Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt. szám: 189/2006.

JEGYZŐKÖNYV 2006.07.11


Készült: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2006. július 11-én 15,- órai kezdettel a Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanács üléséről.

Tárgy: az alábbiakban felsorolt napirend szerint.    
    
Jelen vannak: a melléklet jelenléti ív alapján 29 fő helyi önkormányzati polgármester.
Meghívottként: Dr. Pintérné Grundmann Frida oszt. vez. Nk. MJV. Polgárm.Hiv.
         Horváth Jácint NyRFÜ képviselő
         Horváthné Bagó Mónika projektvezető
         Gombás József Megyei Munkaügyi Központ
         Gyertyánági Endre Dél-Zalai Civil Fórum
Litter Nándor a Társulás elnöke üdvözölte a megjelenteket, megállapítja, hogy a tanácsülés határozatképes, mivel a 48 tagból 29 tag van jelen és közli az írásban kiküldött napirendeket.
Napirendi pontok:

1.    Tájékoztatás a NFT II. időszerű lehetőségeiről

2.    Szakmai tájékoztató a pedagógiai szakszolgálat működéséről

3.    Foglalkoztatási paktum megkötése a Nagykanizsai és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht.

4.    Stratégiai projekt tervek a nagykanizsai kistérség területére

5.    Belső ellenőrzési feladatok szervezésére vonatkozóan a mikro-társulások állásfoglalásai.

6.    Tájékoztató pályázatok megvalósulásáról, lehetőségekről.
1.    Pannonhát Tájpark megvalósítása
2.    Szélessávú Internet hálózatok a kistérségben

7.    Vidékfejlesztési menedzserek beszámolója

Litter Nándor: Kérdezem, hogy a kiküldött napirendekhez, azokkal kapcsolatban van-e észrevétel, módosítás? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy hallgassunk meg egy tájékoztatót a telefonszolgáltatásról és a Zala megyei Cigány Kulturális Egyesülettől beérkezett kérdést javaslom önálló 8. napirendi pontként tárgyalni.
Kérdés, észrevétel a napirenddel?
Ha nincs, akkor kérek mindenkit, hogy szíveskedjen elfogadni. Van-e ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadásra került.
A napirendi pontok tárgyalása előtt ezúton is tájékoztatom a polgármestereket, hogy Nagykanizsán a Thury Laktanyában sok épületet lebontottak, és amelyik településnek van igénye ilyen törmelékre útjavításokhoz, a Társulás munkaszervezetnél lehet az igényeket bejelenteni. Fizetni nem kell érte, az önkormányzatnak csak a felrakás és az elszállítás költségét kell megtéríteni a Szabadics KFT-nek.
Továbbá a tervezett napirendi pontok előtt bemutatom Kiss Lajost, aki a kanizsai önkormányzatnál a telefonköltségek csökkentésében dolgozott és szerződést kötünk a magyar Telecommal, és azokat a kedvezményeket, amiket kapunk, szeretnénk és olyan szerződést kötöttünk, hogy a kistérség is megkapja. Holnap illetve a következő napokban mindenki részére elküldi a szerződést.
Kiss Lajos: A nagykanizsai Polgármesteri Hivatal a T-mobil szolgáltatóval aláírta a héten a szerződést, így több mint felével fog csökkeni a telefonköltség. Győrben már működik a dolog, az ottani tapasztalatok alapján mondható ez el. A 60Ft-os percdíjak a jövőben 18Ft-ra fognak módosulni. Ha a kistérség is aláírja a szerződést, akkor a szerződésben résztvevők ingyen hívhatják egymást. A nagy megtakarítás ebből fog adódni. Hogy a rendszer beinduljon, részemre szükséges az utolsó havi telefonszámlát bemutatni. Ha a szükséges dokumentumokat megkapom akkor 2-3 hét múlva indulhat a rendszer.
Litter Nándor: Köszönjük a tájékoztatót. Folytatjuk a 3. számú napirenddel.

Foglalkoztatási paktum megkötése a Nagykanizsai és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht.-vel.

