Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt. szám: 15-12/2004.

JEGYZŐKÖNYV 2004.08.26.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2004. augusztus 26.-án megtartott taggyűlésének jegyzőkönyve.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint; a taggyűlés 41 fővel határozatképes.

Napirendi pontok:

1.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Dr. Henczi Edit

2.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása megállapodására vonatkozó törvényességi észrevétel megvitatása
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Dr. Henczi Edit

3.    A vidékfejlesztési menedzser 2004. I. félévi beszámolója
Előadó: Sinkovicsné Szili Gyöngyi

4.    Tájékoztató az önkormányzatok környezetvédelmi programjának előkészítéséről
Előadó: Sinkovicsné Szili Göngyi
Meghívott: Bem Judit Green Team Kft.

5.    Egyéb aktualitások

Litter Nándor, a Társulás elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes, majd szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, javasolva, hogy a negyedik napirendi pont elsőként, az első és a második napirendi pont pedig együttesen kerüljön megvitatásra.

A taggyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

1.    Tájékoztató az önkormányzatok környezetvédelmi programjának előkészítéséről
Előadó: Sinkovicsné Szili Göngyi
Meghívott: Bem Judit, Green Team Kkt.

Bem Judit, a Green Team Kkt. Képviselője tájékozatta a taggyűlést a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által a kistelepülések környezetvédelmi programjának kidolgozására kiírt pályázati lehetőségről, hangsúlyozva, hogy a támogatás 100 %-os, a környezetvédelmi program készítése kötelező, valamint további pályázatok benyújtásához feltételként írhatják elő meglétét. Röviden ismertette cégük tevékenységét, és tájékoztatta a jelen lévő polgármestereket, hogy vállalnak kistelepülések számára környezetvédelmi program kidolgozását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A következő napirendi ponttal kapcsolatban, annak megvitatása előtt Litter Nándor elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a többcélú kistérségi társulás ösztönző támogatására –a Belügyminisztériumhoz- benyújtott pályázata kedvező elbírálásban részesült, és megkérte Burján Emese kistérségi Meh-megbízottat, hogy részletezze a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat és a további lépéseket.
Burján Emese elmondta, hogy a Társulás által igényelt 50 millió Ft-ból 40 millió Ft-ot ítéltek meg. A négy pályázott terület közül a könyvtári és a területfejlesztési területet teljes egészében jóváhagyták, a szociális intézményi ellátás esetében az összeget jóváhagyták, a tartalmat azonban módosítani szükséges; a gyermekek átmeneti gondozását illetve családok átmeneti otthonának férőhely-bővítését kell, hogy tartalmazza az új pályázati program. Erre lehetőség a Nagykanizsán a Családok Átmeneti Otthona férőhelyének bővítése a pályázatban megjelölt keretösszegből, amely férőhelyek a Társulás többi települése számára lennének biztosítva.
Pintérné Grundman Frida a pályázat közoktatással kapcsolatos részéről elmondta, hogy a szakmai programot elfogadták, a szakszolgálati ellátáshoz kért kisbusz vásárlását azonban nem támogatták, mivel iskolabuszként értelmezték a pályázat bírálói, amire közös intézmény fenntartásakor jogosult a pályázó. A kisbusz azonban a szakszolgálati feladat ellátásához elengedhetetlen feltétel, enélkül a szolgáltatást nem tudják biztosítani a településeken. A kisbusz igénylésére vonatkozó indoklás benyújtására még van lehetőség, amennyiben a társulás felvállalja a kisbusz üzemeltetési, fenntartási költségeit. Pintérné tájékoztatta a taggyűlést, hogy a 2004/2005-ös tanévben a decentrumok kialakítása történik meg, a szolgálat a szolgáltatás nyújtását a 2005/2006-os tanévben tudja megkezdeni.
    
Litter Nándor szavazásra tette fel a kisbusz fenntartási költségei viselésének felvállalását.

20/2004. (08.26.) számú határozat ( a taggyűlés egyhangúlag elfogadta):

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Belügyminisztérium által a többcélú kistérségi társulások 2004. évi ösztönző támogatásáról kiírt pályázati felhívására vonatkozóan a közoktatási feladattervben megjelölt pedagógiai szakszolgálat ellátásához igényelt kisbusz jövőbeli fenntartását vállalja.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: folyamatos

Litter Nándor javasolta, hogy az 1. és a 2. napirendi pont együttesen kerüljön megvitatásra. A taggyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

2.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása; A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása megállapodására vonatkozó törvényességi észrevétel megvitatása
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Dr. Henczi Edit

