Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.szám: 256 /2006.

Jegyzőkönyv 2006.10.30.


Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2006. október 30-án 14,00 órai kezdettel a Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanács üléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív alapján 40 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve képviselő.
Meghívottként: Dr. Kelemen Marcell jegyző, Jegyzői Kollégium vezetője.
Horváthné Bagó Mónika projektvezető Nagykanizsa és Környéke Fogl. Kht.
Polai György a munkaszervezet vezetője üdvözli a megjelenteket, tájékoztatja a tanács tagjait, hogy a 1996. évi XXI. sz. törvény értelmében a társulási tanács elnöki feladatait a székhely település polgármestere látja el és a többcélú kistérségi társulás elnökének megválasztásáig az ülés levezetésének feladatait átadja Marton István úrnak, Nagykanizsa Város polgármesterének.
Marton István: Köszönti a tanácsülést, megállapítja, hogy az összehívott tanács ülés határozatképes, mivel a 48 tagból 40 település polgármestere van jelen, illetve képviselteti magát ezért az ülés határozatképes. majd közli az írásban kiküldött napirendeket. Javasolja, hogy a kiküldött anyag szerint az 5., 6.,7.,8. számú napirendeket a mai ülés ne tárgyalja tekintettel arra, hogy a megválasztott elnökségi tagok majd a bizottságokról egyeztetni tudjanak.

Napirendi pontok:

1.    Tájékoztató a Kistérségi társulás munkájáról, a munkaszervezet bemutatása
2.    Társulás Elnökének megválasztása
3.    Elnökhelyettesek megválasztása
4.    Elnökség tagjainak megválasztása ( 6 elnökségi tag )
5.    Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása
6.    Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
7.    Területfejlesztési Alap (TEFA) Bizottság tagjainak megválasztása
8.    Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása
9.    Tájékoztató a folyamatban lévő programokról.
Szociális szolgáltatás tervezési koncepció
Kerékpárút fejlesztési pályázat
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési kht.-ról tájékoztató ( Meghívott: Gregor Tiborné ügyvezető )

Marton István. Egyidejűleg javasolja, hogy az elnökválasztáshoz a titkos szavazás szabályszerűsége érdekében a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítsa a Társulási Tanács, az ülés előtt írásban kiadott változtatás szerint.
Marton István: Felteszem szavazásra a napi rendi pontok elfogadását, aki elfogadja, kérem szavazzon. Tartózkodás? Nincs. Ellenvélemény? Nincs.
Megállapítom, hogy az ülés napirendi pontjait az ülésen résztvevő szavazati joggal rendelkező polgármesterek egyhangúlag elfogadták. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Réti Alfréd Kerecseny község polgármesterét, akit elfogadja, kérem szavazza meg. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Nincs. Megállapítom, hogy a társulási tanács egyhangúlag a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta Réti Alfréd polgármestert.
Marton István: Tehát először a tájékoztató napirendeket tárgyaljuk, utána a személyi kérdéseket és ha az érintettek közül kéri valaki, akkor zárt ülést rendelek el.

1. napirendi pont: Tájékoztatás az eltelt időszakról, a munkaszervezet tagjainak bemutatkozása
    
Felkérem Polai György munkaszervezet-vezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Polai György: Hozzászólásában közölte, hogy megküldésre került írásban a kistérség valamennyi Polgármestere részére a beszámoló, kiegészítésként fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a Zala megyei kistérségek között a közszolgáltatási funkciók között az egyik legszélesebb lefedettségben tudta biztosítani a térségi ellátást, ennek alapján jutott a Társulás a normatívákhoz. Majd bemutatta a Munkaszervezet alkalmazottait, a foglakoztatási szakterületekkel együtt.
Kiemelte, hogy a területfejlesztésben elért eredmények mellett fontos az újabb fejlesztési irányok meghatározása és ismertette az elmúlt üléseken megfogalmazott célokat
Marton István: Megköszönöm a tájékoztatót. Van-e kérdés, hozzászólás?
Szirtes Lajos: A tájékoztatóra hivatkozva javasolja, hogy a belső ellenőrzési tevékenység szervezését illetve saját feladatellátásban való ellátásának a lehetőségére térjünk vissza a 2006. májusi határozatunknak megfelelően és a következő ülésen tekintsük át az esetleges változtatás lehetőségét.
Pávlicz Lajos: A belső ellenőrzési feladat a kisebbségi önkormányzatok ellenőrzésével is kibővül, megnőnek a feladatok, az intézményekre van lebontva a személyek foglalkoztatása, ezért indokolt a létszám bővítése is.
Kámán Péter: A tevékenység ellátás módjára vonatkozóan itt most nem lehet állást foglalni és nem is a gesztor településeknek, a társulásokban részt vevő önkormányzatoknak kell állást foglalni, majd ezt külön Elnökségi ülésen kell megtárgyalni.
Marton István: Egyetértek a javaslattal. További hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy aki az előterjesztést elfogadja az szavazzon. A Társulási tanács a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

