Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.sz.: 316/2005.

Jegyzőkönyv 2005.10.26
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. október 26.-án 16 órai kezdettel a Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott társulási tanácsüléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján 27 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve meghatalmazottja.
Meghívottak: dr. Nemes Zoltán dandártábornok, dr. Molnár József alezredes, Lukácsné Majtényi Melinda szakértő, Horváth Istvánné iskolaigazgató, Pintérné Grundmann Frida, a Nagykanizsa MJV osztályvezetője, Szentirmai László oktatási szakértő, Antal Istvánné városi titkár, Nagy Judit szolgálatvezető, Sípos János Megyei Közigazgatási Hivatal képviselője
Litter Nándor elnök üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel a 48 tagból 27 tag jelen volt.
Litter Nándor a taggyűlést megnyitotta.
Jegyzőkönyvvezetésre felkérte Kobán Ildikót, a munkaszervezet munkatársát; jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Gregor Tibornét, Újudvar polgármesterét, és Molnár Mihályt, Zalaszentbalázs polgármesterét. A taggyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Litter Nándor ismertette a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a kistérségi bűnmegelőzési helyzetről, koncepcióról.
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: dr. Nemes Zoltán dandártábornok, dr. Molnár József alezredes
2. Javaslat az állati hulladékok kezelésére, elhelyezésére, tájékoztató a tanulmányról
Előadó : Litter Nándor elnök
Meghívott: Lukácsné Majtényi Melinda szakértő
3. Tájékoztató a pedagógiai szakszolgálat működéséről
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Horváth Istvánné iskolaigazgató
4. Tájékoztató a kistérségi közoktatási intézkedési tervről
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Pintérné Grundmann Frida, a Nagykanizsa MJV osztályvezetője
5. Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásában készülő „Nyugat-dunántúli Régió oktatási intézmény-beruházási keretprogramról
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Szentirmai László oktatási szakértő
6. Megállapodás a Megyei Vöröskereszttel szociális alapfeladatok ellátására
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Antal Istvánné városi titkár
7. Megállapodás tervezet a Társulás és a Zala Megyei Önkormányzat között a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásra
Előadó: Litter Nándor elnök
8. Közmunka pályázat beadása
Előadó: Litter Nándor elnök
9. A Társulás és a Munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Litter Nándor elnök
10. Tájékoztatás az új belső ellenőrzési társulás megalakulásáról
Előadó: Litter Nándor elnök
11. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaság ügyvezetőjének megbízatása
Előadó: Litter Nándor elnök
12. Tájékoztató a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat és a települési önkormányzatok közötti együttműködésről
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Nagy Judit szolgálatvezető
13. Tájékoztató egyéb folyamatban lévő ügyekről
Előadó: Litter Nándor elnök

Tákékoztató a kistérségi bűnmegelőzési helyzetről, koncepcióról.
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: dr. Nemes Zoltán dandártábornok, dr. Molnár József alezredes
Litter Nándor köszöntötte dr. Nemes Zoltán dandártábornokot és dr. Molnár József alezredest.
Dr. Nemes Zoltán elmondta, hogy az elmúlt években lényegesen bővültek a lehetőségek a pályázati úton elérhető pénzek tekintetében. A bűnmegelőzési programokra fordítható pénzek döntő része pályázati úton érhető el. A megyében nagyon komoly pénzösszegeket sikerült szerezni, és hasznos, a lakosság biztonságát szolgáló célokra fordítani. A pályázatok egy része a települések, egy része a kistérségi társulások részére érhető el. A közös pályázati kiírások jelentős részében a pályázati kiírás bűnmegelőzési terv, koncepció meglétét írja elő. A rendőrség ehhez partner, szeretnének segítséget nyújtani ahhoz, hogy ahol szándék van, ott ezek a koncepciók elkészüljenek. A szakmai részét a koncepció elkészítésének a rendőrség vállalja, és kérte a jelen lévőket, hogy ha ilyen irányú terveik, elképzeléseik vannak, forduljanak a rendőrség képviselőihez.
Elmondta továbbá, hogy a rendőrség beindította az egész megyét érintő ún. ’egy iskola-egy rendőr’ programot. A program nagyon hasznos, mivel így az iskolákkal való együttműködést új alapokra helyezhetik. Az iskolai bűnmegelőzési és baleset-megelőzési munkát nagyobb intenzitással kívánják folytatni. A rendőrség megkereste valamennyi iskola igazgatóját, keresi a kapcsolatot és igyekszik partnerként kezelni az iskolákat. A polgárőrség is rendkívül nagy segítséget jelent a rendőrségnek, a legfontosabb bűnmegelőzési partner az önkormányzatok mellett. Kiveszik a részüket a napi munkából és a bűnmegelőzési feladatokból. Dr. Nemes Zoltán kérte a jelen lévőket, hogy támogassák a polgárőrséget. Ennek egyik lehetséges útja a pályázati megoldás, amire egyre több lehetőség nyílik.
Dr. Molnár József a bűnmegelőzési koncepcióval kapcsolatosan elmondta, hogy minden önkormányzat részére levelet küldött a rendőrség, mivel úgy véli, hogy az önkormányzatoknak nincs elég információja ahhoz, hogy ezt a folyamatot megindítsák. A koncepciónak egy ötéves programot kell felölelnie, ami alapot ad arra, hogy a település megvizsgálja, milyen problémái vannak, hol kell tenni a közbiztonság, a közlekedésbiztonság területén valamit tenni. A bűnmegelőzési koncepció nagyon sok mindent felölel, de vigyázni kell arra, hogy ténylegesen csak azokon a területeken vállaljon fel feladatokat az önkormányzat, amit meg is tud valósítani. A koncepció akkor jó, ha az abban foglaltakat meg is tudjuk valósítani. Jelen pillanatban a nagykanizsai rendőrkapitányság felé 49 település jelzett, hogy kéri a koncepció megalkotásához a rendőrség segítségét. 21 településen már jártak is a rendőrség képviselői és szolgáltattak adatokat. Elmondta továbbá, hogy a rendőrség vállalja, hogy amennyiben az önkormányzatok a problémákat meghatározták, akkor a rendőrség az adatokkal kiegészítve elkészíti a koncepciót, amit azután a képviselő-testület megtárgyal és elfogad. A rendőrség szeretné elérni, hogy év végére minden településen legyen bűnmegelőzési koncepció. Ez azért is fontos, hogy áttekinthessük problémáinkat. Dr. Molnár József felhívta a figyelmet ara, hogy a közbiztonság fenntartása önkormányzati feladat. A következő lépés a társulás egészére elkészítendő bűnmegelőzési koncepció, ehhez azonban az szükséges, hogy a települések nagyobb hányada rendelkezzen bűnmegelőzési koncepcióval, látható legyen az, hogy kistérségi szinten milyen problémákat kell megoldani. Dr. Molnár József kérte azon települések polgármestereit, akik jelezték, hogy nem kívánnak bűnmegelőzési koncepciót készíteni, hogy vizsgálják felül ezen álláspontjukat, mivel a bűnmegelőzési célú pályázatoknál is előfeltétel a bűnmegelőzési koncepció megléte. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ha rendelkezik koncepcióval, automatikusan nyer is a pályázaton; ez egy lehetőség arra, hogy a rendőrség segítségével elkészülhessen a koncepció. Így a település akár a polgárőr szervezetekkel, akár a rendőrséggel együttműködve be tud nyújtani a jövőben bűnmegelőzési célú pályázatot. Megkérte továbbá a jelen lévőket, hogy a koncepció készítéséhez szükséges adatokat adják át a rendőrség részére, hogy év végéig elkészülhessen mindenhol a koncepció. Dr. Molnár József ezután megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.