A 3. napirendi ponttal kezdjük az ülést. Ezzel kapcsolatban tájékoztatunk mindenkit, hogy a kiküldött anyag nem ugyanaz, amit a Nagykanizsai közgyűlés elfogadott, módosítani kellett volna az anyagot. Lényege a módosításnak, az hogy Kanizsa nem vállalja kétszer fizet, egyszer városként, máskor pedig a kistérség részeként. Ezt vegye mindenki figyelembe, hogy a kistérséggel együtt tudjuk a dolgot felvállalni. Köszöntöm a Megyei Munkaügyi központtól Gombás József urat. Átadom a szót Gombás Józsefnek.
Gombás József: Az unióban legfontosabb foglakoztatási eszközről, a foglakoztatási paktumról szeretnék pár szót. (EMEROP 1 prioritás 4. intézkedése a finanszírozása)
Olyan partner együttműködés amelynek pozitív hatásai később jelennek meg. Önkormányzatok, munkaügyi szervezete, vállakózások lehetnek a szereplők. Cél a munkanélküliség elleni küzdelem, alkalmazkodóképesség javítása. A működés alapelve a motivált partnerség. Be tudok-e vinni valamilyen eszközt, ami pozitívan ki tudja-e fejteni a hatását. Jogszabály nem határozza meg a működést. A partnere folyamatos aktivitásán nagyon sok múlik. A munkaerő-piaci csomagokba csak széleskörű együttműködéssel lehet belenyúlni. Nagyon fontos az információáramlás. Lényeges elem a monitoring, és a nyilvánosság. Ez egy alulról jövő kezdeményezés, fontos hogy az egyéb fejlesztési tervekkel összhangba legyen. Az együttműködésnek informáló és forráskoordináló hatása van. A paktumba fontos az átláthatóság és a belső és külső kommunikálása partnerek között és kifelé szintén. Ma Magyarországon 40 foglakoztatási paktum van. Ebből 30 962 millió forintot nyer pályázatokon. A Letenyei volt a második, 2 évig finanszírozási problémái volt. A munkaügyi központ a paktumot lehetőségeivel támogatja.
Litter Nándor: Támogatjuk a paktum létrehozását, a következő problémák vannak vele számomra konkrét, pontos feladattervet hiányolok, amely számon is kérhető. Az elvi részét támogatjuk de ezt a gyakorlati részt hiányosnak érzem, a tényleges megvalósítással kapcsolatban.
Másnak van-e a napirendi ponttal kapcsolatos véleménye?
Grabant János: Ezt a dec. 31-ig tartó szakaszt én egy előkészítő szakasznak tartom, véleményem szerint ezt követően sokkal könnyebb lesz majd konkrétumokat lefektetni.
Pávlicz Lajos: Támogatom a paktum alakítását, a kért összeg előteremtésével kapcsolatban a kérdésem az lenne hogy honnan teremtjük elő, és hogyan jut ez vissza a társulás számlájára. Szükség van erre, a Letenyei paktumnak mi is tagjai vagyunk, amely állítólag szintén nyert támogatást, de őszintén megmondom én még ennek a hatását nem éreztem. A célok legyenek megfogalmazva, azt kérem.
Molnár Mihály: A kért összegek kapcsolatban osztottam szoroztam és két főre viszonyítva két 200.000 Ft-os béreket látok, szerintem ezek nem közalkalmazotti bérek.
Litter Nándor: A társulásnak 10 millió forint tartalékja van, úgy hogy amennyiben a szakszolgálatnak járó 8 millió Ft nem adják össze az önkormányzatok, és a társulás finanszírozza, a tartalék 2 millió Ft-ra csökken. Illetve vannak egyéb területfejlesztési feladataink, amit szeretnénk elindítani, ahhoz, hogy a Társulás sikeresen indulni tudjon a 2007-13 közötti pályázatokon. A foglalkoztatási lehetőségek szervezése a kht. tevékenységében eddig is bent volt, tehát ezt kell folytatni, de konkrétan meg kell jelölni, hogy mit fog tenni, milyen dokumentációt fog elkészíteni a projekt keretében a két fő.