    
2. számú napirendi pont: Szociális szolgáltatástervezési koncepció bemutatása
Felkérem Orlainé Tauer Andrea referenst az előterjesztés ismertetésére.
Orlainé Tauer Andrea: A társulási tanács 2006. juliusi döntése alapján a szakértői csoport elkezdte a munkát, az önkormányzatok számára kiküldött kérdőívek illetve a meglévő koncepciók feldolgozása alapján elkészült a térségre vonatkozó helyzetelemzés. Az anyagot itt a helyszínen mindenki számára kiosztottuk, ez az ún. 0-dik verzió, munkaanyag. Kérjük szíveskedjenek áttekinteni és november 8-án lesz az első munkamegbeszélés, amelynek során elmondhatják az észrevételeiket, a szükséges kiegészítéseket, javításokat.

Marton István: Megköszönöm a tájékoztatót. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy elkészítése 2006. december 31-ig a Társulás számára kötelező. Van-e kérdés, hozzászólás? Kérem, hogy aki az előterjesztést elfogadja az szavazzon. A tájékoztatót a tanács egyhangúlag elfogadta.

3. számú napirend: Tájékoztató a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és közművelődési Kht. munkájáról.
Előterjesztő: Gregor Tiborné ügyvezető távolléte miatt Horváthné Bagó Mónika projekvezető. Horváthné Bagó Mónika: Elmondta, hogy a kht. 1998-ban alakult, tevékenysége három pillérre épül, a mentorhálózatra, az alternatív foglalkoztatás elősegítésre és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatra.

Marton István: Megköszönöm a tájékoztatót, további jó munkát kívánva.

4. számú napirend: Javaslat kerékpárút-tervezésre pályázat benyújtására.
Kiküldött előterjesztési anyaghoz képest történt módosítás. Ismertetésre felkérem Kobán Ildikó. térségi referenst.
Kobán Ildikó: A társulási tanács határozata értelmében 7 szakaszra vonatkozóan készítettük el a pályázati és tervezési munkaanyagot. A kiküldött értesítés szerint – amelynek értelmében az egyes érintett települések fizetik a közigazgatási határaik szerinti, rájuk eső önrészt – azonban a mai napon kézhez vett legutolsó visszajelzés szerint csak 3 kerékpáros szakaszt tudunk a pályázatban benyújtani. Erről az ülés előtt kiadtuk a legutolsó összesítő anyagot, határozati javaslattal. Ennek elfogadása után ennek megfelelően kell még átdolgozni a pályázat anyagát.
Kérjük a társulási tanácsot fogadja el az előterjesztést.
Kis-Tóth László : Galambok részéről én az ülés elején jeleztem, nem kívánunk részt venni, mert a pontos nyomvonal vezetést nem látjuk és ekkora összeget nem tudunk bevállalni.
Németh Zoltán: Balatonmagyaród nem kíván részt venni a tervezésben, mert a település már egyszer fizetett a tervezésre, úgy gondolja kétszer ugyanazt nem kell elvégeztetni. Kis település és 270 ezer Ft amit kifizettek, most pedig a 8,8 km-es szakasz túl sok lenne.
Kámán Péter: Az előzetes ismeretek szerint, ha Nagykanizsa mindegyikhez csatlakozik, akkor létrejön egy összefüggő hálózat, ismereteim szerint csak egy település miatt nem valósítható meg a 74 melletti Hahót - Zalaszentbalázs - Nagykanizsa útvonal terveztetése, jó lenne ezért ezt újra tárgyalni.
Magyar Győző: A tervezés akkor lett volna indokoltabb, ha tényleges járdaépítéshez is kapcsolódott volna. Nekünk az most sokkal fontosabb lenne, ezért így nem csatlakoztunk hozzá.
Dr. Tóth László: A nyomvonalszakaszokat még egyszer érdemes lenne áttekinteni olyan szempontból, hogy melyek azok a települések, ahol kevesebb pénz áll rendelkezésre és az anyagiak miatt szakad meg a hálózat. Meg kellene vizsgálni, hogy a Kistérségi Társulás pénzügyi alapjából önerő kiegészítést tudnánk-e adni, talán könnyebben lehetne így összeállítani a útvonaltervet.
Varga Miklós: Zalakomár sem tudta elfogadni a tervezett nyomvonalat így a pályázatban nem kíván részt venni.
Polai György: A felvetett kérdésekre válaszolva, amikor Balatonmagyarodról az információt megkaptuk, próbáltuk megtudakolni a Kis-balatoni területfejlesztési Társulásnál a terv létezését, azonban erről ott nem tudtak információt adni. Az előterjesztés az Önöktől kapott információ miatt már nem is tartalmazza a Kis-balatoni szakaszt. Járdaépítést, turistautat nehéz lenne most beemelni, tekintettel arra, hogy közlekedésbiztonsági célú a pályázati kiírás.
Kobán Ildikó: A kérdéses 74-es útvonalnál legalább 3 település jelezte, hogy nem kíván részt venni a pályázatban ezért összetettebb ez a kérdés. Azonban látni kell, hogy holnap október 31-én lehet még a pályázatot benyújtani, tehát most kell ezzel kapcsolatosan dönteni.
Marton István: Amennyiben újabb kérdés nincs, határozathozatalra teszem fel az előterjesztést, érthető, hogy most ennél a pályázatnál nincs további egyeztetésre időnk.
Az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem a Társulási Tanácstól:

1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a nagykanizsai kistérség területén az elkészített kerékpáros útvonal koncepció alapján egyetért a kerékpár útvonal terveztetés pályázat benyújtásával, az alábbi nyomvonal szerint:
1. Csapi – Zalasárszeg – Kisrécse -n Nagyrécse – Nagykanizsa vonal
2. Nagykanizsa - Sormás – Eszteregnye vonal
3. Nagykanizsa – Surd vonal

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsa felhatalmazza a társulás elnökét a pályázatban való részvételhez szükséges nyilatkozatok és megállapodások aláírására. (a határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határidő: 2006. október 31.
Felelős: Társulási Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Kérem aki egyetért szavazzon. Ellenvélemény: 2, tartózkodás: 3. Megállapítom, hogy 35 igennel elfogadtuk.

2. a.) A pályázatot a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása nyújtja be és a szükséges önrészt a 2007. évi költségvetésében biztosítja.
     b) A pályázatban érintett önkormányzatok a közigazgatási határok szerinti szakaszolásnak megfelelően a rájuk eső önrész öszegét 2007. évi költségvetésben biztosítják és sikeres pályázat esetén a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása részére átadják. (a határozat minősített szótöbbséget igényel)

Határidő: 2006. október 31.
Felelős: Társulási Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
Kérem szavazzon aki elfogadja.. Ellenvélemény: 1. Tartózkodás: 2.
Megállapítom, hogy 37 igen szavazattal a tanács elfogadta.


40/ 2006. (10.30.) NKTT. számú határozat:

1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a nagykanizsai kistérség területén az elkészített kerékpáros útvonal koncepció alapján egyetért a kerékpár útvonal terveztetés pályázat benyújtásával, az alábbi nyomvonal szerint:
1. Csapi – Zalasárszeg – Kisrécse - Nagyrécse – Nagykanizsa vonal
2. Nagykanizsa - Sormás – Eszteregnye vonal
3. Nagykanizsa – Surd vonal

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsa felhatalmazza a társulás elnökét a pályázatban való részvételhez szükséges nyilatkozatok és megállapodások aláírására.
Határidő: 2006. október 31.
Felelős: Társulási Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
2. a.) A pályázatot a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása nyújtja be és a szükséges önrészt a 2007. évi költségvetésében biztosítja.
     b) A pályázatban érintett önkormányzatok a közigazgatási határok szerinti szakaszolásnak megfelelően a rájuk eső önrész összegét 2007. évi költségvetésben biztosítják és sikeres pályázat esetén a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása részére átadják.
Határidő: 2006. október 31.
Felelős: Társulási Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

4. számú napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

A napirend előterjesztésére felkérem Polai Györgyöt.
Polai György: A többcélú társulásokat szabályozó 2004. évi CVII. sz. törvény rögzíti, hogy
a társulási tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettes(eke)t választhat, meghatározza a helyettesítés rendjét.
A Tktv. 8. § (2) bekezdés c) pontja alapján minősített többség szükséges a társulási tanács hatáskörébe utalt választáshoz. A hivatkozott paragrafus (3) bekezdése szerint a minősített többséghez kettő, együttes feltételnek kell teljesülnie:
1.    a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát; (Erre alkalmazunk 1 számú urna → szavazatok)
2.    az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét (Erre használjuk a 2.számú urnát → lakosságszám szavazólapok).
A második feltétel miatt – megfelelő garanciák hiányában – a szavazás a titkosság sérelmével járhat, ezért javasoljuk az alábbi szavazási módszert, melyre vonatkozó előterjesztést még a tisztségviselők választása előtt, ügyrendi kérdésként előterjesztve elfogadni, a Társulási SZMSZ módosítása érdekében. Tisztelettel javaslom a kiküldött anyag szerint az SZMSZ. módosítást támogatni.
Marton István: Kérdezem van-e a javaslattal kapcsolatosan kérdés, vélemény?
Pávlicz Lajos: Amikor megalakultunk akkor arról döntöttünk, hogy mindenkinek egy szavazata van. A lakosságaránnyal Nagykanizsa olyan súllyal van, hogy akkor nincs értelme ennek. A minősített többségre vonatkozóan az önkormányzati törvény másként fogalmaz.
Dr. Kelemen Marcell: A 2004. évi CVII. sz. törvény egyértelműen rögzíti, ezt a polgármester úrnak át is tudjuk most a helyszínen adni.

