Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.sz.: 232/2005.
Jegyzőkönyv

Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. augusztus 31.-én 16 órai kezdettel a Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott társulási tanácsüléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján 36 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve meghatalmazottja.
Litter Nándor elnök üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel a 48 tagból 36 tag jelen volt.
Litter Nándor a taggyűlést megnyitotta.
Jegyzőkönyvvezetésre felkérte Kobán Ildikót, a munkaszervezet munkatársát; jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Gregor Tibornét, Újudvar polgármesterét, és Réti Alfrédet, Kerecseny polgármesterét. A taggyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Litter Nándor ismertette a napirendi pontokat, és javasolta, hogy a 4. napirendi pontot a utolsó napirendi pontként tárgyalja a társulási tanács. A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Napirendi pontok:
1. A közoktatási feladatellátáson belül a pedagógia szakszolgálati tevékenységek kistérségi szintű ellátása illetve az ehhez kapcsolódó normatíva felhasználása. Továbbfejlesztési lehetőségek a társulási keretek között megvalósítható feladatellátásra.
Előadó: Litter Nándor elnök
2. A mozgókönyvtári feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó normatíva felhasználása.
Előadó : Litter Nándor elnök
3. A Vöröskereszt által ellátott, a gyermekjóléti szakszolgálati feladatellátás és az ehhez kapcsolódó normatíva felhasználása.
Előadó: Litter Nándor elnök
4. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálata által ellátott, a gyerekjóléti alapellátáshoz kapcsolódó normatíva felhasználása.
Előadó: Litter Nándor elnök
5. Belső ellenőrzési társulásokhoz kapcsolódó normatíva felhasználása.
Előadó: Litter Nándor elnök
6. Költségvetés tervezet
Előadó: Litter Nándor elnök
7. Féléves költségvetési beszámoló
Előadó: Litter Nándor elnök
8. Alapító Okirat módosítása
Előadó: Litter Nándor elnök
9. Tájékoztató a folyamatban lévő projektekről, programokról
Előadó: Kobán Ildikó, Orlainé Tauer Andrea, Túri Péter
10. Komplex kistérségi területfejlesztési és turisztikai koncepció, Környezetvédelmi program, Erdészeti fejlesztési program, Térségi inert hulladék lerakó megvalósíthatósági tanulmánya, Megújuló energiaforrások hasznosítási terve, Kerékpáros fejlesztési koncepció (Remark Kft.)
11. Egyéb

1. A közoktatási feladatellátáson belül a pedagógia szakszolgálati tevékenységek kistérségi szintű ellátása illetve az ehhez kapcsolódó normatíva felhasználása. Továbbfejlesztési lehetőségek a társulási keretek között megvalósítható feladatellátásra.
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Pintérné Grundmann Frida, a Nagykanizsa MJV Művelődési és Sport Osztályának vezetője

Pintérné Grundmann Frida ismertette a Rózsa Úti Speciális Szakiskola által ellátandó pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának módját, ütemezését és költségvonzatait, amelyet az írásban kiküldött anyag is tartalmazott. Felhívta továbbá a jelen lévők figyelmét, hogy amennyiben 2006. évben a társulás nem tud normatívát igényelni, úgy az ellátásban részt vevő településeknek 30.000 Ft/lakos hozzájárulást kell fizetni a szolgáltatás biztonságos ellátása érdekében.
Varga Miklós, Zalakomár polgármestere megkérdezte, hogy a tervezett álláshelyekre van-e már jelölt. Pintérné válaszában elmondta, hogy jelenleg nincs kijelölt szakember, az álláshelyeket meg kell pályáztatni.
Takács József, Fityeház polgármestere megkérdezte, hogy be kell-e minden gyereket Nagykanizsára hozni? Pintérné válaszában elmondta, hogy igen, a Nagykanizsa a központ, mivel jelenleg a szakmai feltételek és a szakember itt áll rendelkezésre.