Gombás József: Feladatommal kapcsolatban azt tudom javasolni, hogy a jövő évi pályázatoknál nagyon fontos a paktum szerepe. Világos, hogy az előkészítéshez elő kell teremteni december 31-ig a finanszírozási forrást. Meg kell határozni azokat a területeket a foglalkoztatásban, ahol a beavatkozás szükséges.
Gregor Tiborné: Van-e olyan elképzelés a Társulás részéről hogy a foglakoztatásban együtt gondolkodjunk. Az előterjesztésben foglalt összegeket ha jól megnézzük, látjuk hogy nem olyan magas bérek. A kért pénz egyik részét előteremti a kft., a másikat a társulás adja hozzá.
Hegedüs György: Paktumot hozunk létre de az anyagiak egyik részét gazdálkodja ki a kht, a másik részét a társulás előlegezze meg. A Kht. fedezné az anyagiak 50+1%-át, a többit kölcsön formájában a társulás adja. Elviselhető költséghányaddal kel tervezni.
Rácz József: Az is kérdés hogy az 1-es határidő a kezdésre mennyire fontos. Az elvi rész tekintetében támogatom, és fontos a paktum, de ha nem fontos aug. 1-töl indítani, akkor a kérdésekben könnyebb lenne döntést hozni a finanszírozásra vonatkozóan.
Gyertyánági Endre: Fontos az önkormányzati, a vállalkozó és a civil szféra együttműködése, és tudható-e, hogy kik lesznek itt ezek a személyek? Értenek-e hozzá?
Varga M.: Sokkal könnyebb helyzetben lennénk, ha a munkaügyi központ azt mondaná, hogy a költségek X%-át a munkaügyi központ adná, a többieket adja össze a többcélú társulás. De a paktumra szükség van. A finanszírozás pedig történhetne lakosságarányosan.
Gombás József: Jelenleg a munkaügyi központnak nincs módja egyéni támogatást adni, de ahogy erre lehetőség nyílik meg fog történni.
Litter Nándor: Van-e még kérdés?
Ha nincs, akkor fogadjuk el az első pontban leírtakat, hogy kezdődjön egy ilyen paktum előkészítése.
A finanszírozásra vonatkozóan pedig az elhangzottat teszem fel szavazásra.
Az alábbiakban összegezném a határozati javaslatot.
Litter Nándor: Javaslom hogy fogadjunk el egy olyan kiegészítő határozatot, amely szerint 1,5 millió Ft hitelt adunk a Kht-nek a programhoz 2006. december 31-ig
Gregor Tiborné: Az nagyon szűk határidő.
Litter Nándor: 2006. december 31-ig adjunk hitelt, de ennek a meghosszabbítási lehetőségére decemberben visszatérünk, és a következő társulási ülésre kérünk egy olyan programot, amelyből látható hogy milyen munkát végez a két ember. Konkrét feladat terv kell.Van- e észrevétel ehhez a javaslathoz? Elfogadható ez így?
Aki egyetért a javaslattal kérem szavazzon, igen. Ellenvélemény? Nincs, Tartózkodás? Nincs
28/2006 (07.11.) NKTT. számú határozat ( egyhangúlag elfogadva)
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2006. augusztus 1. napjától 2006. december 31-ig elfogadja a Foglalkoztatási Paktum előkészítését, létrehozását. A Foglalkoztatási Paktum előkészítésével megbízza a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Dél-Zalai Mentorhálózatát. A Mentorhálózat vállalja, hogy határidőre, 2006. december 31. napjáig a Foglalkoztatási Paktum aláírásra kerül a 4 megjelölt fél - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zala Megyei Munkaügyi Központ, Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége, Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása - által. A finanszírozáshoz, amennyiben szükséges a Többcélú Társulás 1,5 mó Ft kölcsönt biztosít 2006. december 31-ig a KHT. részére és az elvégzendő feladatra vonatkozóan a kht. részletes programot terjeszt a soron következő tanács ülés elé.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Litter Nándor Elnök
    ( Operativ felelős: Horváthné Bagó Mónika mentorhálózat vezetője)


