Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.sz.: 33/2005.

Jegyzőkönyv 2005.01.31.
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. január 31-én 15 órai kezdettel a Nagykanizsai Batthyány Gimnázium épületében megtartott taggyűléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív alapján 27 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve képviselő.
Litter Nándor elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel a 48 tagból 27 tag jelen van, illetve képviselteti magát.
A taggyűlést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Kobán Ildikót. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Réti Alfréd urat.
A taggyűlés a javaslatot elfogadja.
Ismerteti a napirendi javaslatot
Napirendi pontok:
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Előadó: Litter Nándor elnök
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Megállapodásának felülvizsgálata
Előadó : Litter Nándor elnök
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2004. évi pénzügyi beszámolója
Előadó: Litter Nándor elnök
4. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának, Dél-Zalai Mentorhálózatának és 4M Brit-magyar Munkaerőpiaci Szervezet projektjének beszámolója
Előadó: Gregor Tiborné ügyvezető
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása vidékfejlesztési menedzserének 2004. II. félévi beszámolója
Előadó: Sinkovicsné Szili Gyöngyi irodavezető
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú társulása Közmunkaprogram pályázatának beadása
Előadó: Litter Nándor elnök
7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatának beadása az FVM „A parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzésére”
Előadó: Litter Nándor elnök
8. Egyéb
A taggyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta.
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Előadó: Litter Nándor elnök
Sinkovicsné Szili Gyöngyi irodavezető elmondta, hogy a módosítás azért szükséges, mert a Társulás szabályzata a jelenlegi törvényi szabályozásánál szigorúbb feltételeket szab a közbeszerzés kiírójának. A Társulás szabályzata szerint az egyszerűsített eljárás eredményét is meg kell hirdetni a Közbeszerzési értesítőben, de a törvény az egyszerűsített eljárásnál ezt nem teszi kötelezővé.
Litter Nándor megkérdezte, van-e az írásban kiküldött anyaghoz kérdés illetve hozzászólás.
Észrevétel, kérdés, hozzászólás nem volt.
Litter Nándor szavazásra tette fel a Közbeszerzési Szabályzat mellékelt anyag szerinti módosítását.
1/2005. (01.31.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési Szabályzatának módosítását elfogadta.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Megállapodásának felülvizsgálata
Előadó : Litter Nándor elnök
Sinkovicsné Szili Gyöngyi irodavezető elmondta, hogy a megállapodás felülvizsgálatát a 2004. évi – a település önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló CVII. Törvény hatályba lépése teszi szükségessé, mely törvény alapján az írásban kiküldött anyagban szereplő módosításokat kell elfogadnia. Tájékoztatta továbbá a jelen lévőket, hogy a Megállapodás módosítása, és a Társulás e törvény szerinti átalakulása és Államkincstárnál való törzskönyvi bejegyzése előfeltétele a Társulás kiegészítő normatíva igénylésének benyújtásához.
Litter Nándor megkérdezte, van-e az írásban kiküldött anyaghoz kérdés illetve hozzászólás.
Észrevétel, kérdés, hozzászólás nem volt.
Litter Nándor szavazásra tette fel, hogy a Társulás a 2005. évi normatíva igénylést a Belügyminisztérium felé benyújtja.
2/2005. (01.31.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatására igénylést nyújt be a Belügyminisztérium felé.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: 2005. február 1.

