Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.sz.: 40 /2005.

Jegyzőkönyv 2005.02.25.


Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. február 14-én 15 órai kezdettel a Nagykanizsai Batthyány Gimnázium épületében megtartott taggyűléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív alapján 41 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve képviselő.

Litter Nándor elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel a 48 tagból 41 tag jelen van, illetve képviselteti magát.
A taggyűlést megnyitja.
A jegyzőkönyv vezetésével Sinkovicsné Szili Gyöngyi munkaszervezet vezető az ülést megelőzően megbízza Orlainé Tauer Andrea munkaszervezeti tagot.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkért személy Pávlicz Lajos.
Litter Nándor ismerteti a napirendi javaslatot

Napirendi pontok:
1.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2005. évi költségvetési tervezete
Előadó: Litter Nándor elnök (mellékletben kiküldve)
2.    Egyéb-Beszámoló aktualitásokról
Előadó: Sinkovicsné Szili Gyöngyi
     Kobán Ildikó
     Orlainé Tauer Andrea

A taggyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1.    napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2005. évi költségvetésének
megtárgyalása (elfogadása)

Litter Nándor elnök megkérdezi Sinkovicsné Szili Gyöngyit, hogy van-e kiegészítése a költségvetéssel kapcsolatban. Sinkovicsné Szili Gyöngyi azt válaszolja, hogy nincs.
Takács József: Észrevételezi, hogy a Társulás a költségvetésében működési bevételre nem tervezett semmilyen kiegészítést. Mi ennek az oka?
Sinkovicsné Szili Gyöngyi: Mint azt a Polgármester Úr is tudja, a költségvetés úgy készült, hogy először be kell adni a költségvetést a Kincstárba február 15-ig, az igényelt normatíva pedig csak majd ez után jön. Aminek az összegére vonatkozóan még nincs tudomása.
Takács József: Ha többlet bevétele lesz a Társulásnak, akkor újra kell tárgyalni a költségvetést.


Varga Miklós: Nem egészen biztos benn, hogy a tagdíjra vonatkozóan szavazás és határozat volt-e, de megállapodás a tagdíj összegére vonatkozóan nincs.
A bevételi oldal hiányos. Mik azok az önkormányzatoktól származó bevételek, amelyekről dönteni kell, amikkel az önkormányzatoknak számolni kell?
Litter Nándor: kéri, hogy kapjanak egy összefoglaló számítást arról, hogy milyen pénzügyekkel indult a Társulás.
Hegedűs György: Véleménye szerint volt döntés a tagdíjra vonatkozóan.
Pintér Lajos: szerinte is volt döntés a tagdíjra vonatkozóan.

Litter Nándor: A tavaly júniusi alakulási állapotnak megfelelő kintlevőségeket, a kötelezettségeket kell számba venni. A munkaszervezetből ki fogja paszírozni ezt a költségvetést.


Litter Nándor: Megkérdezi a taggyűlést, hogy van-e még észrevétel a költségvetéssel kapcsolatban?.

Más észrevétel nem volt.

Litter Nándor: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A taggyűlés egyhangú szavazással elfogadja az előterjesztett határozati javaslatot. Tartózkodás, ellenvélemény nem volt.
A taggyűlés egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

7/2005.(02.14.) számú határozat (egyhangú igennel elfogadták)

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2005. évi költségvetését a Bevételi oldalon 59.882 ezer Ft, a Kiadási oldalon 59.882 ezer Ft összeggel elfogadja.

Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: 2005.02.14.


2.    Napirendi pont: Egyéb-Beszámoló aktualitásokról
(Az előadók által készített írásos anyagok a mellékletben csatolva)


Litter Nándor: a nagykanizsai hivatal közoktatási szakemberei megkeresik a Társulás tagjait, arra kéri a polgármestereket, hogy fogadják őket a települések.
Átadja a szót Burján Emesének.

