Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.szám: 222 /2006.

Jegyzőkönyv 2006.09.27.


Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2006. szeptember 27-én 14,30 órai kezdettel a Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanács üléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív alapján 27 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve képviselő.
Meghívottként: Horváthné Bagó Mónika projektvezető Nagykanizsa és Környéke Fogl. Kht.
Litter Nándor elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a tanács ülés határozatképes, mivel a 48 tagból 27 tag jelen van, illetve képviselteti magát, majd közli az írásban kiküldött napirendeket.
Napirendi pontok:

1.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2006. I. félévi beszámolójának elfogadása
2.    Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2006. évi költségvetéséről szóló 19/2006.(03.16.)NKTT.sz. határozatának módosítására
3.    Tájékoztató a többcélú társulás keretében ellátott feladatok bővítésének előkészítéséről.(Közokt. szakszolgálat- pályaválasztási tanácsadás)
Előterjesztő: Túri Péter
4.    Tájékoztató a Foglalkoztatási paktum létrehozásának feladatairól, ütemtervről.
Előterjesztő: Horváthné Bagó Mónika projektvez. Nk.és Körny. Kht.
5.    Javaslat a Kerékpárút hálózat tervezésre a nagykanizsai kistérség területére
Előterjesztő: Polai György
6.    Tájékoztató a Pannonhát Tájpark projekt megvalósulásáról.
7.    Egyebek

Litter Nándor: A 48 települést figyelembe véve a Társulási Tanácsülés határozatképes. Ezzel az ülést megnyitom Azt kérdezném, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel? Amennyiben nincs, akkor kérek mindenkit, hogy szíveskedjen elfogadni. Van-e ellenvélemény, tartózkodás ? Nincs. Nagyon szépen köszönöm. Egyhangúlag elfogadva.
1 számú napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2006. első félévi beszámolójának elfogadása.
Litter Nándor: Megkérem Polai Györgyöt, hogy röviden foglalja össze, amit a kiadott beszámolóhoz szeretne mondani.
Polai György: A Társulás 2006. évre tervezett bevételei és kiadásai a tervezett előírányzatoknak megfelelően alakultak. Kiadásokban kisebb mértékű megtakarítás jelentkezett.
Litter Nándor: Kérdezem, hogy van-e kérdés ? Nincs, akkor felteszem szavazásra a 2006. első félévi beszámolót. Aki elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon. Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs. A Taggyűlés egyhangúan elfogadta a 2006. első félévi évi beszámolót.
35/ 2006. (09. 27) NKTT sz. határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2006. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót

342.299 eFt bevételi és kiadási előirányzattal
143.591 eFt bevételi teljesítéssel
105.600 eFt kiadási teljesítéssel
elfogadja.

Határidő : azonnal
Felelős : Litter Nándor elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
2. sz. napirend: Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2006. évi költségvetéséről szóló 19/2006.(03.16.)NKTT.sz. határozatának módosítására