Marton István: Van-e újabb kérdés? Nincs.
Nincs. Szavazásra bocsátom az előterjesztés szerinti Szervezeti és Működési Szabályzat módosítást.

A határozati javaslat:
14. A titkos szavazás menete:
a)    A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, két urna, illetve kétfajta szavazólap igénybevételével történik. Az egyik szavazólap a települést megillető szavazatszámot jelöli. A másik fajta szavazólap a település által képviselt lakosságszámot reprezentálja, ebből a szavazólapból egy települést több is megillethet, a 3.) pontban ismertetett módon képzett számnak megfelelően.
b)    Az első urnába a jelenlévő települések szavazatszámának megfelelő számú szavazólap kerül, ez alapján kerül megállapításra, hogy a jelenlévők által képviselt szavazatok legalább felét, illetve minősített többség esetében kétharmadát eléri-e valamelyik javaslat támogatása.
c)    A második urnába – a szavazás titkosságának megőrzése érdekében – a jelenlévők lakosságszámát reprezentáló szavazólap kerül. A jelenlévő települések lakosságszámát a jelenlévő legkisebb lakosságszámú település lakosságszámával osztani kell, majd a kapott számot a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Egy település képviselője annyi szavazólapot kap, amennyi őt ez alapján megilleti. A lakosságszámot reprezentáló szavazólapon a szavazólap e minőségét jól láthatóan fel kell tüntetni. Ezen szavazólapok alapján kerül megállapításra, hogy a 2.) pont szerint megfelelő számú szavazatok elérik-e a jelen lévő tagok által képviselt lakosságszám egyharmadát, illetve minősített többség esetén a felét.
d)    Mind a szavazatszámot jelölő, mind a lakosságszámot reprezentáló szavazólapokon fel kell tüntetni valamennyi jelöltet, nevük mellett pedig az „igen” és a „nem” négyzetet.
e)    A titkos szavazás alkalmával a szavazó a szavazólapokon a megfelelő négyzetbe tett X-szel, vagy kereszttel szavaz, azonos jelöltet támogatva mind a szavazatszámot jelölő, mind a lakosságszámot reprezentáló szavazatlapokon. A lakosságszámot reprezentáló szavazatlap különböző címletben (pl.: 1, 5, 10, 100 – többcélú társulás lakosságszámának függvényében) kerül kiadásra. A címletek megválasztása azonban nem járhat azzal, hogy valamelyik település szavazatára abból következtetni lehessen.
f)    Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet.

Az elfogadás minősített többséget igényel.
Kérem, aki elfogadja szavazzon. Ellenvélemény? Egy. Tartózkodás? Egy. Megállapítom, hogy a Tanács 38 igennel, 1 tartózkodással, 1 nemmel elfogadta.

41/ 2006.(10.30.)NKTT. számú Határozat ( 38 igen, 1 tartózkodás, 1 nemmel elfogadva):