Litter Nándor megköszönte a tájékoztatást, és kérte dr. Molnár Józsefet, hogy a koncepció gyakorlati elkészítéséről mondjon néhány mondatot.
Dr. Molnár József elmondta, hogy ez év nyarán megkereste őt Dezső János, Surd polgármestere, hogy közösen alakítsanak ki bűnmegelőzési koncepciót. A koncepció elkészült, és felhasználható minden községben, természetesen a helyi problémák figyelembe vételével. Az adatszolgáltatást a rendőrség az adatbázisából biztosítja, és a települések részére olyan tervezet kerül kiküldésre, amely már tartalmazza ezen adatokat. A településekkel egyeztetve azt kell ezután eldönteni, mit szeretnének benn tartani a koncepcióban és mit szeretnének belőle kivenni.
Litter Nándor kérte a rendőrség képviselőit, hogy a munkaszervezet koordinálásával induljon el a koncepciókészítési folyamat. Az Elnökség a soron következő ülésén megtárgyalná – a rendőrség meghívásával –, hogy a kistérségben melyek a súlyponti kérdések. A rendőrség képviselőinek megköszönte a tájékoztatást.
Litter Nándor a következő napirendi pont megtárgyalása előtt bemutatta a jelen lévőknek dr. Sípos Jánost, a Megyei Közigazgatási Hivatal képviselőjét, és megköszönte a társulási ülésen való részvételét.
Litter Nándor javasolta továbbá, hogy a 6. napirendi pont kerüljön a következőkben megvitatásra. A javaslattal a társulási tanács egyetértett.
Megállapodás a Megyei Vöröskereszttel szociális alapfeladatok ellátására
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Antal Istvánné városi titkár
Litter Nándor köszöntötte Baracskai Józsefnét, a Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének titkárát és Antal Istvánnét, a Vöröskereszt nagykanizsai képviselőjét, majd megkérte Túri Péter társulási menedzsert, röviden foglalja össze a megállapodás lényegét.
Túri Péter elmondta, hogy a társulás munkatársai egyeztetéseket folytattak a Vöröskereszt képviselőivel arról, hogy melyek azok a feladatok, melyeket a Vöröskereszt lát el, és a többcélú társulás keretében is el lehetne látni illetve a mely feladatellátáshoz lehet normatívákat igényelni. Három feladat van, ahol az együttműködést meg lehetne kezdeni: nappali ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás. Ezen feladatokat a kistérség egészére ki lehetne terjeszteni. Az új feladatok felvételéhez a társulási megállapodás módosítása szükséges, a hozzá tartozó mellékletekkel együtt.
Polai György irodavezető rövid kiegészítésképpen elmondta, hogy az előterjesztésben leírtakkal a jegyzői kollégium elnöke, dr. Kelemen Marcell nem ért egyet, és szóban közölte az ülés megkezdése előtt egy órával, hogy a határozati javaslatot módosítsuk abban a szellemben, hogy a társulási tanács egyetért a szociális alapszolgáltatási feladatok kibővítésével és felkéri az egyes képviselőtestületeket, hogy minősített többséggel hozzanak határozatot arra vonatkozóan, hogy a társulási megállapodást módosítja ezzel kapcsolatosan, kibővíti a feladatellátást a szociális alapszolgáltatási feladatokkal, valamint a mellékletet is ez alapján módosítsák. Polai György elmondta továbbá, hogy ez azért okozhat az eredetihez képest eltérést, mert a többcélú társulásokról szóló 2004. évi 107. tv. nem említi az előzetes hozzájárulást, hanem csupán azt jelzi, hogy az egyes képviselő-testületeknek jóvá kell hagynia, azt azonban nem nyilvánítja ki egyértelműen, hogy előzetesen, vagy utólagosan.
Dr. Sípos János elmondta, hogy egyetért dr. Kelemen Marcell felvetésével, és javasolta, hogy a társulás hozzon egy határozatot, melyben javasolja a települések képviselő-testületeinek, hogy az előterjesztésben leírtak alapján módosítsák a társulási megállapodást.
Litter Nándor megköszönte a tájékoztatást.