Burján Emese: A Miniszterelnöki Hivatal Területpolitikai Hivatala rajtam keresztül visszajelzést vár a Társulástól arra vonatkozóan, hogy milyen fejlesztési elképzelései vannak a Társulásnak ebben a kormányzati ciklusban, amelyek térségi kihatásúak, és milyen összegben. Az inert hulladéklerakó létesítése minden település érdeklődésére számot tarthat.Az Elnökség előzetesen megtárgyalta a konkrét javaslatot (inert hulladéklerakó létesítése), amelyet támogatásra javasolt egy HEFOP résszel kiegészítve, amely képzést tartalmazna turisztikai irányultsággal.
Burján Emese javasolja, hogy szülessen döntés arra vonatkozóan, hogy ez a két tétel szerepeljen a Miniszterelnöki Hivatal felé továbbítandó rövid listán.

Sinkovicsné Szili Gyöngyi ismerteti az állati hulladéklerakó létesítésére vonatkozó pályázati lehetőséget. Böhönye megkeresése javasolt ebben a kérdésben, a pályázat elkészítése a felmérésekkel együtt-megvalósíthatósági tanulmány készítése javasolt.


Litter Nándor: kéri, hogy az anyag tárgyalásra alkalmas formában készüljön el és kerüljön az Elnökség elé áprilisi határidővel.
A két javasolt projekt (inert hulladéklerakó és képzés) 25-30 millió Ft-os önrésze megteremthető, az önrész bankokkal előteremthető.
Javasolja, hogy ezeket a projekteket beszéljék meg és indítsák el.
Azt azonban figyelembe kell venni, hogy az inert hulladéklerakó esetében a működés költségeit valakire rá kell terhelni.
Az állati eredetű hulladékgyűjtő esetében készüljön tanulmány a konténeres begyűjtés vagy az egy helyen elhelyezett gyűjtő megvalósítása esetére.

Takács József: Lesz-e valaki, aki központi gyűjtő esetében beviszi a hulladékot?

Litter Nándor: Erre is választ ad a tanulmány.

Schmidt István: az állati eredetű hulladékok elhelyezése egyre többször előforduló kérdés.
Érdemes lenne ebben a kérdésben a gazdálkodókat is bevonni az előkészítésbe.

Litter Nándor: a kérdés az, hogy elindítjuk-e ezeket a projekteket. A Társulási Megállapodás erről a Társulási Tanács dönt.
Szavazásra teszem fel az alábbi javaslatokat:
Javaslom, hogy a Társulás indítsa el az inert hulladéklerakó programot.
Szavazás:
A taggyűlés egyhangú igennel elfogadja a javaslatot. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

Litter Nándor: Javaslom, hogy a Társulás kiegészítésként nyújtson be pályázatot a HEFOP keretén belül képzésre, kb. 50 millió Ft nagyságrendben számolva.
Szavazás:
A taggyűlés egyhangú igennel elfogadja a javaslatot.
Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

Litter Nándor: javaslom, hogy az állati eredetű hulladéklerakó projekt esetében induljon el az előkészítő munka, ennek során kerüljenek bevonásra a gazdák, vállalkozók is.
Szavazás:
A taggyűlés egyhangú igennel elfogadja a javaslatot.
Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

Litter Nándor: javaslom, hogy a következő ülésen kerüljenek szóba a 2007-2013-as időszak projekt tervei, a nagyobb projektek. Induljon el a tervező munka ezen a téren.


A továbbiakban Sinkovicsné Szili Gyöngyi beszámolt a munkaszervezet 2005. január-februári tevékenységéről.
Orlainé Tauer Andrea ismertette az AVOP keretein belül hamarosan induló LEADER+ program fontosabb tudnivalóit.
Túri Péter beszámolt a munkaszervezetben eddig végzett tevékenységéről.

Litter Nándor elnök több napirendi pont nem lévén a Taggyűlést 16.00 órakor bezárta.Nagykanizsa, 2005. február 25.
Letöltés: jegyzknyv_2005.02.14..doc