14. A titkos szavazás menete:
g)    A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, két urna, illetve kétfajta szavazólap igénybevételével történik. Az egyik szavazólap a települést megillető szavazatszámot jelöli. A másik fajta szavazólap a település által képviselt lakosságszámot reprezentálja, ebből a szavazólapból egy települést több is megillethet, a 3.) pontban ismertetett módon képzett számnak megfelelően.
h)    Az első urnába a jelenlévő települések szavazatszámának megfelelő számú szavazólap kerül, ez alapján kerül megállapításra, hogy a jelenlévők által képviselt szavazatok legalább felét, illetve minősített többség esetében kétharmadát eléri-e valamelyik javaslat támogatása.
i)    A második urnába – a szavazás titkosságának megőrzése érdekében – a jelenlévők lakosságszámát reprezentáló szavazólap kerül. A jelenlévő települések lakosságszámát a jelenlévő legkisebb lakosságszámú település lakosságszámával osztani kell, majd a kapott számot a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Egy település képviselője annyi szavazólapot kap, amennyi őt ez alapján megilleti. A lakosságszámot reprezentáló szavazólapon a szavazólap e minőségét jól láthatóan fel kell tüntetni. Ezen szavazólapok alapján kerül megállapításra, hogy a 2.) pont szerint megfelelő számú szavazatok elérik-e a jelen lévő tagok által képviselt lakosságszám egyharmadát, illetve minősített többség esetén a felét.
j)    Mind a szavazatszámot jelölő, mind a lakosságszámot reprezentáló szavazólapokon fel kell tüntetni valamennyi jelöltet, nevük mellett pedig az „igen” és a „nem” négyzetet.
k)    A titkos szavazás alkalmával a szavazó a szavazólapokon a megfelelő négyzetbe tett X-szel, vagy kereszttel szavaz, azonos jelöltet támogatva mind a szavazatszámot jelölő, mind a lakosságszámot reprezentáló szavazatlapokon. A lakosságszámot reprezentáló szavazatlap különböző címletben (pl.: 1, 5, 10, 100 – többcélú társulás lakosságszámának függvényében) kerül kiadásra. A címletek megválasztása azonban nem járhat azzal, hogy valamelyik település szavazatára abból következtetni lehessen.
l)    Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása az elfogadásával lép hatályba.
Határidő: azonnal
Felelős: Marton István polgármester
Operatív felelős: Polai György irodavezető
    

Marton István: A jogszabályi előírások teljesülése érdekében a Társulási Tanács az elnök, az elnökhelyettesek megválasztásának teljes lebonyolítására és felügyeletére 5 fős Szavazatszámláló Bizottságot választ, közülük 1 fő bizottsági elnököt.
Kérem, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira tegyék meg javaslatukat.
Kérem, hogy a jelöltekről szavazzunk! A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak elfogadásához minősített többség szükséges.
Marton István: Javaslom a szavazatszámláló Bizottságba Jancsecz Lajos Belezna polgármesterét.. Aki elfogadja, kérem szavazzon, 39 igen, ellenvélemény: Nincs, tartózkodás? egy fő. Schmidt István Fűzvölgy polgármesteré javaslom. Kérem aki elfogadja, szavazzon. 39 igen, Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Egy fő. Kérem Grabant János Szepetnek polgármesterét megválasztani. Aki elfogadja, igennel szavazzon. 39 igen. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás: Egy fő.. Tóth Lúcia Kisrécse polgármesterét jelölöm, aki elfogadja, kérem szavazzon. Igen 39 fő, ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás? Egy fő. Novák Csabát, Liszó polgármesterét javaslom. Aki elfogadja kérem szavazzon. Igen 39 fő. Ellenvélemény: Nincs. Tartózkodás: Egy fő.
Megállapítom, hogy a jelöltek a minősített többséget megkapták.


42/ 2006. (10.30.) NKTT. számú Határozat:

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás az elnök, és az elnökhelyettesek megválasztásának lebonyolítására és felügyeletére tagjai közül 5 fős Szavazatszámláló Bizottságot választ, melynek tagjai:
1.    Jancsecz Lajos Belezna Község polgármestere
2.    Schmidt István Fűzvölgy Község polgármestere
3.    Grabant János Szepetnek Község polgármestere
4.    Tóth Lucia Kisrécse Község polgármestere
5.    Novák Csaba Liszó Község polgármestere

A Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Tóth Lúcia Kisrécse Község polgármestere

Felelős: Marton István polgármester
Határidő: 2006.október 30.

5.sz. napirendi pont: Elnök választása
Marton István: Átadom a szót Polai Györgynek.
Polai György: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának V. fejezete, 1. pont B.) pontja értelmében az elnök választásával kapcsolatos törvényi szabályozás a következő: A Társulás Elnöke a Társulási Tanács Elnöke. A társulási tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ.
1.    Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelölté váláshoz a jelen lévő tagok egynegyedének szavazata szükséges.
2.    A Tanács elnöke képviseli a Többcélú Társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a társulás képviseletét az elnök általános helyettesítésére kijelölt elnökhelyettes látja el.
3.    A Társulási Tanács Elnöke önállóan és korlátozás nélkül képviselheti a Társulást.
A többcélú társulás elnöke személyére kérem tegyék meg javaslataikat.
Varga Miklós: A Társulás Elnökének javaslom Marton Istvánt, Nagykanizsa Város polgármesterét. A Társulás ügyeit alapvetően eddig is a város polgármester vitte, ezt a folyamatot javaslom megtartani.
Hegedűs György: Szintén javaslom Marton István úr megválasztását.
Pávlicz Lajos: Javaslom szintén Marton Istvánt Elnöknek.
Polai György: Van-e más jelölt? Nincs.