Litter Nándor: A 2. napirendi ponttal folytatjuk, Szakmai tájékoztató a pedagógiai szakszolgálat 2005-2006 éves működéséről.
Átadom a szót Pintérné Grundmann Frida osztályvezetőnek.
Piintérné Grundmann Frida: A szakszolgálati feladatellátás elmúlt tanévet érintő beszámolóját, a részletes költségekkel együtt megkapták a tisztelt tanácsülés tagjai.
Orlainé Tauer Andrea: Az októberi adatokhoz képest az ellátottak száma növekedett 136 fővel, és ezután tudunk plusz normatívát leigényelni pótlólagosan, ezért az intézményvezetőkkel csütörtökön még pontosítjuk a számokat és beadjuk pótigénylésre.
Litter Nándor: Rendben. Szeretném megkérdezni, hogy van 8 millió Ft amit az ellátáshoz hozzá kellene tennünk, de azt mondtuk, később eldöntjük, hogy közösen fizetjük vagy önkormányzatonként. Most hogy pótigénylésre nyújtunk be igényt szeretném megkérdezni, hogy ez a szám hogyan változik vagy változik-e?
Pintérné Grundmann Frida: Nem befolyásolja. Mivel az ellátottak száma megnő nő az óraszám is.
Litter Nándor: Na de minden költség nem növekszik ennek arányában.
Pintérné Grundmann Frida: Az utazó gyógypedagógiai szakszolgálatnál a béren kívül a többi költség gyerektől független. A nagy összeget itt a pedagógus bér jelenti.
Litter Nándor: De az sem növekszik olyan nagy arányban.
Pintérné Grundmann Frida: Ez igaz. De hagy mondjam el miért. Mi létrehoztuk az új intézményt, és az lenne a kérésünk, hogy az önkormányzatok az intézmények vezetőit a továbbiakban úgy tájékoztassák, hogy eddig láttuk el a feladatot, aki nem fér bele annak az ellátását nem tudjuk biztosítani. Mi a pályázatban egy adott létszám 80%-át vállaltuk fel és jóval felülteljesítjük a pályázati feltételt, mert ha mi ebbe belemegyünk, akkor gyakorlatilag soha nincs vége. Ez a szám növekszik, folyamatosan újabb gyerekeket szűrnek ki. Ezt nem lehet követni álláshellyel, ,mert így sem volt ellátva azonnal a gyerek amikor kiszűrték sem Nagykanizsán sem más településeken. Illetve amit nem tudunk adatot az a gyógytestnevelésben ellátottak köre, majd szeptembertől ennek a felülvizsgálatát a település védőnői tegyék meg. Tehát én azt kérem, hogy az-az összeg, ami a múltkor megállapításra került az most is fennáll, mert mi ahhoz igazítottuk szeptember 1-től az álláshelyeket.
Tartanunk kell magunkat ahhoz is hogy a decentrumok számát le kell csökkenteni. Az ÁNTSZ felülvizsgálja a szakmai háttereket, mert gyógytestnevelést nem lehet tartani olyan intézményben, ahol nincsen tornaterem. Ráadásul a tornatermeknek olyan speciális előírásai vannak, hogy félek alig lesz olyan tornaterem, aminek meg tud ennek felelni.
Litter Nándor: Köszönöm. Bár én ellentmondást látok abban, hogy növekszik a gyerekek száma, nagyobb normatívát tudunk bevonni, és mégis azt mondjuk hogy nem változik a múltkori összeg. Kérdezném, hogy az őszi időszakban tudunk-e pontos adatot mondani a költségek alakulásáról?
Gregor Tiborné: Nekem egyetlen kérdésem van a költségvetéssel kapcsolatban. Az anyagban az van hogy a költségek alakulása 2006. január 1-től – május 30.-ig a bérek 6 havija .
Pintérné Grundmann Frida: Igen mert a decemberi béreket januárban fizetik ki.
Gregor Tiborné: Jó, de itt a kiadás 26.162 millió Ft tehát 5 hónap május 31.-ig, a költségvetésben az éves költségvetésben 45.277 millió Ft van, május 31-ig meg elköltöttünk már 26.162 millió Ft-ot. Itt van durván 6 millió eltérés. Én csak azt kérdezem ki fogja ennek a végét kifizetni? Nem tűnik ki rendesen a bérek 6 havija, de még van 5 havi további költség.
Takács József: Különböző feladatok vannak a közoktatásban, a megyei, városi és a települési kötelezettségek között. A többcélú csak a kötelezővel foglalkozzon. Fontos lenne, hogy vizsgálja felül valaki a szűréseket, ellenőrizzék, hogy tényleg indokolt-e az ellátás.
Pintérné Grundmann Frida: A beszámolót érintően a 2. számú napirendhez kiegészítésként kérem fogadják el a Nagykanizsa Megyei Jogú Város oktatási intézményeivel kapcsolatos változásokról szóló tájékoztatást.