Litter Nándor megkérdezte, van-e további kérdés, hozzászólás. További kérdés, hozzászólás nem volt. Litter Nándor szavazásra tette fel, hogy a Társulás a Rózsa Úti Speciális Szakiskolát és Nevelési Tanácsadót bízza meg a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásával, illetve az e feladat után leigényelt normatívát átadja az intézmény fenntartó Nagykanizsa Városnak. A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

43/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásával megbízza a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Rózsa Úti Speciális Szakiskolát és Nevelési Tanácsadót, a feladatellátásra vonatkozóan Megállapodást köt az intézményeket fenntartó Nagykanizsa Megyei Jogú Várossal.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005.szeptember 30.
Litter Nándor javasolta, hogy a Társulási Tanács hatalmazza fel a Társulás alelnökét a Nagykanizsa Várossal kötendő megállapodás aláírására. A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
44/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa felhatalmazza alelnökét, hogy aláírja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövő Megállapodást a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozóan.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005. szeptember 30.

2. A mozgókönyvtári feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó normatíva felhasználása.
Előadó : Litter Nándor elnök
Meghívott: Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója
Czupi Gyula ismertette a mozgókönyvtári feladatok ellátásának módját, ütemezését és költségvonzatait. Elmondta, hogy bár a normatívát a társulás csupán 5 olyan település után tudta leigényelni, akik eddig még nem láttak el könyvtári feladatokat, a könyvtári feladatokat a pályázatban leírtak alapján kívánják megvalósítani, így minden olyan település részesülhet a szolgáltatásból, amely vállalta a könyvári feladatok ellátása terén az együttműködést. Az átadandó normatívából finanszíroznák a mozgókönyvtári feladatokat illetve kiadványokat is be kívánnak szerezni.
Litter Nándor megkérdezte, van-e további kérdés, hozzászólás. További kérdés, hozzászólás nem volt. Litter Nándor szavazásra tette fel, hogy a Társulás a Halis István Városi Könyvtárat bízza meg a mozgókönyvtári feladatok ellátásával, illetve az e feladat után leigényelt normatívát átadja az intézmény fenntartó Nagykanizsa Városnak. A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
45/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a mozgókönyvtári feladatok ellátásával megbízza a Halis István Városi Könyvtárat, a feladatellátásra vonatkozóan Megállapodást köt az intézményt fenntartó Nagykanizsa Megyei Jogú Várossal.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005.szeptember 30.
Litter Nándor javasolta, hogy a Társulási Tanács hatalmazza fel a Társulás elnökét a Nagykanizsa Várossal kötendő megállapodás aláírására. A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
46/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy aláírja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása valamint a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövő Megállapodást a mozgókönyvtári feladatok ellátására vonatkozóan.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005. szeptember 30.

4. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálata által ellátott, a gyerekjóléti alapellátáshoz kapcsolódó normatíva felhasználása.
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Nagy Judit szolgálatvezető

Nagy Judit ismertette a Szolgálat részére átadandó normatíva felhasználására vonatkozó javaslatot. Elmondta, hogy a normatíva kiegészíti a Szolgálat költségvetését.
Litter Nándor megkérdezte, van-e további kérdés, hozzászólás. További kérdés, hozzászólás nem volt. Litter Nándor szavazásra tette fel, hogy a Társulás a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálatát bízza meg a szociális és gyerekjóléti alapellátási feladatok ellátásával, illetve az e feladat után leigényelt normatívát átadja részükre. A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

47/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a szociális és gyerekjóléti alapellátási feladatok ellátásával megbízza a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálatát, a feladatellátásra vonatkozóan Megállapodást köt a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálatával.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005.szeptember 30.
Litter Nándor javasolta, hogy a Társulási Tanács hatalmazza fel a Társulás elnökét a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálatával kötendő megállapodás aláírására. A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

48/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy aláírja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása valamint a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálata között létrejövő Megállapodást a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozóan.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005.szeptember 30.