Baracskai Józsefné elmondta, hogy nemcsak a nagykanizsai, hanem a zalaegerszegi kistérség esetében is felvállalták a szociális alapszolgáltatási feladatokat. Vannak olyan kihasználatlan lehetőségek, amivel nem élünk. Amennyiben a kistérségben vannak olyan önkormányzatok, amelyek saját maguk az egyes feladatokat el tudják látni, akkor nem kell egy civil szervezetet bekapcsolni. Ezen feladatok úgy működnek, hogy mindenki igyekszik valamilyen módon megoldani, szakképzettséggel vagy részben szakképzettséggel. Az egész alapszolgáltatást, beleértve a házi gondozást és a nappali ellátást is, egy csokorba kell kötni. Azzal, hogy a Vöröskereszt felvállalta ezen feladatokat, azt is felvállalta, hogy számon kérjék rajta. Elmondta továbbá, hogy az aprófalvas településeken sok az idős ember, az idősellátást meg kell oldani. Ma egy szociális otthonban a férőhely nagyon drága, nehéz bekerülni, drága a kórházi ágy, ha ott kell az ellátatlan idős embert elhelyezni. Nagykanizsán nagyon komoly intézményrendszert működtet a Vöröskereszt, komoly pénzekkel és megbízható szakemberekkel. A jelzőrendszerről röviden elmondta: jelenleg 45 főt vontak be az ellátásba, és ennek kibővítése fokozatosan történhet. A felszerelt antennarendszer és vevőegység még 30 bővítést bír el, de ha a 70 főt meghaladja az ellátottak száma, újabb adót kell felszerelni a telepítési iránynak megfelelő térségbe. Amint újabb bővítési helyzetbe kerül a Vöröskereszt, meg fogja kérdezni a társulást és a települési önkormányzatokat, mit tartanak a legfontosabb területeknek. Baracskai Józsefné elmondta továbbá, hogy jelentős mennyiségű gyógyászati segédeszköz készlettel rendelkeznek, 32 millió Ft-os értéket jelent a leltári nyilvántartásuk. Baracskai Józsefné megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.
Póczai Zoltán, Sormás polgármestere elmondta, hogy örül annak, hogy a Vöröskereszt megtalálta ezeket a lehetőségeket, de annak jobban örült volna, ha a társulás saját szervezete, a Kht.-n belül működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat is lépett volna ezen a téren, mert úgy tűnik, szakmailag nincs erre felkészülve. Maximálisan támogatja, hogy el kell indulni e téren, de tudni szeretné, hogy ezen határozati javaslaton kívül a társulás miként kívánja a 48 településen megoldani, ellátni a nappali ellátást, a jelzőrendszeres ellátást, mivel ez komoly előkészítést igényel, nehogy a települések között ellentétet váltson ki. A települések ezt tárgyalják meg egy szakmai anyag alapján. Megkérdezte továbbá, hogy a nappali ellátás azt jelenti-e, hogy vidékről egy központba lesznek behozva az ellátottak, vagy településcsoportokat hoznak létre? Ehhez szükséges lenne egy részletes szakmai anyag készítése.
Varga Miklós, Zalakomár polgármestere elmondta, hogy Zalakomárban működik idősek otthona, nappali ellátással. 50 fő ellátott van, 18 házigondozott, ehhez megvan a szükséges létszám. Az viszont látszik, hogy a következő évi normatíva kevesebb lesz és emiatt az önkormányzatok nehéz helyzetbe kerülnek. Azon is gondolkodik Zalakomár, hogy működtessen-e családsegítőt. Véleménye szerint valóban kellenek szakmai anyagok ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhassanak a testületek. Megkérdezte továbbá, hogy az idősek nappali ellátása az idősek klubja működtetését is magában foglalja-e.
Baracskai Józsefné elmondta, hogy a költségvetési törvény tervezetnél látható, hogy az alapszolgáltatásoknál a pénzek átcsoportosultak az önkormányzatoktól a kistérségek felé. Ugyanarra az ellátásra megvan a pénz, csak nem abban a rovatban. Valamilyen összefogásnak tehát létre kell jönnie, hogy ugyanazon összeghez hozzájusson a település. Megszűntek a gondozási központok és szolgáltatási központok normatív támogatási. Egységes ellátás felé kell fordulni, bele kell venni a szakképzettséget, ellenőrzést, minőséget. Elmondta továbbá, hogy egyetért azzal, hogy egy önkormányzat tudni akarja, mit vállal fel, és megígérte, hogy készülni fog egy szakmai anyag, amit megküldenek minden önkormányzat részére. Varga Miklós kérdésére válaszolva jelezte, hogy amennyiben az önkormányzat kívánja, akkor az idősek nappali klubja működtetését is felvállalja a Vöröskereszt. A nappali ellátásban azonban a hajléktalan ellátás is benne foglaltatik, ami a térséget úgy érinti, hogy a csellengő és hegyben lakó ellátatlan, akár idős, akár beteg ’csavargó’ ha megjelenik a településen, akkor tudja, hogy hova kell fordulnia. Van a Vöröskeresztnek egy felmérő anyaga a kistérségben működő szociális feladat ellátásáról, amit minden településre kiküldenének, és azt visszaküldve képet kaphatnának a konkrét helyzetről, és arról a társulási tanácsnak tájékoztatást adnak.
Litter Nándor elmondta, hogy át kell nézni, mit tartalmaznak az ellátások és a munkaszervezet közreműködésével a településeken a felmérés valósuljon meg. Véleménye szerint ezt követően lehet arról beszélni, hogy a Vöröskereszt milyen ütemezésben és mit vállal fel, és e mellé ki kell számítani az ehhez szükséges költségeket és a várható normatívát. Ezt követően lehet a munkát tovább folytatni.
Póczai Zoltán, Sormás polgármestere elmondta, hogy meglátása szerint nem szervezeteket, hanem ellátandó feladatot támogatnak, és a Vöröskereszt meglépte, amit meg kellett lépnie.
Litter Nándor megkérdezte, van e még kérdés hozzászólás. Kérdés hozzászólás nem lévén, megköszönte a Vöröskereszt képviselőinek a tájékoztatást.
Litter Nándor javasolta, az előzetesen ismertetett határozati javaslatot fogadja el a társulási tanács.
59/2005. (10.26.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Vöröskereszt Zala Megyei szervezetével együttműködve kidolgozza és továbbítja a társulást alkotó települések számára a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és a Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete között létrehozandó együttműködés szakmai és anyagi feltételeire vonatkozó tájékoztatást, amely alapján a települések eldöntik, mely feladatok ellátását kívánják igénybe venni a Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetétől.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005.november 30.
Litter Nándor javasolta, hogy a 2. napirendi pont kerüljön a következőkben megvitatásra. A javaslattal a társulási tanács egyetértett.
Javaslat az állati hulladékok kezelésére, elhelyezésére, tájékoztató a tanulmányról
Előadó : Litter Nándor elnök
Meghívott: Lukácsné Majtényi Melinda szakértő
Litter Nándor köszöntötte Lukácsné Majtény Melindát, és kérte, hogy röviden foglalja össze a javaslatot.