Litter Nándor elmondta, hogy véleménye szerint ezen kérdésekről szóbeli megállapodás alapján nem lehet dönteni, és megkérte Dr. Henczi Editet és Dr. Kelemen Marcellt, hogy az írásos anyagot –javaslatokkal együtt- készítsék el a taggyűlés számára szeptember 1.-ig, hogy a soron következő taggyűlésen döntést lehessen hozni.
Litter Nándor tájékoztatta a taggyűlést, hogy a Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulásának Elnöksége javaslata alapján a Társulás a vagyontárgyait a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása részére átadja. Megkérte továbbá Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzsert, hogy a Zalakarosi és a Principális menti társulástól kérje meg, hogy milyen vagyontárgyakat, milyen módon adnának át a Többcélú Társulás számára, valamint a Többcélú Társulás költségvetése kialakításához szükséges adatokat.
Takács József megkérdezte a jelenlévőket, hogy továbbra is fenntartják-e a Zalakaros Környéki Települések területfejlesztési Társulását és a Principális Menti Önkormányzatok Társulását. Sinkovicsné Szili Gyöngyi elmondta, hogy az FVM támogatja 2004. december 31.-ig az adott társulások vidékfejlesztési menedzsereit és irodaköltségeinek egy részét, ebből adódóan az említett társulások addig biztosan működni fognak.
További kérdés, hozzászólás nem volt.

3.    A vidékfejlesztési menedzser 2004. I. félévi beszámolója (írásban)
Előadó: Sinkovicsné Szili Gyöngyi

Sinkovicsné Szili Gyöngyi megkérdezte, van-e az írásban kiküldött anyaghoz kérdés illetve hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Litter Nándor szavazásra tette fel a vidékfejlesztési menedzser 2004. évi I. féléves beszámolójának elfogadását.

21/2004. (08.26.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a vidékfejlesztési menedzser 2004. évi I. félévi pénzügyi és szakmai beszámolóját elfogadta.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

4.    Egyéb aktualitások

Litter Nándor tájékoztatta a taggyűlést, hogy a Dráva-Mura Eurorégiós Együttműködés munkaszervezetét fel akarják számolni és javasolta, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tartsa meg a munkaszervezetét, mivel fontos a horvát-magyar kapcsolatok szorosan tartása a jövőben is. Horváth Jácint, a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség nagykanizsai irodájának munkatársa hozzáfűzte, hogy az együttműködés fenntartása különösen fontos, mivel az Interreg programokban az elkövetkező három évben mintegy 14 millió euró forrás nyílik meg magyar részről. Litter Nándor javasolta, hogy a következő taggyűlésen vitassák meg a kérdést részletes információk és költségek ismeretében.

Sinkovicsné Szili Gyöngyi tájékoztatta a taggyűlést, hogy a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helye felajánlotta, hogy nyolc hónapra egy végzős –idegenforgalmi szakos gyakornokot foglalkoztathat. A gyakornoknak ösztöndíj adható, így Sinkovicsné Szili Gyöngyi javasolta a taggyűlésnek, hogy Manner Tímea gyakornok havi 30 eFt ösztöndíjban részesüljön, mely költséget a Társulás viselné. A taggyűlés a javaslatot elfogadta.

Sinkovicsné Szili Gyöngyi elmondta, hogy a Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása által benyújtott Osztrák-Magyar Phare CBC turisztikai célú –forráshiány miatt nem támogatott- pályázatában részt vevő osztrák partnerek október elején látogatást tesznek térségünkbe, mely során szeretnék jobban megismerni térségünk turisztikai célú látványosságait, lehetőségeit. Litter Nándor megkérte a Társulás polgármestereit, jegyzőit, hogy adjanak javaslatokat az osztrák partnerek programlehetőségeire, amely javaslatok a következő taggyűlésen kerülnek megvitatásra.

Sinkovicsné Szili Gyöngyi emlékeztette továbbá a taggyűlést, hogy a Nagykanizsa és a Környező Települések által benyújtott és nyertes Horvát-Magyar Phare CBC pályázat keretében megvalósuló konferencia és kiadvány-bemutató időpontja szeptember 23-24.-e, és tisztelettel meghívta a jelen lévőket az eseményre.

Burján Emese tájékoztatta a taggyűlést a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt a „Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztés támogatásának elnyerésére” című pályázati lehetőségről.

Horváth Jácint elmondta, hogy az elmúlt hónapokban megkezdődött az új Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozása a 2007-2013-mas időszakra vonatkozóan és 2005 januárjára körvonalazódik, mely területek részesülnek támogatásban az említett időszakban. Horváth Jácint kiemelte, hogy ez a tervezési időszak azért különösen fontos, mert most lehet javaslatokat tenni, véleményt mondani, hogy mely területek, célok kerüljenek az NFT-be, később erre nem lesz lehetőség. A véleményezési lehetőség bárki számára nyitott, a NyDRFÜ-n keresztül lehet megtenni.
A hozzászólással kapcsolatban Litter Nándor megkérte Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzsert, hogy Orlainé Tauer Andrea és Turi Péter vidékfejlesztési menedzserekkel együttműködve gyűjtse össze a térségben a lehetséges projektötleteket illetve projektjavaslatokat.

Litter Nándor több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a taggyűlést bezárta.


Nagykanizsa, 2004. augusztus 31.

    Litter Nándor    Gregor Tiborné
    elnök    alelnökHitelesítő:A jegyzőkönyvet készítette:
    Kobán Ildikó
Letöltés: jegyzokonyv_2004.05.19..doc