5. Belső ellenőrzési társulásokhoz kapcsolódó normatíva felhasználása.
Előadó: Litter Nándor elnök

Litter Nándor felkérte Túri Pétert, hogy mutassa be a belső ellenőrzésre kapott normatíva felhasználásának módjait.
Túri Péter elmondta, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátására a társulás 5.796.000 ezer forintot kapott. A Többcélú kistérségi társulás szervező tevékenységet vállalt a területén működő két belső ellenőrzési társulás feladatainak hatékonyabb elvégzésére. Az erre kapott normatívát (5.796.000 forint) a belső ellenőrzési társulásoknak átadja, melyek az így kapott összeget költségvetésükbe már beépítették és a társulás felé a pénz felhasználásáról bizonylatokkal fognak elszámolni. A normatíva igénylés alapján az Újudvar székhelyű belső ellenőrzési társulás részére 3.852.000 Ft-ot, a Hahót székhelyű belső ellenőrzési társulás részére 1.944.000 Ft-ot adhat át a társulás.
Litter Nándor megkérdezte, van-e további kérdés, hozzászólás. További kérdés, hozzászólás nem volt. Litter Nándor szavazásra tette fel, hogy a Társulás az Újudvar és a Hahót székhelyű belső ellenőrzési társulásnak az e feladat után leigényelt normatívát átadja részükre, erről megállapodást köt a belső ellenőrzési társulásokkal. A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
49/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a belső ellenőrzési normatíva átadásával kapcsolatban megállapodást köt az Újudvar székhelyű belső ellenőrzési társulással a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005.szeptember 30.

50/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy aláírja Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása valamint az Újudvar székhelyű belső ellenőrzési társulás között létrejövő Megállapodást a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005.szeptember 30.

51/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a belső ellenőrzési normatíva átadásával kapcsolatban megállapodást köt a Hahót székhelyű belső ellenőrzési társulással a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005.szeptember 30.
52/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy aláírja Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása valamint a Hahót székhelyű belső ellenőrzési társulás között létrejövő Megállapodást a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005.szeptember 30.

6. Költségvetés tervezet
Előadó: Litter Nándor elnök
Litter Nándor megkérte Baliné Németh Rózát a társulás pénzügyi munkatársát, hogy mutassa be a költségvetési tervezetet.
Baliné Németh Róza bemutatkozott a társulási ülésen a társulási tagoknak, majd bemutatta a költségvetési tervezetet. Elmondta, hogy a költségvetési tervezetben benne vannak az éppen aktuális projektek pénzforgalmi adatai és a munkaszervezet bér és egyéb költségei.
Litter Nándor megköszönte az előadást, ezt követően megkérdezte van-e valakinek kérdése. Varga Miklós Zalakomár polgármestere megkérdezet, hogy a 45 millió forintos normatívát, melyet a társulás a bejáró gyerekek után kapott mi alapján osztották fel.
Kobán Ildikó válaszában elmondta, hogy a normatíva a települések előrejelzés alapján került lehívásra részletekben lesz kifizetve, és elmondta azt is, hogy az a település nem jogosult a normatívára, aki nem teljesítette a vonatkozó kormányrendelet szerinti létszámkövetelményeket, majd hozzátette, ha többet igényelt le a társulás, mint amennyi járna a többlet összegét vissza, kell fizetni.
Varga Miklós elfogadta a választ.
Litter Nándor megkérte a jelenlévőket, hogy szavazzanak a költségvetési tervezet elfogadásáról, és a kapcsolódó határozati javaslatról.
53/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2005. évi költségvetését a Bevételi oldalon 245 421 eFt, a Kiadás oldalon 245 421 eFt-tal elfogadta.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: folyamatos
7. Féléves költségvetési beszámoló
Előadó: Litter Nándor elnök
Litter Nándor megkérte Baliné Németh Rózát a társulás pénzügyi munkatársát, hogy ismertesse a féléves beszámoló főbb tételeit.
Baliné Németh Róza ismertette a költségvetési beszámoló főbb számait, ezt követően Litter Nándor elnök úr megkérdezte az elhangzottakkal kapcsolat van-e valakinek kérdése, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy fogadják el a féléves beszámolót.