Lukácsné Majtény Melinda tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az állati hulladék átrakó telep létesítésére a KIOP pályázat keretében van lehetőség. A telep létesítése kötelező, mert 2005. december 31-ig az eddigi dögkutakat be kell zárni. Az átrakó telep helyigénye 2000 m2, a legkedvezőbb költségvetések mellett a Nagykanizsa-Bagolán meglévő hulladéklerakó mellett célszerű kialakítani. 6 db konténert kell kialakítani, a berendezés becsült összköltsége 43 mFt, ehhez 5 % önerőt kell a társulásnak biztosítania.
Litter Nándor megköszönte a tájékoztatást, és megkérdezte, van-e az írásban kiküldött anyaghoz kérdés, hozzászólás. Elmondta továbbá, hogy a társulás most arról dönthetne, hogy Bagolán legyen kialakítva az átrakó és induljon el a tervezési munka és a pályázat elkészítése.
Dr. Tóth László, Csapi polgármestere észrevételezte, hogy szeretné, ha a környék településeiről beszállítandó állati hulladék– a szarvasmarha kivételével – szállításához szükséges csepegésmentes gépkocsi beszerzése is betervezésre kerülne, mellyel akár 200 kg-os sertéseket is lehet szállítani.
Litter Nándor kérte a szakértőt, hogy a javaslat a tervezési folyamatba kerüljön beépítésre.
Gregor Tiborné, Újudvar polgármestere megkérdezte, hogy a szükséges önerőt a társulás fedezi-e.
Litter Nándor válaszában elmondta, hogy most a társulás a tervezési munka megkezdéséről döntene, aminek költsége várhatóan 200 eFt. A pályázathoz szükséges önerőt a társulás lakosságarányos tagdíbefizetéséből fedezné. Amennyiben ez a jövő évben nem fedezné a kiadásokat, akkor kellene a településeknek külön hozzájárulniuk a pályázati önerőhöz.
Póczai Zoltán megkérdezte, hogy ezt a feladatot a jövőben a többcélú társulás keretében kívánják-e ellátni, vagy más szervezet fogja ezt ellátni és a települések csak a pályázati önrész beadásával járulnak hozzá. Javasolta a feladat többcélú társuláson beüli megoldását.
Litter Nándor elmondta, hogy a területet Nagykanizsa város biztosítaná. Kell egy üzleti tervet készíteni, ennek ismeretében lehet az erre vonatkozó döntést is meghozni.
Póczai Zoltán elmondta, hogy a pályázat beadásakor már tudni kell, hogy melyik szervezet működteti, nehogy késő legyen és utólag kelljen dönteni.
Litter Nádor véleménye szerint a társulás nincs késésben, a pályázat benyújtásának határideje 2006. augusztus 31.
Dr. Tóth László szerint a társulás nincs késében és egyetértett azzal, hogy társulási szinten kell a problémát megoldani.
Varga Miklós megkérdezte, van-e a társulásnak az önrészre pénze.
Litter Nándor válaszában jelezte, hogy ez nem önrész, hanem az összeg pályázat előkészítéséhez szükséges tervezési munka díja, és az elnökség tájékozódása alapján a társulás a tervezési összeget fedezni tudja.
Litter Nándor megkérdezte, van e még kérdés hozzászólás. Kérdés hozzászólás nem lévén, javasolta, hogy az előzetesen ismertetett határozati javaslatot fogadja el a társulási tanács.
60/2005. (10.26.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
1.    egyetértve a szakértői tanulmány alapján levezetett értékeléssel, támogatja a kistérségi állati hulladék átrakó telep Nagykanizsa-Bagola 01006/2. hrsz-ú ingatlanán történő megvalósításával. A beruházás előzetesen kalkulált költsége 42.900 e Ft, valamint a dögkutak bezárása 6.077 e Ft.
2.    felhatalmazza az Elnököt, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanács ülésén kezdeményezze az új telep megvalósítására, és a régi dögkutak bezárására vonatkozó KIOP pályázat elkészíttetését. Egyidejűleg indítványozza, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása készítse elő a szükséges a pályázati önrész biztosítására, a beruházás megvalósítására és majdani működtetésére vonatkozó önkormányzati együttműködés tervezetét.
3.    felhatalmazza az Elnököt hogy, a Kistérségi Társulás részére az építési engedélyezési tervdokumentációt készítse el és az engedélyezési eljárást bonyolítsa le, amelynek költségét nettó 200.000 Ft értékhatárig elfogadja, és az anyagot a pályázat előkészítése érdekében használja fel.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005. december 31.
Litter Nándor javasolta, hogy a 3. napirendi pont kerüljön a következőkben megvitatásra. A javaslattal a társulási tanács egyetértett.
Tájékoztató a pedagógiai szakszolgálat működéséről
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Horváth Istvánné iskolaigazgató
Litter Nándor köszöntötte Horváth Istvánnét, és megkérte, röviden adjon tájékoztatást a pedagógiai szakszolgálat működéséről.
Horváth Istvánné elmondta, hogy a Rózsa Úti Speciális Iskola a logopédiát, a gyógytestnevelést, a korai gondozást, a fejlesztő felkészítést és a konduktív pedagógiát szervezte meg. A feladat nagyságát jelzi, hogy a logopédia területén 57 intézménnyel állnak kapcsolatban. A ténylegesen ellátottak száma a logopédiában 620 fő. Az intézményeknél jelentkező magas ellátandó gyermek létszám nem tette lehetővé a gyerekek utaztatását, így a tervezett 5 helyett 56 helyszínre járnak ki. A jelenlegi feltételek mellett az óraszámokat nem tudják emelni, ezért a fejlesztést ott célozták meg, ahol a leghatékonyabb lehet, tehát az óvodás nagycsoport és az első osztály esetében. Gyógytestnevelés terén a törvény szerint heti 3 órát kell biztosítani, ez 10 helyen biztosított heti két esetben. A fejlesztő felkészítés a súlyosan fogyatékos gyermekek ellátása. Az eredeti elképzelésekkel ellentétben a gyermekeket nem a Rózsa Úti Iskolában látják el, hanem a családhoz házhoz mennek, mivel az ellátandók állapota a szállítást nem tette lehetővé. Ez a korai gondozásra is érvényes. Az utaztatást a két busszal teljes körűen nem tudják megoldani, igénybe kell venni a Volán járatokat is. Horváth Istvánné megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.
Póczai Zoltán véleménye szerint határozatot kellene a társulásnak hozni arról, hogy a közoktatás terén hogyan működjön tovább az együttműködés, mert a települések iskola-fenntartási problémákkal küszködnek. Elmondta továbbá, hogy a megyei önkormányzat ellátta eddig is a feladatot, és Sormás meg volt elégedve a feladat-ellátással.