Litter Nándor szavazásra tette fel a Társulási megállapodás mellékelt anyag szerinti módosítását.
3/2005. (01.31.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását elfogadta.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2004. évi pénzügyi beszámolója
Előadó: Litter Nándor elnök
Litter Nándor megkérdezte, van-e az írásban kiküldött anyaghoz kérdés illetve hozzászólás.
Varga Miklós, Zalakomár polgármestere véleménye szerint a havi telefonköltség túl magas, megkérdezte ennek okát. Sinkovicsné Szili Gyöngyi elmondta, hogy a telefonköltség a Társulás tagjai számának valamint feladatainak bővülésével jelentősen emelkedett. A költségek csökkentésére a munkaszervezet három hónapja a tele2 szolgáltatást is használja, mely a távolsági és mobil hívások díját csökkenti.
Más észrevétel, kérdés, hozzászólás nem volt.
4. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának, Dél-Zalai Mentorhálózatának és 4M Brit-Magyar Munkaerőpiaci Szervezet projektjének beszámolója
Előadó: Gregor Tiborné ügyvezető
Gergor Tiborné megkérdezte, van-e az írásban kiküldött anyaghoz kérdés illetve hozzászólás. Kérdés, hozzászólás nem volt.
Gergor Tiborné tájékoztatta a Társulási Tanácsot, hogy a Kht. két, foglalkoztatási jellegű Hefop pályázatot nyert, röviden ismertette a pályázatok tartalmát. Elmondta továbbá, hogy a Kht. könyvvizsgálati feladatait jelenleg Királyné Varga Mária könyvvizsgáló végzi, akinek megbízását 2005. évre megújítani szükséges, valamint tájékoztatta a taggyűlést, hogy a könyvvizsgáló részére 2005. évre a megbízási díj összege 100.000 Ft.
Litter Nándor elnök szavazásra tette fel a javaslatot.
4/2005. (01.31.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása megbízza további 1 év időtartamra a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési Kht. Könyvvizsgálati feladatainak ellátására Királyné Varga Mária könyvvizsgálót egyszeri 100.000,-Ft díjazás ellenében.
Felelős: Gregor Tiborné ügyvezető
Határidő: folyamatos
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása vidékfejlesztési menedzserének 2004. II. félévi beszámolója
Előadó: Sinkovicsné Szili Gyöngyi irodavezető

Sinkovicsné Szili Gyöngyi megkérdezte, van-e az írásban kiküldött anyaghoz kérdés illetve hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Litter Nándor szavazásra tette fel a vidékfejlesztési menedzser 2004. évi II. féléves beszámolójának elfogadását.
5/2005. (01.31.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a vidékfejlesztési menedzser 2004. évi II. félévi pénzügyi és szakmai beszámolóját elfogadta.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos
6. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú társulása Közmunkaprogram pályázatának beadása
Előadó: Litter Nándor elnök
Kobán Ildikó munkatárs tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium várhatóan február elején írja ki a Közmunkaprogram 2005. pályázatot, mely pályázat sikere esetén a Többcélú Társulásnak 100 fő regisztrált, elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküli hét hónapig tartó foglalkoztatására nyílna lehetősége, a tavalyi programhoz hasonlóan.
Elmondta továbbá, hogy a pályázathoz szükséges adatgyűjtés és létszámigények felmérése elkezdődött, valamint javasolta, hogy a települések az egyes településeken alkalmazható közmunkások számát az adott település lakosságszáma alapján igényelhessék. A javaslattal a jelen lévők egyetértettek. A pályázat benyújtásáról a taggyűlés a pályázati felhívás megjelenését követően, a soron következő társulási ülésen dönt.

7. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pályázatának beadása az FVM „A parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzésére”
Előadó: Litter Nándor elnök
Túri Péter munkatárs elmondta a jelen lévőknek, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium „A parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzésére” című pályázati felhívása kapcsán 2005. január 18-ig hat önkormányzat jelzett vissza (Bocska, Zalaszentbalázs, Surd, Hosszúvölgy, Eszteregnye, Pölöskefő), hogy a Társulás keretében szeretnének pályázni.
Elmondta továbbá, hogy egy pályázó maximum 1 millió forintot igényelhet, melynek 20%-a működési költségre fordítható. Ebből 4-5 fűkasza beszerzése és üzemeltetése oldható meg, Önerő: vállalható, célszerű a részt vevő önkormányzatok 5%-os önerő vállalása.
A pályázat benyújtásával a Társulási Tanács egyetértett.
8. Egyéb
Czupi Gyula, a Halis István Városi könyvtár igazgatója a Többcélú Kistérségi Társulás által ellátandó Könyvtári Szolgáltató Rendszerről és a Mozgókönyvtári rendszerről nyújtott rövid tájékoztatót a jelen lévők részére.

Nagykanizsa, 2005. február 10.

Litter Nándor több napirendi pont nem lévén a Taggyűlést bezárta.
Letöltés: 2005._januar_31_i_jegyzokonyv.doc