54/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2005. első féléves beszámolóját elfogadta.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: folyamatos

8. Alapító Okirat módosítása
Előadó: Litter Nándor elnök
Litter Nándor megkérte Kobán Ildikót a munkaszervezet megbízott vezetőjét, hogy ismertesse azokat az új szakfeladatokat, melyekkel ki kell egészíteni a társulás alapító okiratát.
Kobán Ildikó elmondta, hogy előzetesen minden érintetthez eljuttatta az új szakfeladatok listáját, melyeket fel is sorolt ( 751-153; 751-779; 751-845;751-889; 751-922; 751-966; 805-212; 853-181; 853-244; 853-288,). Ezt követően indokolta az új szakfeladatok felvételének fontosságát.
Litter Nándor elnök úr megkérdezte az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy fogadják el a módosításokat. Ezt követően Kobán Ildikó még arra figyelmeztette a jelenlévőket, hogy a módosításokról még a településeknek is hoznia kell egy határozatot. Litter Nándor arra kérte a jelenlévőket, hogy a határozathozatal előtt egyeztessenek Kelemen Marcell jegyzőúrral.
55/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a munkaszervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadta.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: folymatos

9. Tájékoztató a folyamatban lévő projektekről, programokról
Előadó: Kobán Ildikó, Orlainé Tauer Andrea, Túri Péter
Litter Nándor megkérte a munkaszervezet tagjait, hogy szóljanak pár szót a folyamatban lévő projektekről, programokról.
Kobán Ildikó megkérdezte van-e kérdés az írásban kiküldött anyaghoz. Kérdés nem volt. Ezt követően elmondta, hogy a Közmunkaprogramhoz kapcsolódó TRFC pályázat nyert, 3.600.000 Ft támogatást. Varga Miklós, Zalakomár polgármestere megkérdezte, hogy mely települések vehettek részt a pályázatban? Kobán Ildikó válaszában elmondta, hogy a pályázatban csak a halmozottan hátrányos helyzetű települések vehettek rész.
Orlainé Tauer Andrea elmondta, hogy a társulás partnerként részt vett egy a Tourinform iroda által benyújtott pályázatban melynek az a célja, hogy egy olyan turisztikai kiadvány készüljön, amelyben minden település benne van. Elmondta még azt is, hogy ennek a kiadványnak az elkészítése, amennyiben nyer a pályázat a települések számára semmilyen anyagi terhet nem fog jelenteni.
Túri Péter az előadásában először az állati hulladékkal kapcsolatban arról beszélt, hogy három árajánlatot kért be a társulás, megvalósíthatósági tanulmány készítésére, ezek közül a legelőnyösebb Lukácsné Majtényi Melinda ajánlata volt. Elmondta azt is, hogy jelenleg már megtörtént a helyzetfelmérés és a teljes anyag elkészül szeptember 15.-éig.
Ezt követően a Szélessávú Internettel kapcsolatos pályázatról azt közölte, hogy a szélessávú Internet pályázatának benyújtásához 25% önrész szükséges, ezt az összeget a Elender nem tudja vállalni, csak a a 10%-ot. A maradék 15%-ra a társulás a BM önrészpotló pályázatán keresztül próbált forrást szerezni, de ennek a pályázatnak a benyújtására nem jogosult a társulás. Így valószínűleg ez az összeg az üzemeltetőre lesz áthárítva.

10. Komplex kistérségi területfejlesztési és turisztikai koncepció, Környezetvédelmi program, Erdészeti fejlesztési program, Térségi inert hulladék lerakó megvalósíthatósági tanulmánya, Megújuló energiaforrások hasznosítási terve, Kerékpáros fejlesztési koncepció (Remark Kft.)
A Remark Kft. képviseletében megjelent négy szakember, Bozzay Balázs, Unk Jánosné (megújuló energia), Hessz József, (erdészeti), Varga Gábor (erdészeti), röviden bemutatta az általuk elkészített -Komplex kistérségi területfejlesztési és turisztikai koncepciót, Környezetvédelmi programot, Erdészeti fejlesztési programot, Térségi inert hulladék lerakó megvalósíthatósági tanulmányt, Megújuló energiaforrások hasznosítási tervét, Kerékpáros fejlesztési koncepciót-. Majd felhívták a jelenlévők figyelmét, hogy még van lehetőség a koncepció esetleges módosítására. Ezt követően Bozzay Balázs arra kérte elnökurat, hogy a koncepció elkészülte után a társulás hozzon egy határozatot melyben elismeri az elvégzett munkát és jóváhagyja azt.

