajtótájékoztatóra. Az együttgondolkodásra hívnám fel a figyelmüket. Egyrészt örülök, hogy nem jött létre a négypárti megegyezés a kistérségi társulásoknál. Akkor a törvény ereje lenne, most viszont mi nehézségek árán mondjuk ki, hogy együtt kell megoldani. Az idei évbe az adócsökkentés miatt 200 milliárd Ft-tal kevesebb bevétel van a 2006 évi költségvetésben. Ez kevesebb SZJA, kevesebből kevesebbet lehet visszaadni. Van aki gyorsabb előrehaladást követel tőlünk. Ezáltal az önkormányzatoknak is kevesebb jut, de most 3 %-kal próbáljuk növelni a visszaadhatót, de a kevesebből kevesebbet tudunk. Csökkentenünk kell a hiányt, 1 % hiánycsökkentés 230 milliárd Ft. A SZJA és a költségvetési hiánycsökkentés együtt 500 milliárd Ft. Ehhez jönnek az újabb hisztériák, felezzük meg az önkormányzati képviselők számát. Akik ezt mondják, nem számolnak, ez jól hangzik, gyerünk. És most szembesülnek egy kisebb parlamentnél is, hogy tyű, csak ennyi marad meg belőle?
Művészetoktatásról beszélnék: több, mint megtízszereződött papíron a művészetoktatásban részt vevők száma. Az oktatási tárca júliustól drasztikusan ellenőrzi és aki fenn akar maradni, meg kell felelni a követelményeknek. Mert gyereklétszámhoz kötődik „x” összeg, ezért vannak akik azt mondják, nekik ez így megéri.
Hegedűs György problémájára válaszolom, aki teheti látogasson el Teskándra, nézze meg az óvodát. Közel van Zalaegerszeghez, mint Nagyrécse Kanizsához. Az alagsorban uszoda van és a városból viszik ki a gyereket. Protekcióval lehet már oda is bejutni. Azért legyünk vonzóak, hogy jó szolgáltatást nyújtunk.
Nagyon érdekes a tanulmány, számomra fontos, hogy melyik szakosból van többletünk illetve hiányunk. Alsótagozatról tapasztalatom van, mert olyan iskolába jártam, hol együtt volt a négy osztály. Négyen mentünk át másik iskolába, a négy év alatt nem fogadtak be bennünket. A normatívákról azt képviselem, hogy a település önállóan döntse el, mire fordítja.
Oktatás: jelenleg 2,7 millió azoknak a száma, akik semmilyen szakképesítéssel nem rendelkeznek és közben meg azt mondjuk a külföldi befektetőknek, hogy itt van ez a jól képzett munkaerő.
Gyerekvállalás: a „sziget”-en járó fiatalok között végzett felmérés szerint gyereket vállalni 70 % arány felett 30 éven felül, és csak egyet. 14 % van, aki kettőt. Valahol belül fel kell készülnünk az új helyzetre. Köszönöm, hogy itt lehettem.

Pintérné: Meg kell említenem a képviselő úr felé, hogy a művészoktatás területén lévő törvénytelenségeket már felmérték, nem kell ezt újból felmérni sok-sok pénzért, csak azokat kell megszüntetni, a régi anyagokat elő lehet venni..

Litter Nándor: Van –e még észrevétel?
Külön szavazunk a kiegészítésekről, kerüljenek be a hiányzó települések. Legyen egy rövid közlemény a sajtó részére a tervezetről. Véleményem az, hogy a végső javaslatot tartalmazó táblázatot csatoljuk mellé.
A táblázat címeit pontosítani kell: „nem tartható” – t törölni, helyette a „társulnia kell vagy szükséges.”, „veszély fenyegeti” helyett „együttműködés szükséges más településsel”.
Ugyanígy óvoda-iskolánál. Kérdés, a most kiosztott, táblázatos szakértők által összeállított anyag bekerüljön –e a tervbe? Aki elfogadja, szavazzon?
Megállapítom, hogy 26 igen, egy tartózkodással mindenki más megszavazta.

78 / 2005.(11.25) számú határozat (a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elfogadta, hogy a közoktatási intézkedési tervhez csatolásra kerüljenek a táblázatok, illetve a táblázat címeit pontosítani kell: „nem tartható” – t törölni, helyette a „társulnia kell vagy szükséges.”, „veszély fenyegeti” helyett „együttműködés szükséges más településsel”.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2005. november 30.

Pintérné: a javaslatokat majd mindet a tanács elé kell terjeszteni, dönteni kell róla.

Litter Nándor: kezdődjön meg a feladatok összegyűjtése egy jól működő oktatási rendszer kiépítésére.

Réti Alfréd: javítani kell a térképeken a Kerecsend-et Kerecsenyre.

Pintérné: Köszönjük az észrevételt.

Litter Nándor: további észrevételeket juttassunk el a szerzőkhöz. Határozatot kell hozni a kiadott írásos határozati javaslat szerint.


79 /2005. sz. határozat ( a társulási tanács 26 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elfogadja a kistérségi intézkedési tervben foglalt javaslatokat. A közoktatási intézkedési tervben foglalt javaslatok megvalósítása során a kistérségi társulás tagjai kölcsönösen elfogadják és érvényre juttatják a szolidaritás és partnerség elvét.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a közoktatási intézkedési terv érvényességi idejét a 2005/2006-os tanévtől kezdődően három évre határozza meg.
A Tanács a tervet évente értékeli és felülvizsgálja.
Az intézkedési tervet nyilvánosságra hozza: a kész intézkedési tervet elhelyezi és betekintésre hozzáférhetővé teszi a Társulás Irodájában, a Polgármesteri Hivatalokban, az oktatási intézményekben (általános iskolákban).
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2005. november 30.
Több napirendi pont nem volt, így Litter Nándor megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.
Nagykanizsa, 2005. december 9.

Letöltés: 2005._november_25_i_jegyzokonyv_rendkivuli_taggyules.doc