Litter Nándor jelezte, hogy a kérdéssel a következő napirendi pont foglalkozik.
Horváth Istvánné válaszában elmondta, hogy nem ért egyet Póczai Zoltánnal, mivel a megyei önkormányzat a szolgáltatásokat heti egy órában szervezte meg, és kifejezetten csak a logopédia területére. A Rózsa Úti Iskola a kistérségben ugyanolyan óraszámban látja el, mint Nagykanizsán, tehát az ellátás így mennyiségben mindenképpen növekedett.
Litter Nándor hozzáfűzte, hogy amikor a tevékenységet elindította a társulás, látható volt, hogy lényeges mennyiségi növekedést fog eredményezni.
Dr. Tóth László megkérdezte, hogyan lehet tovább fejlődni az eredményesség érdekében.
Horváth Istvánné elmondta, hogy az idő rövidsége még nem tett lehetővé komolyabb elemző munkát. Ha a kistérség a logopédiai ellátást teljessé kívánja tenni, akkor ehhez megfelelő létszámot kell mellérendelni, de ilyen végzettségű szakember kevés. Így is s három álláshely helyett csak kettőt tudtak betölteni, mert nincs elég szakember.
Rácz József, Gelse polgármestere javasolta, hogy január végéig készüljön felmérés, hogy milyen feltételekkel válna teljessé az ellátás.
Berkenyés Lászlóné, Nagyrada alpolgármesterének véleménye szerint az eszközök körét bővíteni kellene, mert csak úgy lehet a megfelelő ellátást biztosítani.
Dr. Tóth László megkérdezte, hogy mennyi pénz szükséges a szakmai feltételek megteremtéséhez.
Horváth Istvánné elmondta, hogy a társulás az 5 decentrumot kiválóan felszerelte, de bővítéshez további anyagi segítség szükséges.
Dr. Tóth László kérte, hogy írásban készüljön lista a szükséges eszközökről és azok értékéről.
Pintérné Grundmann Frida hozzátette, hogy az óvodában az óvónők akkreditált továbbképzésen vehetnek részt, és ezt a fejlesztési tervben is ajánlani fogják. Nincsen létjogosultsága a gyógytestnevelésnek óvodás korban.
Gregor Tiborné megkérdezte, hogy ahol van ellátás, de nem decentrum a település, ott vannak-e eszközök.
Horváth Istvánné válaszában elmondta, hogy ezekre a helyekre a logopédus viszi ki az eszközöket.
Gregor Tiborné megkérdezte, hogy a társulás 2 kisbusza mennyire van kihasználva.
Horváth Istvánné jelezte, hogy mindkettőt használják, emellett van sajátgépkocsi-használat is.
Litter Nándor megkérdezte, van-e még kérdés hozzászólás. Kérdés hozzászólás nem lévén, javasolta, hogy az 5. napirendi pont kerüljön a következőkben megvitatásra. A javaslattal a társulási tanács egyetértett.
Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség megbízásában készülő „Nyugat-dunántúli Régió oktatási intézmény-beruházási keretprogramról
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Szentirmai László oktatási szakértő
Litter Nándor köszöntötte Szentirmai László oktatási szakértőt, és megkérte, röviden ismertesse a napirendi pont lényegét.
Szentirmai László elmondta, hogy az elmúlt hónapban 21 kistérségi tanácsülésen vett részt, de ennyire pergő, szakmai kérdéseket feszegető tanácsülésen sem minisztériumi, sem jelenlegi munkájában nem vett részt, feltehetően azért, mert ez az együttműködés a 48 településszám mellett nagyon komoly háttérrel bír. Tájékoztatta a jelen lévőket a következőkről: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség együttműködésben a Zalai Falvakért Egyesülettel célul tűzte ki a Nyugat-dunántúli Régió közoktatási rendszerének integrált, hálózati elvű, minőségi fejlesztését, és megújítását a 2007-2013-as tervezési időszakban, melyhez a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács biztosított támogatást, a PEA II. forrásból támogatott „Nyugat-dunántúli Régió közoktatási intézmény beruházási keretprogram” című projekt keretében. A projekt megvalósításába a közbeszerzési eljárás eredményeként a Magisztérium 164 Oktatásszervezési Bt. került bevonásra. A tanulmány célja, hogy feltárja a régió kistérségeiben a közoktatási intézménystruktúra állapotát, javaslatot tegyen a kialakulóban lévő közoktatási mikrotérségi háló alakítására, a beruházási szempontból prioritást élvező közoktatási kulcstelepülésekre. A tanulmány javaslatot tesz a közoktatás kistérségi továbbfejlesztése irányaira, segítséget nyújt a tervszerű továbbfejlesztéshez is. A Régió 22 kistérségében egyidejűleg készülő tanulmány nagykanizsai részprojektje elkészült. Meglátása szerint felrajzolható az a mikrotérségi háló, ami ezt a kistérséget jellemzi, természetesen a centrumban Nagykanizsa településsel és annak teljes infrastruktúrájával. Nagykanizsán kívül kulcstelepülés Zalakaros, Zalakomár, Murakeresztúr. Mikrotérségi központok: Zalaszentbalázs, Gelse, Miháld, Galambok, Nagyrécse, Csapi és Zalaszabar, bár utóbbi településen egyházi fenntartású intézmény működik.
Szentirmai László felvetette továbbá, hogy megoldási lehetőség lehet tagintézményi jelleggel megtartani az óvodát és az alsótagozatot. Megoldás lehet még az ún. „bokoriskola program”, melynek lényege, hogy egy erős intézmény fűzze magához szakmailag és később szervezetileg is azokat a környezetében lévő kisiskolákat, ahol még megtartható a szakrendszerű oktatás, anélkül, hogy utaztatni kellene a 3-10 éves korosztályt.
Litter Nándor megkérdezte, van e még kérdés hozzászólás. Kérdés hozzászólás nem lévén, javasolta, hogy az 4. napirendi pont kerüljön a következőkben megvitatásra. A javaslattal a társulási tanács egyetértett.
Tájékoztató a kistérségi közoktatási intézkedési tervről
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Pintérné Grundmann Frida, a Nagykanizsa MJV osztályvezetője
Litter Nándor elöljáróban elmondta, hogy az intézkedési terv eddigi készítőjével az együttműködés nem volt zavartalan. Az elnökség ülésén megtárgyalta a problémát, és javasolja a társulási tanácsnak, hogy a tervet Nagykanizsa MJV Művelődési Osztályának szakemberei készítsék el, a társulás munkaszervezetével együttműködve.