Litter Nándor: Folytassuk a Társulás 2006. évi költségvetésének módosításával. Kérem Polai Györgyöt, hogy röviden foglalja össze a javasolt módosításokat.
Polai György: A Társulás gazdálkodásának helyzetét az új pénzügyes kollégával teljeskörűen áttekintettük, a május 11-i előírányzat módosításokhoz viszonyítva. A kiadott anyaghoz fontosnak tartom megemlíteni, hogy egyrészt sajnos a pénzmaradvány megállapítása tévesen történt, ennek következtében a tartalék összege a 12 635 E Ft-ról 4 731 e Ft-ra csökkent. A felhasználható tartalék összege 3.292 e Ft-ra módosul. Továbbá a pedagógiai szakszolgálat finanszírozására elfogadott önkormányzati hozzájárulások fizetéséről is szükséges dönteni, a települések fizetendő díjait a kiadott táblázat tartalmazza.
Litter Nándor: A normativ támogatások változása után a fizetendő összeg 6.013 e ft, javaslom, hogy a társulás tartalékából csoportosítsunk át és csak a fennmaradó összeget kelljen kiterhelni a településekre.
Varga Miklós: Mikor történt a téves pénzmaradvány eltérés feltárása, nagyon súlyos problémának tartom ezt és milyen következményei lettek?
Polai György: A Kincstár felé már a helyes összeg lett elszámolva és az akkori pénzügyes május végén elment a társulástól.
Kámán Péter: Nem értek egyet azzal, hogy a tartalékból legyen felhasználás erre a célra és felhívom a polgármesterek figyelmét arra, hogy ők is felelősek és a tanácsüléseken való részvétel mindenkitől elvárható.
Hegedűs György: A Munkaszervezet tárjon fel újabb megtakarításokat illetve forrásokat erre célra, önkormányzati befizetést nem támogatok. A irodavezetőnek nagy a felelőssége, hogy a pénzügyi dolgok rendben legyenek, mert jelentős összegű költségvetésünk van. És ez összefügg azzal, hogy többször határozatképtelen az ülésünk. Most ne döntsünk ebben a kérdésben. Teljes egészében meg kell vizsgálni, mi az ami megtakarítható,
Pávlicz Lajos: Most választások előtt a polgármesterek nem tudnak szerintem ebben dönteni, legalább az első féléves költségvetésnél kellett volna erről tudni. Következetlennek tartom ezt az egészet.
Varga Miklós: Javaslom, hogy a tartalékból 2 Mó Ft-ot és a munkaszervezetnek tervezett jutalomkeretet is csoportosítsuk át a finanszírozásra.
Orlainé Tauer Andrea: Nagykanizsa város intézménye látja el a feladatot, az intézmény költségvetését ellenőriztük,a dologi kiadás csökkenthető, de úgy, ha elmaradnak bizonyos feladatok. Illetve a rezsi hozzájárulásunk 10 %-ot jelent.
Litter Nándor: Szavazásra terjesztem elő a javaslatokat. Kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy a tartalékot csoportosítsuk át a pedagógiai szakszolgálat finanszírozásra? Megállapítom, hogy 1 igen és 26 nem szavazással elutasításra került a javaslat. Tartózkodás nem volt.
Hegedűs György javaslatát terjesztem elő szavazásra: A finanszírozásról most ne döntsünk, keressünk újabb forrást vagy megtakarítást . Kérem aki elfogadja, szavazzon: 26 igen. Aki nem, egy szavazat. Tartózkodás nincs. Tehát a Tanács döntése alapján akkor a harmadik finanszírozási javaslat már nem időszerű.
Litter Nándor: A költségvetés módosítással kapcsolatosan van-e még egyéb észrevétel? Nincs? Akkor a határozat elfogadását teszem fel szavazásra. Aki egyetért igennel szavazzon. Egyhangúlag elfogadásra került.
Kérdezném, hogy van-e valakinek még kérdése?
36/2006 ( 09.27) NKTT.sz. határozat
A Társulási Tanács a beterjesztett 2006. évi költségvetés módosítást elfogadja a melléklet szerint.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető
Határidő: 2006. december 31.


3. napirendi pont: Pályaválasztási tanácsadás feladat felvétele a társulási megállapodásba.
Litter Nándor: Átadom a szót Túri Péternek, adjon tájékoztatást.
Túri Péter: A Többcélú Társulás 2007. évi feladatainak bővítése kapcsán lehetőség nyílik a pályaválasztási tanácsadás feladat felvételére. E feladat a pedagógiai szakszolgálati feladatok között szerepel, és a 2006-os évben 2000Ft/fő támogatást igényelhettek a szolgáltatás után azok a többcélú társulások, amelyek 2006. január 31-ig a társulási megállapodásukba felvették ezt a feladatot. Jelenleg a nagykanizsai Városi könyvtárban látnak el ilyen feladatot, és amennyiben a Társulási Tanács felvállalja ezt a szakszolgálati feladatot Halis István könyvtár szervezné és végezné a szolgáltatást.Finanszírozás tekintetében –mivel a könyvtár máig is ellát ilyen feladatot- a kizárólag erre a feladatra leigényelt normatíva átadásával az előzetes számítások alapján ellátható a feladat.
Amennyiben a Társulási Tanács jóváhagyja a feladat felvételét a Társulási Megállapodásba, akkor ezzel egyidejűleg felajánlja az eddig vállalt feladatokhoz még nem csatlakozott önkormányzatok számára is a csatlakozást, és ennek ismeretében kerül sor a Társulási Megállapodás módosítására.

Litter Nándor: Köszönöm, két részben teszem fel határozathozatalra a javaslatot.
A határozati javaslat: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a pályaválasztási tanácsadás feladatot felveszi a Társulás által ellátott feladatok közé, és a Társulási Megállapodást is ennek megfelelően módosítja úgy, az ellátás finanszírozási forrásigénye nem haladhatja meg a normatíva összegét.
Megállapítom, hogy a társulási tanács egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta a határozatot.
37/2006. sz ( 09.27.) NKTT. sz. határozat:.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a pályaválasztási tanácsadás feladatot felveszi a Társulás által ellátott feladatok közé, és a Társulási Megállapodást is ennek megfelelően módosítja úgy, az ellátás finanszírozási forrásigénye nem haladhatja meg a normatíva összegét.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Polai György irodavezető
Litter Nándor: Felkéri a Munkaszervezet, hogy a még nem csatlakozott településeket keresse meg, szándékoznak-e a feladatellátáshoz csatlakozni.
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadásra került, ellenvélemény és tartózkodás nélkül.
38/ 2006.(09.27.) NKTT. sz. határozat
A Társulási Tanács felkéri a Munkaszervezet, hogy a még nem csatlakozott településeket keresse meg, szándékoznak-e a feladatellátáshoz csatlakozni.
Határidő. 2006. október 31.
Felelős: Polai György

4.    számú napirend: Tájékoztató a Foglalkoztatási paktum létrehozásának feladatairól, ütemtervről.