A jelöltelfogadásához a Társulási Megállapodás értelmében a jelenlévő polgármesterek egynegyedének szavazata szükséges.

    Kérem, hogy a jelölésről szavazzunk! A Tanács egyhangúlag elfogadta, ellenvélemény és tartózkodás nélkül.
    
Megállapítom, hogy a szavazás értelmében a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elnökjelöltje: Marton István Nagykanizsa Város polgármester.
    
    Megkezdjük az elnök választásáról szóló titkos szavazást. A szavazás pontos menetét ismerteti Polai György munkaszervezet-vezetőt, aki a szavazás lebonyolítását előkészítő szervet képviseli.
Polai György: A Tanács eredményesen jelöltet állított ennek alapján megkezdődik a szavazólapok előállítása. Minden település képviselője kétféle szavazólapot kap. Az egyik sárga szívű, ez jelenti a települést, egységesen mindenki egy-egy szavazattal rendelkezik. A másik fehér színű, ez képviseli a település által képviselt lakosságszámot a tanácsülésen, a jelenlévő legkisebb egység, Börzönce település arányában kiszámolva. A szavazólapokat a folyosón tudják átvenni, ott van elhelyezve kettő darab urna. Az egyik urnába kérem a sárga színű lapot, míg a másikba a fehéret bedobni. A titkos szavazásra a függönnyel leválasztott ruhatári rész áll rendelkezésre. Erre 10-15 perc áll rendelkezésünkre.

        Polai György: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét.
Tóth Lúcia: Az urnák tartalmának összeszámlálása után megállapításra került, hogy a településszám szerint Marton István 38 igen, 1 nem szavazatot kapott.
A lakosságszám szerinti szavazólapok szerint a kiadott 150 db szavazólapból 149 volt az urnában. A 149 szavazólap 146 igen és 3 db nem, amelyből a 20 egységesből a leadott 37-ből 37 igen, az 5-egységesből a leadott 38 – ból 35 igen, 3 db nem és az 1 egységesből a leadott 74 db-ból 74 db igen szavazattal a választás eredményes.
Megállapítom, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás elnöke Marton István Nagykanizsa Város polgármestere.
43/2006.(10.30.) NKTT. számú határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnökének Marton István Nagykanizsa város polgármesterét választotta.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia Szavazatszámláló Bizottság Elnöke
Operatív felelős: Polai György irodavezető

Polai György: Ezennel átadom Marton István úrnak, mint a társulás elnökének az ülés levezetését.
Marton István: A következő napirendi pont kettő elnökhelyettes választása.
A Nagykanizsai Kistérség többcélú Társulása Társulási megállapodásának V. fejezete, 1. pontja értelmében a társulás 2 elnökhelyettest választ.
A választással kapcsolatos törvényi szabályozás ismertetésére felkérem Tóth Lúciát, Szavazatszámláló bizottság vezetőjét.
Tóth Lúcia: A Társulási megállapodás tartalmazza a választás feltételeit. A Többcélú Társulás az elnök mellett 2 elnökhelyettesi tisztséget létesít. Általános elnökhelyettest és Elnökhelyettest.
Az elnökhelyettesek megválasztásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a társult tagok – székhely polgármesterrel együtt számított – szavazatainak több mint felét. Tehát legalább 25 igen szavazat kell és a lakosságaránynak itt is teljesülni kell, a jelenlévők 50 %-át kell képviselni. A jelöltállítás az Elnök feladata, erről nem kell szavazni.
Marton István : A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Általános Elnökhelyettesének javaslom Varga Miklós urat, Zalakomár Község polgármesterét, aki a térség második legnagyobb lélekszámú településének vezetője, a társulás Elnökhelyettesének pedig Szirtes Lajos urat, aki a térség második városának polgármestere.
Kérem a tisztelt társulási tanácsot, szavazza meg a jelölteket. Aki el tudja fogadni Varga Miklós urat, kérem szavazzon. Igen: 32. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás: Egy.
Kérem, aki Szirtes Lajost elnökhelyettesnek el tudja fogadni, igennel szavazzon: 32. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás: Egy. Megállapítom, hogy a jelölteket a Társulás Tanács 32 igen és az érintettek tartózkodásával megszavazta.

44/2006.(10.30) NKTT.határozat: A társulás Elnökhelyettesei
A Nagykanizsai Kistérség többcélú Társulása Általános Elnökhelyettesnek Varga Miklós Zalakomár Község polgármesterét, elnökhelyettesnek Szirtes Lajos Zalakaros Város polgármesterét választotta.