A város által meghozott intézkedésekről azért tartjuk szükségesnek tájékoztatni a Tanács tagjait, mert olyan, oktatási intézményeket érintő változásokról van szó, amelyekkel a Többcélú Társulásnak feladat ellátási megállapodása van, illetve amely intézmények a 2006/2007-es tanévtől bekerülnek a Társulás területén működő intézményi társulások körébe és utánuk a Társulás normatívát igényel le/ad át nekik.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 75/2006.(III. 28.) számú határozatában jóváhagyta, hogy a Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális szakiskolát, valamint a Nevelési Tanácsadót 2006. június 30-án jogutódlással megszünteti. A jogutód intézmény a Szivárvánv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó és Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (rövid nevén: Szivárvány Fejlesztő Központ), amely Alapító Okiratának megfelelően biztosítja a tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók különleges gondozását.

2006. július 1-től a Szivárvány Fejlesztő Központ biztosítja a kistérség 46 települése gyermekei számára a szakszolgálati ellátást (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédia; gyógytestnevelés; nevelési tanácsadás; )

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. július1-től határozatlan időre intézményfenntartó társulást hoz létre Homokkomárom, Hosszúvölgy, településekkel (Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin intézményre), Liszó, Nemespátró településekkel (Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa intézményre), Sormás településsel (Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményre).

A létrejövő intézményi tárulások megfelelnek a kistérségi normatíva igénylés létszám- és egyéb feltételeinek, így a Társulás 2006. évben ezek után a Társulások után 4/12-ed arányban normatív támogatási igényt nyújt be. Kérjük, hogy a Társulás határozatban fogadja el a fenti változásokat.

Litter Nándor: A beszámolót és a tájékoztatót javaslom elfogadásra.
Kérem aki ezzel, a beszámolóval egyetért, szavazzon. Ellenvélemény? Nincs, Tartózkodás: Nincs.
A Tanács egyhangúlag elfogadta.
29/2006.(07.11).NKTT. sz. határozat:
A Nagykanizsai Kistérség többcélú Társulása a pedagógiai szakszolgálat 2005/2006. tanévre vonatkozó beszámolóját elfogadta.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: 2006. július 15.

Litter Nándor: Kérem szavazzuk meg az intézményi változások elfogadását, az írásos előterjesztésben kiküldött szerkezeti változásokról..
Aki elfogadja, kérem szavazzon. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs. Egyhangúlag elfogadva.

30/2006.(07.11.)NKTT számú határozat

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa tudomásul veszi a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata oktatási intézményeivel kapcsolatos változásokat, és utasítja az irodavezetőt, hogy a változások kapcsán szükségessé váló módosításokat, átvezetéseket tegye meg a Társulás vonatkozó dokumentumaiban.

Felelős: Polai György irodavezető
Határidő: 2006. szeptember 30.

Pintérné Frida: Azt szeretném még bejelenteni, hogy 3 nagykanizsai iskola 2006. szeptemberétől intézményfenntartó társulási formában fog működni, kérem hogy a három intézményt vegye fel a társulás a normatíva igénylésbe.
Litter Nándor: Javaslom hogy erről hozzunk határozatot is. Szavazásra teszi a javaslatot. A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

31/2006. (07.11.) NKTT. számú határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa tudomásul veszi, hogy a Palini, a Miklósfai és a Zrínyi általános iskola 2006. szeptemberétől intézményfenntartó társulási formában működik tovább, és a három intézményt normatíva igénylésében feltűnteti.
Felelős: Polai György irodavezető
Határidő: 2006. július 31.

Litter Nándor: Térjünk rá az 1. napirendi pontra. Hallgassuk meg a tájékoztatást az NFT II. lehetőségeiről, átadom a szót Horváth Jácintnak.

Horváth Jácint: A 2007-3 közötti időszakra minden hozzánk beérkező fejlesztési elképzelést megpróbálunk betenni. A közúti és vasúti közlekedéssel kapcsolatban már megvannak a főbb projektek, és az egészségügy területén szintén. Az önkormányzatok részére sok pályázati lehetőség nyílik a HEFOP – ban pl. foglalkoztatásra, de turisztika, ipar- és gazdaságfejlesztés terén is lesznek felhívások. A bekötő utak és intézmények kistérségi szinten lesznek támogatva. Pályázati felhívások a jövő év elejétől várhatók, de a pénzek elköltésére csak az év második felében nyílik majd lehetőség. Az NFT II-vel kapcsolatos tervek, dokumentumok a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján elérhetőek
Pávlicz Lajos: A pályázatoknál hátrányt jelent-e ha valaki nem hátrányos kistérségből pályázik? A ROP pályázatokra lehetetlenség volt a térségből pályázni.
Horváth Jácint: Nem tervezünk semmilyen megkülönböztetést a kistérségek között.
Litter Nándor: Amennyiben nincs több kérdés, átadom a szót Tóth Andreának, a fejlesztési ügynökség képviselőjének..
Tóth Andrea: Arra hívnám fel a figyelmet, hogy régiós portál kialakítására nyílik lehetőség, amely olyan rendszerű lesz, hogy a www.nyugatdunantul.hu weboldalról a kistérségek is elérhetőek lesznek. Biztosítunk a kistérségek számára egy átfogó bemutató részt, ahová dokumentumok és képek egyaránt feltehetők lesznek.
Litter Nándor : A portálra természetesen biztosítjuk az anyagokat, ezzel kapcsolatosan a Munkaszervezet feladata lesz a megfelelő információk biztosítása. Köszönöm a tájékoztatót, a kiadott anyagból további részletek egyértelműek. Javaslom a településeknek is a minél szélesebb részvételt.