Litter Nándor: Felkérem Horváthné Bagó Mónika projektvezetőt a tájékoztatóra.

Horváthné Bagó Mónika: Az előző tanácsülés alapján összeállításra került az ütemterv, a társulástól pénzügyi forrást nem igényelnek, az aláírásra várhatóan decemberben kerül sor.
Kérem a Polgármestereket, hogy a workshopokon minél nagyobb arányban vegyenek részt.
Dr. Tóth László: Javaslom, hogy minél több vállalkozás kerüljön bekapcsolásra.
Litter Nándor: További kérdés, észrevétel? Köszönöm, áttérünk a következő napirendre.

5.    számú napirend: Javaslat a Kerékpárút hálózat tervezésre a nagykanizsai kistérség területére

Litter Nándor: Átadom a szót Polai Györgynek.
Polai György: A turisztikai fejlesztés legfontosabb szegmense, a szeptember 14-én tartott megbeszélésünk alapján újabb ajánlatot dolgoztunk ki, a felvázolt szakaszok kerültek most kiosztásra, ebben kérem a határozathozatalt, tekintettel arra, hogy október 31-ig pályázati lehetőség van a kerékpárút tervezésre.
Takács József: Javaslom 2. pont szerint kiegészítést szeretnék tenni a Nagykanizsa- Szepetnek- Fityeház-Murakeresztúr változatot kidolgozni.
Litter Nándor: Természetesen ezek változtathatók, az elmúlt alkalommal azt az elvet fogalmaztuk meg, hogy a települések finanszírozzák a közigazgatási határaik szerint rájuk eső részeket, igy ezért a munkaszervezetnek meg kell keresni az érintetteket ebben, hogy az előkészítés ez alapján történjen. A tervezésre vonatkozó pályázatba vonjuk be a Pannonway Kft-t. Azt javaslom, hogy a Kistérség nevében adjuk be a pályázatot, az egész kistérség elérhetőségét javítja.

Varga Miklós: Van már kerékpárút Zalakomár és Zalakaros között, Zalakaros és Galambok között.
Schmidt István: Ez az ajánlat nem tartalmazza a közmű kiváltások költségeit, a környezetvédelmi terv elkészítésének költségeit. Kérem ezzel kiegészíteni a költségeket. Teljeskörű ajánlatot kell kérni.
Hegedűs György: kimaradt Kisrécse, Zalasárszeg ezt pótolni kell.
Dr. Tóth László: Javaslom,. hogy a meglévő tervekhez és utakhoz kapcsolódjunk, kérjünk a Hydroterv és a Colas Hungáriától is árajánlatot.
Litter Nándor: Javaslom, hogy mindent támogassunk, aki ebbe be kíván kapcsolódni, tegyük lehetővé.
Kérem szavazzunk akkor erről. Aki egyetért szavazzon, ellenvélemény? Nincs, Tartózkodás? Nincs. Egyhangúlag elfogadásra került.


39/2006. ( 09.27.)NKTT. számú határozat:

A pályázat előkészítése kezdődjön meg a Társulási tanács által meghatározott szakaszokra vonatkozóan, lehetővé téve a települések csatlakozását.

A pályázat sikere esetén az önrészt a Pályázatban érintett települések a közigazgatási határaik szerinti szakaszokra biztosítják.

Felelős: Polai György irodavezető
Határidő. 2006. október 28
6.    számú napirend: Tájékoztató a Pannonhát Tájpark projektről.
Litter Nándor: Kérdezem, hogy van-e kiegészítés, Manner Timeának átadom a szót.
Manner Timea: A kiadott anyagok szerint elkészültek a létesítmények, kérem a közreműködésüket a program zárásához a dokumentumok elfogadására vonatkozóan.
Litter Nándor: Zárásként szeretném az együttműködést megköszönni, szeretném mindenkinek a Polgármestereknek megköszönni, hogy eljutottunk oda, ahova eljutottunk, sikeresen megvalósítottunk több projektet, elindítottunk több újabb fejlesztési projektet a meglévő nehézségek ellenére fejlődő szervezetről van szó. A Munkaszervezetnek is szeretném megköszönni a munkát a társulási tanács, az Önkormányzatok nevében a munkájukat és azt kívánom, hogy még tevékenységük még határozottabb, meg szervezettebb legyen. A munkaszervezetnél azt látom, hogy sokat fejlődött, de amint az ülés elején előjött, vannak problémák is. Azt kívánom, hogy jobban működjön, sok sikert és boldogságok kívánok mindenkinek.
Ezzel az ülést bezárom.
Kelt: Nagykanizsa, 2006. szeptember 28.

Letöltés: Jegyzokonyv_2006.09.27.doc