Határidő: Azonnal
Felelős: Tóth Lucia
Operatív felelős: Polai György

Marton István: Következik az elnökségi tagok választása. A hat elnökségi tagra javaslatot teszek. A régi elnökségi tagok Kámán Péter, Koma László, Réti Alfréd mellett Nagy Gábor, Vigh László, Dr. Surdi Krisztina, Jancsecz Lajos polgármestereket javaslom az Elnökségbe.
Nagy Gábor: Köszönöm elnök úrnak a felkérést, de nem vállalom. Egyidejűleg javaslom Hegedűs György polgármestert az elnökségbe.
Dr. Tóth László: Az elnökség tagjainak a megválasztásában a korábbi időszakban élt egy hallgatólagos megállapodás a korábbi 3 területfejlesztési társulások között, amelynek lényege az volt, hogy 3 tagot választunk a Principális-menti társulásból, 3 tagot a Zalakarosi társulásból és 3 tagot Nagykanizsaiból, amelyből az egyik az Elnököt jelenti.
Marton István: Kérdezem, Nagybakónak község polgármesterét Molnár Józsefnét, vállalja-e az elnökségi tagságot?
Molnár Józsefné: Köszönöm, nem vállalom, javaslom Hegedűs Györgyöt, Nagyrécse polgármesterét..
Magyar Győző: Javaslom a Principális-menti társulásból Rácz József Gelse polgármesterét.
Schmidt István: A települések azért alakították meg a társulást, hogy egyforma súllyal tudják képviselni az érdekeiket. Ezért én arra kérem a tanácsot és az Elnök urat, hogy Nagykanizsa ne erőltesse ránk a saját akaratát. A jelöltekről pedig ne nyílt szavazással döntsünk, hanem javaslom, hogy titkos szavazással legyen a választás.
Grabant János: Javaslom Pávlicz Lajos Murakeresztúr polgármesterét az elnökségbe.
Rácz József: A személyek kiválasztása nem az elnökön múlik, ebben javaslom, hogy vegye figyelembe elnök úr a települések véleményét. Itt vannak olyanok akik sokat tettek a társulásért.
Marton István: Kedves Polgármester kollégák. Én most kerültem ebbe a szervezetbe, én kénytelen vagyok elfogadni az Önök szabályzatát, amelyet korábban elfogadtak. A hatályos Társulási Megállapodásban, amit Önök elfogadtak és én ahhoz tartom magamat a választási eljárásban nyílt szavazást határoztak meg. A Társulási megállapodás módosításának meg vannak a törvényben rögzített szabályai, ehhez kell tartani magunkat.
Tekintettel arra, hogy az idő elhúzódása miatt a tagok egy része már elment, szavazzunk egyenként a jelöltekről. Megállapítom, hogy a jelenlét most 28 fő, ezért kérem szavazzunk.
Kérdezem, ki támogatja Koma Lászlót tagnak az elnökségbe? Igen. 26, Ellene ki van. Nincs. Tartózkodás: 2.
Megállapítom, hogy Koma László: 26 igen, 2 tartózkodás szavazatot kapott.
Kérdezem, ki támogatja Kámán Pétert az elnökségbe? Igen 27 fő, ellenszavazat? Nincs. Tartózkodás? Egy fő.
Megállapítom, hogy Kámán Péter: 27 igen, 1 tartózkodás szavazatot kapott.
Kérdezem, hogy ki támogatja Réti Alfrédot az elnökségbe? Igen: 27 fő, Ellene? Nincs, Tartózkodás? Egy fő.
Megállapítom, hogy Réti Alfréd: 27 igen, 1 tartózkodás szavazatot kapott.
Kérdezem, ki támogatja Dr. Surdi Krisztinát elnökségi tagnak? Igen: 19 fő. Ellenvélemény: 2, Tartózkodás: 7 fő.
Megállapítom, hogy Dr. Surdi Krisztina szavazatainak száma: 19, igen, 2 nem, 7 tartózkodás
Kérdezem, hogy ki támogatja az elnökségbe Vigh Lászlót? Igen: 8 fő. Ki van ellene? 7 fő. Tartózkodás? 11 fő.
Megállapítom, hogy Vigh László szavazatainak száma: 8 igen, 7 nem 11 tartózkodás
Marton István: Kérem önöket, hogy a határozatképességhez még maradjanak, minden jelöltről kérem szavazzunk. A létszámunk csökkent 26 főre. Határozatképesek vagyunk és folytatjuk a szavazást.
Kérdezem, hogy ki támogatja Hegedűs Györgyöt az elnökségbe? Igen 24 fő, tartózkodás: 2 fő.
Megállapítom, hogy Hegedűs György szavazatainak száma: 24 igen 2 tartózkodás.( Nagykanizsa képviselője is)
Szavazásra teszem, hogy ki támogatja Rácz József elnökségi tagságát? Aki elfogadja, igennel szavaz: 20 fő. Ellenvélemény? Nincs. Tartózkodás: 6 fő, Nagykanizsa képviselője is.
Megállapítom, hogy Rácz József szavazata: 20 igen, 6 tartózkodás ( Nagykanizsa Képviselője is)
Kérdezem, hogy ki támogatja Jancsecz Lajost az elnökségbe? Igen: 18 fő, Ellenvélemény: Nincs. Tartózkodás: 8 fő.
Megállapítom Jancsecz Lajos szavazatainak száma: 18 igen, 8 tartózkodás.
Kérdezem, ki támogatja Pávlicz Lajost az elnökségbe? Igen: 24 fő, Ellenvélemény? Nincs, Tartózkodás: 2 fő, köztük Nagykanizsa képviselője is.
Megállapítom, hogy Pávlicz Lajos szavazatinak száma: 24 igen, 2 tartózkodás. ( Nagykanizsa képviselője is.)
Marton István: Megkérem a szavazatszámláló Bizottság elnökét, a megszámolt szavazatoknak megfelelően ismertesse az eredményt
Tóth Lúcia: A Szavazatszámláló Bizottság a szavazatok alapján, figyelembe véve a lakosságarány követelményét az alábbiak szerint kihirdeti az eredményt.
Kámán Péter 27 igen, 1 tartózkodás.( 96, 4 %)
Réti Alfréd: 27 igen, 1 tartózkodás ( 96, 4)
Koma László: 26 igen, 2 tartózkodás (92,
Hegedűs György: 24 igen, 2 tartózkodás (92,9)
Pávlicz Lajos: 24 igen, 2 tartózkodás (92,9 %)
Rácz József: 20 igen, 6 tartózkodás (76,9%)
Dr. Surdi Krisztina : 19 igen, 2 nem, 7 tartózkodás (67,8 % )
Jancsecz Lajos: 18 igen, 8 tartózkodás ( 69,2 % )
Vigh László: 8 igen, 7 nem, 11 tartózkodás. (29,6 % )