Pintérné Grundmann Frida a következőkről tájékoztatta a jelen lévőket: a Társulás kötelezően vállalt feladatai következtében a kapott támogatás feltétele a Kistérségi közoktatási intézkedési terv elkészítése. A feladatra megbízást kapott az INOVEX 2001. Kft, képviselője Borbola István kereskedelmi igazgató az elmúlt társulási ülésen szóbeli tájékoztatást adott. A szakértő a helyzetértékelő adatállományt elkészítette. A kistérségi közoktatási intézkedési tervet team- munka keretében állítják össze, az Elnökség döntése értelmében. A munka elvégzése során a Kistérség munkaszervezet részéről Orlainé Tauer Andrea közoktatás szervezéssel foglalkozó menedzser vesz részt. A kész intézkedési terv elfogadása a taggyűlés hatásköre és azt a települések önkormányzatának is meg kell tárgyalniuk. A települési önkormányzatok egyik legfontosabb kötelezettsége a közoktatási feladatok ellátása, amely a jelenlegi egymástól elszigetelt rendszerben nehezen megoldható. Nem garantált a viszonylag azonos színvonal elérése sem, sérül a tanulói esélyegyenlőség elve. Keresni kell tehát azokat a megoldásokat, amelyek a jövő generáció nevelése, oktatása szempontjából kedvezőbbek a jelenleginél, gazdaságosabb működtetési feltételek mellett magasabb minőségi színvonalat biztosítanak. Ennek egyik központilag preferált formája a kistérségi együttműködés az oktatás-nevelés területén is.
Az intézkedési terv elkészítését előírja továbbá a többcélú kistérségi társulásoknak a 2005. évi normatív működési támogatásáról szóló 5/2005. (I. 19.), valamint annak módosítására kiadott 60/2005. (IV.4.) Korm. Rendelet 4. §-a (2) bekezdése, továbbá a 2005. évi 36/2005. (III.1.) Többcélú kistérségi társulások ösztönző támogatásról szóló Korm. rendelet. Az intézkedési terv elkészítésének határideje 2005. november 30. Ezen időpontig a kistérségi tanácsnak határozatban el kell fogadnia az intézkedési tervet, a határozatot pedig csatolni szükséges az OM felé továbbított intézkedési terv mellé. A kistérségi intézkedési tervet a települési önkormányzatoknak szintén meg kell tárgyalni és az abban foglaltakat határozatban fogadják el.
Pintérné Grundmann Frida elmondta továbbá, hogy ők már látják az adatokat, hogy 1 éves kortól 6 éves korig melyik településen hány kisgyerek van. Sajnos a mikrocentrumok egy része már néhány éven belül a létszámhatárokat nem tudja teljesíteni, olyan alacsony egyes településeken a születési szám. Az intézkedési tervnek az a feladata, hogy részletes helyzetelemzés alapján kitűzze azokat a stratégiai célokat, amelyeket a kistérség meg akar valósítani, de ugyanakkor tartalmaznia kell az erre vonatkozó megoldási javaslatokat, szólnia kell tételesen arról, hogyan látja el egy adott önkormányzat a kötelező feladatát és melyek azok a feladatok, amelyeket majd a társulás lát el. Van már ilyen feladat, a szakszolgálat, ezt nem Nagykanizsa látja el, és bár Nagykanizsa intézménye foglalkoztatja ezeket a kollégákat, de a kistérség látja el ezeket a feladatokat. Itt kell felvetni az ellátatlan feladatokat, illetve azt, ami indokolt, hogy kistérségi szintre kerüljön. Ilyen pl. a gyógypedagógiai ellátási szint, aminél a szülő kéri és szakértői bizottság megállapítja, hogy integráltan nevelhető a kisgyerek és ezeknek a kisgyerekeknek az ellátásához biztosítani kell az utazó gyógypedagógiai szolgálatot. Döntetni kell arról is, aki speciális szakiskolában kapja meg ezt az ellátást, ott a feladatellátás finanszírozásáról is dönteni kell ebben a fejlesztési tervben. Szintén megoldatlan a művészetoktatás, jónak tűnik az, hogy tagintézményekkel megerősítve, fűzzük fel az intézményeket, csak sajnos a jelenlegi normatíva nem ezt preferálja. Javasolná egy „mindenki mozog” elvű megoldást, ahol pl. három település társul, egyiknek óvodája van, másiknak alsótagozatos, a harmadiknak felsőtagozatos iskolája van, akkor minden településnek van valamije, és a kistérségi normatíva lekérésében feltétel, hogy „mozogjon” a gyerek. Így a működési és fenntartási költségekre fedezet képződik. A modellt máshol találták ki, előnye az, hogy értékelni lehet a másik oldalon kapott szolgáltatást. A koncepció elkészítésére rövid a határidő, és évente felül kell vizsgálni a tervezetet. Ez a kistérség feladata lesz. A koncepció elkészítéséhez szükséges egyeztetéseket le kell folytatnia a településekkel. Elmondta továbbá, hogy szeretnék beépíteni a fejlesztési tervbe a szakmai továbbképzéseket, az igazgatói munkaközösség működtetését, a helyettes pedagógus biztosítását.
Varga Miklós megkérdezte, hogy miért csak négyen vesznek részt a fejlesztési terv elkészítésében. Javasolta a létszám bővítését.
Póczai Zoltán javasolta, hogy a többcélú társulás működtessen egy intézményt, ahol biztosított lenne a vidékről bejáró gyermekek tanulása. Véleménye szerint a bejáró kérdést a többcélú társulás keretében kellene megoldani.
Pintérné Grundmann Frida elmondta, a megyei jogú városok legtöbbjénél külső szakértőnek adták ki a munkát.
Póczai Zoltán elmondta, hogy ahhoz, hogy az önkormányzatok megtárgyalják és a társulás dönteni tudjon, több időt kell erre biztosítani.
Hegedüs György véleménye szerint több kompromisszumot kell tanúsítani, a koncepciót minden évben felül kell vizsgálni, korrekciót kell alkalmazni. Aki nem lépett be a feladatellátásba, idén is és jövőre egyértelmű hátrányba kerül a finanszírozásnál.