Litter Nándor: Térjünk át a hetedik napirendi pontra: Vidékfejlesztési menedzserek beszámolója.

Litter Nándor: Az anyag írásban ki lett küldve, van –e kérdés, észrevétel az anyaggal kapcsolatban? Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót.
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Ellenvélemény? Nincs, Tartózkodás? Nincs, tehát a Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

32/2006 (07.11.).NKTT.számú határozat:

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a vidékfejlesztési menedzserek 2006. január 16.-2006. június 30-ai időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2006. július 15.


Litter Nándor: Térjünk át a 4. napirendi pontra: Stratégiai projekt tervek a nagykanizsai kistérség területére

Litter Nándor: Stratégiai projekttervek tekintetében az egyik a tájpark projekt, ami mindenkit érintene, a másik, amit az elnökség javasolt, a kerékpárút fejlesztés. Javaslom, hogy a munkaszervezet mérje fel, hogy hol vannak kiviteli tervek stb. ezzel kapcsolatban.
Szerintem nekünk ezek alapján a gerincvonalat kell meghatároznunk.
Dr Tóth László: Kerékpárúttal kapcsolatban volt két hete egy megbeszélés, az ott bemutatott tervezési anyagokkal egyeztetni kell az elképzeléseinket.
Szirtes Lajos: A Zala Megyei Fejlesztési Kht. vállalta a koordinációt, nekünk kész terveink vannak.
Litter Nándor: Mérjük fel a terveket, lehetőségeket, és amit ezek közül kiválaszt a Tanács, azt terveztessük meg.
Dr Tóth László: Az e-közigazgatáshoz való kapcsolódás kistérségi szinten jó lenne, javaslom ezt is a stratégiai projektek közé. Fontos az ADSL-díjak csökkentése.
Litter Nándor: Van-e még javaslat, ha nincs akkor összefoglalva az elhangzottakat, javaslom, hogy négy területet nézzen át a munkaszervezet: kerékpárút fejlesztés, tájpark továbbfejlesztése, turisztikai menedzsment fejlesztés, és az e-közigazgatás, szélessávú internet lehetőségének megteremtése.

Kérem szavazzunk. A Társulási Tanács egyetértett a javaslattal. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs. Egyhangúlag elfogadva.

33/2006. ( 07.11.) NKTT.számú határozat:
A Nagykanizsai Kistérségre vonatkozóan a Társulási Tanács négy területre kívánja a tervezést elindítani, a kerékpárút fejlesztés, a tájpark fejlesztés, a turisztikai menedzsment fejlesztés és az e-közigazgatás kiépítése területeken.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: 2006. december 31,

Litter Nándor: Ezek után kérem térjünk az 5. napirendi pontra, a belső ellenőrzési feladatok végzése a társulásban. Megkérem Polai Györgyöt, van-e a kiküldött anyaghoz kiegészítés?
Polai György: a feladatellátás módjára vonatkozóan kértük a mikrotársulások álláspontját, a 2007. évi feladatszervezés irányának meghatározására vonatkozóan. A kiküldött anyagból látható és .javasoljuk, hogy a 2007. évi költségvetési előirányzat tervezet ismeretében térjünk vissza a gyors és megfelelő döntés érdekében.

Javaslat:
A beküldött véleményekből a bizonytalanság látható. Alapvetően mindenki támogatja a saját feladatellátást, azonban a konkrét lépések megtételét a költségvetési törvény tervezet ismeretében kívánják megtenni.
Litter Nándor: Kérdezem, van-e észrevétel, kérdés? Nincs, tehát a tájékoztatást elfogadtuk.