Tekintettel arra, hogy Nagykanizsa nem szavazta meg Hegedűs György, Pávlicz Lajos, és Rácz József jelölteket, így a minősített többséghez szükséges lakosságarány követelmény ezeknél a jelölteknél nem valósult meg.
Ezek után Kámán Péter, Réti Alfréd, Koma László, Dr. Surdi Krisztina és Jancsecz Lajos jelölteknél eredményes a választás.
Marton István: Köszönöm és megállapítom, hogy az elnökség 5 tagja megválasztásra került:
45/2006. ( 10.30.) NKTT. számú határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása az Elnökség tagjának megválasztotta:
Kámán Péter Hahót Község polgármesterét
Réti Alfréd Kerecseny Község polgármesterét
Koma László Garabonc Község polgármesterét
Dr. Surdi Krisztina Fityeház Község polgármesterét
Jancsecz Lajos Belezna Község polgármesterét

Határidő: 2006. október 30.
Felelős: Tóth Lúcia Szavazatszámláló bizottság elnöke
Operatív felelős: Polai György irodavezető                


Hegedűs György: Megköszönöm rám adott támogató szavazatokat, tudomásul veszem, hogy az Elnök úr másként gondolja a jövőt. A Társulás érdekében én eddig is sokat tettem, azonban újabb tisztséget nem kívánok felvállalni. A megválasztott tisztségviselőknek jó munkát kívánok, számukra minden segítséget megadok. A tanácsülésen az eredményes munkát támogatom és ennek érdekében, ha kell ezután is, úgy mint eddig, kritikusan lépek fel.
Pávlicz Lajos: Függetlenül attól, hogy nem lettem megválasztva, azt azért elmondom, hogy a települések érdekében fogok tenni, a lakosságarány ilyen súlyával nem értek egyet, tanács munkájában pedig ezután is a kistelepülések érdekét képviselem.
Varga Miklós: Az eddigi munkával kapcsolatosan azt hiszem, nem lehet senki nagyon elégedett, a megválasztott tisztségviselők segítségével a településeknek lehetőséget kell adni, az újonnan bekerülteknek, a megválasztott új polgármestereknek is bizonyítási lehetőséget kell adni és a társulásban lévő előnyöket biztosítani kell. Ebben a munkaszervezetnek is sokat kell változni és ezért az Elnökségnek lesznek feladatai.
Marton István: Vannak problémák is. Azt kívánom, hogy jobban működjön, sok sikert kívánok és a következő ülésünk november 6-án 14 órakor lesz, folytatjuk a tisztségviselők megválasztását.
Ezzel az ülést bezárom.

Kelt: Nagykanizsa, 2006. november 9.

Letöltés:
Jegyzokonyv_oktober_30.doc