11. Egyéb
Gregor Tiborné arra kérte a jelenlévőket, hogy fogadják el azt a határozati javaslatot, mely lehetővé teszi a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaság részére, hogy hitelt vegyen fel. A hitel felvételére egy nyertes HEFOP pályázat előfinanszírozásához van szüksége a Kht-nak. Ezt követően Litter Nándor javasolta a jelenlévőknek, hogy a társulási tanács engedélyezze a hitel felvételét.
56/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Közhasznú Társaság részére engedélyezi a HEFOP-2.3.2.-2.-2004-08-0017/2.0. számú pályázat finanszírozásához szükséges hitel felvételét.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: azonnal
Ezek után Litter Nándor elnökúr bemutatta a társulási tanácsnak Tukszár Tamást, kistérségi megbízottat, aki Burján Emesét helyettesíti távolléte alatt.
3. A Vöröskereszt által ellátott, a gyermekjóléti szakszolgálati feladatellátás és az ehhez kapcsolódó normatíva felhasználása.
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Antal Istvánné,
Dr. Baracskai Józsefné, a Zala Megyei Vöröskereszt megyei titkára rövid előadásában bemutatta a Vöröskereszt által a jövőben tervezett feladatbővítést, és azon területeket, ahol jövőbeni együttműködési lehetőséget lát a társulással. Elmondta, hogy a családok átmeneti szállásán jelenleg 11 Fő van és ez a szám szinte állandó, elmondta továbbá, hogy a hajléktalan ellátás és az ifjúsági otthon működtetése mellet szeretnék bővíteni a szolgáltatásukat. A településekkel együtt működve, be kívánnak vezetni egy 3 lépcsős szociális „koncepciót”, mely magába foglalná az idős ellátást, szociális étkeztetést emellett fel szeretnének állítani egy Szociális Alapellátási központot.
Az előadás végén Gregor Tiborné azt javasolja, hogy amennyiben vannak olyan pályázatok ahol a Vöröskereszt, mint partner megjelenhet érdemes választani, mert korrekt munkát végeznek.
Litter Nándor megköszönte az előadást, ezt követően megkérdezte van-e valakinek kérdése, majd megkérte a jelenlévőket, hogy szavazzanak a kapcsolódó javaslatokról.


57/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta, 32 fő jelenlétével)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a szociális és gyerekjóléti szakfeladatok ellátásával megbízza a Zala Megyei Vöröskereszt által fenntartott Családok Átmeneti Otthonát, a Többcélú Társulás által leigényelt normatíva átadására vonatkozóan Megállapodást köt az intézményt fenntartó Zala Megyei Vöröskereszttel.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005.szeptember 30.
58/2005. (08.31.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta, 32 fő jelenlétével)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy aláírja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása valamint a Zala Megyei Vöröskereszt között létrejövő Megállapodást a szociális és gyermekjóléti feladatokra leigényelt normatíva átadására vontakozóan.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: 2005.szeptember 30.
Dr. Sípos János, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal képviselője az ülés végén a következőkre hívta fel a jelen lévők figyelmét: Elmondta, hogy a társulás munkaszervezete alapító okiratának módosításához nem szükséges minden egyes település képviselő-testületének határozata, elég a társulási tanács döntése. Figyelmeztette továbbá a társulást, hogy a társulás illetve munkaszervezete SzMSz-ét az alakulást követő három hónapon belül el kellett volna fogadni, és kérte, hogy legkésőbb a soron következő társulási ülésen fogadják azokat el. Elmondta továbbá, hogy fokozottan kell ügyelni a társulási üléseken az ülésről távozók miatt a határozatképesség folyamatos vizsgálatára.
Litter Nándor a felvetésekre reagálva elmondta, hogy az SzMSz tervezetek elkészültek, jelenleg a jegyzői Kollégium véleményezése alatt vannak.
Ezt követően Litter Nándor elnök úr megkérdezte, van-e még valakinek valamilyen kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem lévén, a társulási tanács ülését bezárta.
Nagykanizsa, 2005.09.02.

Letöltés:
2005_augusztus_31._jegyzokonyv.doc