Dr. Tóth László megkérdezte, van-e határidő módosításra lehetőség.
Pintérné Grundmann Frida válaszában elmondta, hogy a határidő törvényileg rögzített és amennyiben nem teljesíti a társulás, akkor kimarad a finanszírozásból.
Varga Miklós javasolta Murakeresztúr, Zalakaros, Zalakomár képviselőjének bevonását a munkabizottságba.
Litter Nándor javasolta a jelen lévőknek az eredeti, az írásban kiküldött anyagban megfogalmazott javaslat elfogadását.
Dr. Sípos János, a Megyei Közigazgatási Hivatal képviselője javasolta Litter Nándor elnöknek, hogy ellenőrizze a határozatképességet, mert ülés alatt többen elhagyták a termet. Elmondta továbbá, hogy jegyző nem képviselheti az önkormányzati képviselő-testületet.
Polai György irodavezető névsor szerinti ellenőrzést tartott, ami alapján megállapította, hogy 27 fő van jelen, akik közül 3 fő nem szavazhat, tehát 24 fő rendelkezik szavazati joggal, így a társulási tanács nem határozatképes.
Litter Nándor tájékozatta a taggyűlést, hogy az előzőleg meghozott határozatoknál Szepetnek és Gelsesziget polgármesterei jelen voltak, így azok meghozatala szabályos volt, és telefonon megkérte Grabant Jánost, Szepetnek polgármesterét, hogy a határozatképesség miatt fáradjon vissza a tanácsülésre.
Litter Nándor javasolta, hogy az 12. napirendi pont kerüljön a következőkben megvitatásra. A javaslattal a társulási tanács egyetértett.
Tájékoztató a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat és a települési önkormányzatok közötti együttműködésről
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Nagy Judit szolgálatvezető
Nagy Judit, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaság Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának szolgálatvezetője megkérdezte, van-e az írásban kiküldött anyaghoz kérdés, hozzászólás.
Póczai Zoltán elmondta, hogy 2004. december 31-ig háromféle normatívát lehetett kapni e feladatokra. 2005-től megváltozott a támogatás, nem szolgáltatást, hanem feladatot támogat a rendszer. Így aki nem lépett időben, elesett a támogatástól. Véleménye szerint a Szolgálat nem tájékozódott kellő időben. 2005-től új feladat-ellátási megállapodást kellett volna kötnie a Szolgálatnak a településekkel, nem pedig módosítani a települések által fizetendő összeget 650 Ft-ra. Ez az összeg nem arra való, hogy egyértelműen a családsegítő szolgálat működésére átutalja, hanem a költségvetési törvényben benne van, hogy a 650 Ft-ot négy-öt tételre lehet felhasználni és ebből a Szolgálat csak egy-kettőt lát el. Az önkormányzat további szociális feladatokat is ellát, ezért arra is kell a pénz. Javasolta, hogy a Szolgálat dolgozza ki, milyen feladatot milyen összegért lát el. Elmondta továbbá, hogy a fent említett okok miatt nem fogja Sormás önkormányzata a teljes 650 Ft-os normatívát átadni, illetve javasolta új feladat-ellátási megállapodás megkötését.
Gregor Tiborné, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaság ügyvezetője válaszában elmondta: az alapvető probléma ott kezdődött, amikor a társulás nem tudott tavaly átalakulni. Amikor kiderült, hogy a társulási normatíva lehívható lesz, a társulás leigényelte és időarányos részét átadta a Kht. részére. Elmondta továbbá, hogy nem áll módjukban minden településsel külön-külön megállapodást kötni.
Hegedüs György hozzászólásában jelezte, hogy ezt a feladatot ilyen költségekkel lehet ellátni. Aki a szolgáltatást igénybe vette, annak a fenntartási költségekhez hozzá kell járulni.
Papné Szabó Mónika, Homokkomárom polgármestere elmondta, hogy a 650 Ft-os normatívából más feladatokat is el kell látni.
Litter Nándor kérte Gregor Tibornét, hogy az érintett településekkel egyeztessenek a megállapodás és a normatíva kérdésében.
Litter Nándor javasolta, hogy az 10. napirendi pont kerüljön a következőkben megvitatásra. A javaslattal a társulási tanács egyetértett.
Tájékoztatás az új belső ellenőrzési társulás megalakulásáról
Előadó: Litter Nándor elnök
Túri Péter társulási menedzser tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a térségben megalakult a harmadik belső ellenőrzési társulás, Zalakaros gesztorságával, 14 település részvételével. A belső ellenőrzési társulásokat idővel célszerű egy szervezetté alakítani, ami a többcélú társuláson belül működne, mivel így nagyobb normatívát lehetne igényelni a feladat-ellátásra.
Orlainé Tauer Andrea társulási menedzser elmondta, hogy a Tourinform Iroda javasolta a társulásnak, hogy a 2006. évi Utazás Kiállításra a társulás települései közösen bérelhetnének pavilont. Egy 15 m2-es pavilon 650 eFt.
Litter Nándor tájékoztatta a jelen lévőket, hogy megérkezett Grabant János, Szepetnek polgármestere, így a tanács újra határozatképes, és javasolta, hogy a tanács a munkát a 4. napirendben szereplő határozati javaslat elfogadásával folytassa.
Dr. Kelemen Marcell, a jegyzői kollégium elnöke elmondta, hogy a közoktatási kérdésben a közoktatási feladat-ellátásban részt vevők szavazhatnak.
Litter Nándor javasolta, hogy az intézkedési terv az egész kistérségre kiterjedően készüljön el, majd szavazásra tette fel a javaslatot.
61/2005. (10.26.) sz. határozat (a társulási tanács 25 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása társulási tanács elfogadta, hogy a kistérségi közoktatási intézkedési terv a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása minden településére kiterjedően készüljön el.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005.november 30.
Litter Nándor szavazásra tette fel Varga Miklós javaslatát, miszerint Murakeresztúr, Zalakaros, Zalakomár képviselőjének kerüljön bevonásra a munkabizottságba. Litter Nándor szavazásra tett fel a javaslatot.
62/2005. (10.26.) sz. határozat (a társulási tanács 16 nem, 9 igen szavazati aránnyal elutasította)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Varga Miklós, Zalakomár polgármesterének javaslatát, miszerint a Társulás közoktatási intézkedési tervet készítő munkabizottságban vegyen részt Murakeresztúr, Zalakaros, Zalakomár képviselője, elutasította.