Litter Nándor: Következik a 6. napirendi pont: Tájékoztató pályázatok megvalósulásáról, lehetőségekről.
1.    Pannonhát Tájpark megvalósítása
2.    Szélessávú Internet hálózatok a kistérségbenPannonhát Tájpark
Litter Nándor: Az anyag kiment írásban, kérdezem van- e hozzá észrevétel. Nincs? A tájékoztatást a Társulási Tanács tudomásul vette.

Szélessávú Internet-re vonatkozóan megkérem Túri Pétert szóban van-e kiegészítés?
Túri Péter: A T-Com információi alapján jelenleg 12 településen nincs ADSL szolgáltatás ebből 7 településen adottak a feltételek a szolgáltatás elindításához. Öt települése műszaki okok miatt nem indítható a szolgáltatás. Amennyiben mégis lenne rá igény, az 5 település bármelyike réséről, az a munkaszervezetnél jelezze ezt és a szolgáltatóval közösen valamilyen műszaki megoldási lehetőséget keresünk a problémára.

Litter Nándor: a 8.napirendi pont: Egyéb ügyek: A Zala Megyei Cigányok Kulturális Szövetsége megkeresett bennünket, hogy az uniós pályázatának megvalósítása közben finanszírozási problémák adódta, tudunk-e nekik segíteni. Én egy TEFA alap szerű rendszer létrehozását el tudnám képzelni az ilyen esetekre, mikor átmeneti finanszírozás gond merül fel egy civil szervezetnél.
Pávlicz Lajos: Elvi szinten egyetértek a gondolattal.
Varga Miklós: Szerintem óvatosan kell bánni ezzel a kérdéssel. Véleményem szerint ne foglalkozzunk ezzel a kéréssel.
Hegedűs György: Saját Kht-nak most adtunk 1,5 millió Ft hitelt decemberig, akkor hogy akarunk adni másnak, amikor a Társulásnak is kell a pénz.
Litter Nándor: Amennyiben más észrevétel nincs, úgy megállapítom, hogy a Társulás nem kíván foglalkozni ezzel a kérdéssel, a jelenlegi lehetőségei nem teszik lehetővé az ilyen jellegű támogatást. Mivel engemet kerestek meg ezzel a kéréssel, ezért szükségesnek éreztem ennek az ügynek a megtárgyalását.
Litter Nándor: Kérdezném Polai Györgyöt hogy más van-e még az egyebekben.
Polai György: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2005. szeptember 1-én megállapodást kötött Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával a szakszolgálati feladatellátásra vonatkozóan. A Megállapodás 17.pontja rögzíti, hogy a Társulás a Megállapdást minden év július 1-i határidővel felülvizsgálja.
A társulás 2006. júniusában a megállapodást ennek megfelelően felülvizsgálta és a szükséges módosításokat megtette.
A módosított megállapodást mind a Társulási Tanács, mind Nagykanizsa Város Közgyűlése megtárgyalta, elfogadta és felhatalmazta képviselőit az aláírásra. A módosított Megállapodás azóta mindkét fél részéről aláírásra került. Kérném a Társulási Tanácsot, hogy a feladatellátásra kötött 25/2005 .ikt. számú 2005. szeptember 1-én kelt megállapodást helyezze hatályon kívül, és helyette léptesse érvénybe a 21/2006. ikt. számú megállapodást.
Litter Nándor: Kérdezném hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Nincs.
Szavazásra bocsátom a feladatellátásra kötött 25/2005. ikt. számú 2005. szeptember 1-én kelt megállapodást hatályon kívül helyezését, és hogy helyette a 21/2006. ikt. számú megállapodás lép életbe. Kérem szavazzunk.
Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs. A Társulási Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
34/2006. ( 07.11.) NKTT.számú határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása határozatával hatályon kívül helyezi a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzatával szakszolgálati feladatellátásra megkötött 25/2005. ikt. számú 2005. szeptember 1-én kelt megállapodást, és helyette érvénybe lépteti a 21/2006. ikt. számú 2006. június 1-én kelt megállapodást.

Felelős: Polai György irodavezető
Határidő: 2006 július 11.

Litter Nándor: Kérdezem hogy van-e még egyéb megbeszélnivalónk. Nincs, akkor mindenkinek köszönöm a részvételt. Ezennel az ülést bezárom.

Litter Nándor
Elnök

Letöltés: Jegyzokonyv_2006.07.11.doc