Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt. szám: 15-14/2004.

JEGYZŐKÖNYV 2004.09.06.

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2004. szeptember 06.-án megtartott taggyűlésének jegyzőkönyve.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint; a taggyűlés 40 fővel határozatképes.

Napirendi pontok:

1.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosító javaslatai (írásban)
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Dr. Henczi Edit

2.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosító javaslatai (írásban)
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Dr. Henczi Edit


3.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tisztségviselőinek megválasztása
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Dr. Henczi Edit

4.    Az Osztrák-Magyar Phare CBC pályázati tájékoztatója (Tájpark)
Előadó: Burján Emese

5.    Egyebek

Litter Nándor, a Társulás elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes, majd javasolta, hogy a 3. napirendi pont a soron következő taggyűlésen kerüljön megvitatásra, majd szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat.

A taggyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

1.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosító javaslatai (írásban)
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Dr. Henczi Edit

Dr. Henczi Edit köszöntötte a jelen lévőket, majd ismertette az Alapító Okirat szükséges módosításait. A módosítások felsorolása és indoklása után megkérdezte a jelen lévőktől, hogy van-e a módosításokhoz kérdése, megjegyzése.
Litter Nándor szavazásra tette fel az Alapító Okirat módosított változatának elfogadását.

22/2004.(09.06.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elfogadja az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt módosítását.

Felelős: Litter Nándor (Elnök)
Határidő: folyamatos

2.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosító javaslatai (írásban)
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Dr. Henczi Edit

Dr. Henczi Edit ismertette a Társulási Megállapodás szükséges módosításait. A módosítások felsorolása és indoklása után megkérdezte a jelen lévőktől, hogy van-e a módosításokhoz kérdése, megjegyzése.
A taggyűlés megállapodott abban és megerősítették, , hogy a társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik, továbbá abban, hogy a társulás elnökét választják és a választásig marad Nagykanizsa MJV polgármestere. A taggyűlés egyetértett abban, hogy az Elnökség 600 eFt összeghatárig a Társulás nevében kötelezettséget vállalhat, valamint 300 eFt-os összeghatárig az Elnök önállóan vállalhat kötelezettséget, az Elnökségnek történő utólagos beszámolási kötelezettséggel.
Litter Nándor szavazásra tette fel –a fenti módosításokat is tartalmazó Társulási Megállapodás elfogadását.

23/2004.(09.06.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elfogadja a Társulási Megállapodás módosítását.

Felelős: Litter Nándor (Elnök)
Határidő: folyamatos

3.    A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tisztségviselőinek megválasztása
Előadó: Litter Nándor elnök
Meghívott: Dr. Henczi Edit

Litter Nándor javasolta, hogy a tisztségviselők megválasztására a soron következő taggyűlésen kerüljön sor, a választás előkészítésében a Kistérségi Előkészítő Bizottság vegyen részt, és tegyen javaslatot a jelöltekre. A javaslatot a taggyűlés elfogadta, továbbá úgy határozott, hogy a soron következő taggyűlésig – a tisztségviselők megválasztásáig- Litter Nándort hatalmazza fel, hogy Társulás Belügyminisztériummal illetve Vöröskereszttel kötendő megállapodásait aláírja és képviselje a Társulást.

24/2004.(09.06.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Belügyminisztériummal kötendő Támogatási Szerződés aláírására felhatalmazza a Társulás Elnökét, Litter Nándort.

Felelős: Litter Nándor (Elnök)
Határidő: folyamatos

25/2004.(09.06.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Belügyminisztérium többcélú társulások ösztönző támogatása vonatkozásában a Szociális feladatellátásban a Magyar Vöröskereszttel kötendő Szerződés aláírására felhatalmazza a Társulás Elnökét, Litter Nándort.

Felelős: Litter Nándor (Elnök)
Határidő: folyamatos

A taggyűlés egyetértett abban, hogy a Társulás munkaszervezetéről a költségek ismeretében döntenek, mely költségvetés kidolgozás a munkaszervezet feladata.

4.    Az Osztrák-Magyar Phare CBC pályázati tájékoztatója (Tájpark)
Előadó: Burján Emese

Burján Emese – a Meh kistérségi megbízottja- röviden tájékoztatta a taggyűlést az Osztrák-magyar Phare CBC pályázati kiírásra benyújtandó pályázatról, a pályázat pénzügyi feltételeiről.
Litter Nándor szavazásra tette fel, hogy a Társulás nyújtson be pályázatot a fenti pályázati kiírásra, valamint vállalja a pályázathoz szükséges önrész nyújtását.

26/2004.(09.06.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása taggyűlése egyetért a Phare CBC Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok elnevezésű pályázatra történő, a Nagykanizsai Kistérségben megvalósítandó pályázat benyújtásával, valamint vállalja a pályázathoz szükséges önrész biztosítását.

Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: 2004.10.04.

Litter Nándor több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a taggyűlést bezárta.


Nagykanizsa, 2004. szeptember 15.
    Litter Nándor    Gregor Tiborné
    elnök    alelnökHitelesítő:


A jegyzőkönyvet készítette:    Kobán Ildikó
Letöltés: jegyzokonyv_2004.09.06..doc