Litter Nándor javasolta a jelen lévőknek az eredeti, az írásban kiküldött anyagban megfogalmazott javaslat elfogadását.
63/2005. (10.26.) sz. határozat (a társulási tanács 24 igen, 1 nem szavazati aránnyal elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsa megbízza Dr. Pintérné Grundmann Fridát, Veitné Molnár Anikót, Horváth Istvánnét és Kémné Milei Évát, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása munkatársával, Orlainé Tauer Andreával együttműködve elkészítse a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézkedési tervét.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005.november 30.
Litter Nándor javasolta, hogy a 7. napirendi pont kerüljön a következőkben megvitatásra. A javaslattal a társulási tanács egyetértett.
Megállapodás tervezet a Társulás és a Zala Megyei Önkormányzat között a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásra
Előadó: Litter Nándor elnök
Orlainé Tauer Andrea elmondta, hogy 42 település csatlakozott a közoktatási feladat-ellátáshoz, így e kérdésben ezen települések képviselői szavazhatnak. Megkérdezte, hogy az írásban kiküldött anyaghoz van-e kérdés, hozzászólás.
Berkenyés Lászlóné megkérdezte, hogy térítésmentes-e a szolgáltatás, illetve a bejáró gyermekek után ki veszi igénybe.
Pintérné Grunmann Frida válaszában elmondta, hogy a lakosság számára a szolgáltatás térítésmentes. Ha a gyerek másik településre jár iskolában, akkor az alapszolgáltatást megkapja, de a gyógypedagógiáról, szakszolgálatról továbbra is a lakóhely szerinti önkormányzatnak kell gondoskodnia, tehát nem annak az önkormányzatnak, ahová a gyerek iskolába jár.
Litter Nándor megállapította, hogy a feladat-ellátáshoz csatlakozott települések képviselői közül 23 fő van jelen, majd szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
64/2005. (10.26.) sz. határozat (a társulási tanács közoktatási feladat-ellátásban részt vevő települései 23 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsának közoktatási feladat-ellátásban részt vevő települései egyetértenek azzal, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a megyei önkormányzat kötelező feladatai között szereplő: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, konduktív pedagógia, nevelési tanácsadás Társulás által történő ellátásával; és felhatalmazza az Elnököt az erre vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005. október 31.


Litter Nándor javasolta, hogy a 8. napirendi pont kerüljön a következőkben megvitatásra. A javaslattal a társulási tanács egyetértett.
Közmunka pályázat beadása
Előadó: Litter Nándor elnök
Polai György tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a pályázat október 17-én benyújtásra került, és kérte a tanácsot, hogy utólagosan hagyják jóvá a pályázat benyújtását. Megkérdezte, van-e az írásban kiküldött anyaghoz kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem volt.
Litter Nándor javasolta, hogy a konkrét foglalkoztatás csak akkor indulhasson el egy-egy településen, ha az az önrészt befizette. Litter Nándor szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
65/2005. (10.26.) sz. határozat (a társulási tanács 25 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
4.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa egyetért a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által Közmunkaprogram 2005-2006 megvalósítására kiírt pályázat benyújtásával.
5.    Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a vállalja a „Több lépésben Kanizsatérségért” elnevezésű közmunkaprogram pályázathoz szükséges 600.000 Ft önrész biztosítását, és a pályázati elbírálásig elkülönítetten kezelését.
6.    Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa vállalja programban részt vevő közmunkások foglalkoztatását a foglalkoztatás pénzügyi lebonyolítását, a foglalkoztatással kapcsolatos pénzügyi elszámolást, a programban szereplő képzések lebonyolítását, a munkaruhák és munkaeszközök beszerzését. Az adott településen elvégzendő feladatokat a települési önkormányzat határozza meg és ellenőrzi, és dokumentálja a pályázatban foglaltak figyelembe vételével.
7.    A pályázat megvalósítása során a konkrét foglalkoztatás csak akkor indulhat el egy adott településen, ha az az önrészt befizette.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005. október 31.
Litter Nándor javasolta, hogy a 9. napirendi pont kerüljön a következőkben megvitatásra. A javaslattal a társulási tanács egyetértett.
A Társulás és a Munkaszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Litter Nándor elnök
Litter Nándor megkérdezte Dr. Kelemen Marcellt, a jegyzői kollégium elnökét és Dr. Sípos Jánost, a Megyei Közigazgatási Hivatal képviselőjét, hogy az SzMSz elfogadásához milyen többség kell.
Dr. Sípos János válaszában elmondta, hogy a elfogadáshoz minősített többség kell, és mivel 25 szavazati joggal rendelkező van jelen, a napirendi pontot nem lehet megtárgyalni.
Litter Nándor javasolta, hogy a 11. napirendi pont kerüljön a következőkben megvitatásra. A javaslattal a társulási tanács egyetértett.
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaság ügyvezetőjének megbízatása
Előadó: Litter Nándor elnök
Litter Nándor megkérdezte Dr. Kelemen Marcellt, a jegyzői kollégium elnökét és Dr. Sípos Jánost, a Megyei Közigazgatási Hivatal képviselőjét, hogy az ügyvezető megbízatásának elfogadásához milyen többség kell.
Dr. Sípos János válaszában elmondta, hogy a elfogadáshoz minősített többség kell, így a napirendi pontot nem lehet megtárgyalni.
Litter Nándor javasolta, hogy a 13. napirendi pont kerüljön a következőkben megvitatásra. A javaslattal a társulási tanács egyetértett.
Tájékoztató egyéb folyamatban lévő ügyekről
Előadó: Litter Nándor elnök
Litter Nándor elmondta, hogy a munkaszervezetben dolgozó 2 vidékfejlesztési menedzsernek 3 havonta beszámolót kell készíteni, amit a társulási tanácsnak határozatával meg kell erősítenie. . Megkérdezte, van-e az írásban kiküldött anyaghoz kérdés, hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem volt.
Litter Nándor szavazásra tette fel a beszámoló elfogadását.. A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
66/2005. (10.26.) sz. határozat (a társulási tanács 25 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa a vidékfejlesztési menedzserek szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005. október 31.
Ezt követően Litter Nándor elnök úr megkérdezte, van-e még valakinek valamilyen kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem lévén, a társulási tanács ülését bezárta.
Nagykanizsa, 2005.11.09.

Letöltés: tarsulasi_jegyzokonyv_05_10_26.doc