Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.sz.: 15-18(k)/2004.

Jegyzőkönyv 2004.12.01.

Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2004. december 1.-én 15 órai kezdettel a Nagykanizsai Batthyány Gimnázium épületében megtartott taggyűléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján 27 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve képviselő.
Litter Nándor elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel a 48 tagból 27 tag jelen van, illetve képviselteti magát.
A taggyűlést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Sinkovicsné Szili Gyöngyit, a munkaszervezet vezetőjét. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Kámán Pétert, Hahót polgármesterét.
A taggyűlés a javaslatot elfogadja.
Litter Nándor ismerteti a napirendi javaslatot
Napirendi pontok:
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési Szabályzatának és 2004. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Litter Nándor elnök
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2004. évi közbeszerzési ajánlattételi felhívásainak elfogadása
Előadó : Litter Nándor elnök
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2005. évi költségvetésének tervezete
Előadó: Litter Nándor elnök
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásán belül a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. működése
Előadó: Gregor Tiborné ügyvezető
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásán belül a TEFA (Területfejlesztési Alap) működése
Előadó: Pávlicz Lajos Bizottsági elnök
6. A Tárulás projekt célkitűzéseinek megvitatása
Előadó: Litter Nándor elnök
7. Egyéb
Napirenden kívül a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Alapító okiratának módosítása.
Napirenden kívül: A Saubermacher Kft. Ügyvezetője találkozik a díjszabás emelkedésében érintett települési polgármesterekkel.
Litter Nándor a napirendi pontokkal kapcsolatban tájékoztatta a taggyűlést, hogy azokat az Elnökség előzetesen megvitatta, a meghívóhoz csatolt tájékoztató anyagokat megtárgyalta.
Litter Nándor megkérdezte a jelen lévőket, egyetértenek-e a napirendi pontokkal, illetve van-e javaslat újabb napirendi pontok felvételére.
A taggyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta, javaslatot újabb napirendi pont felvételére nem tettek.
Napirenden kívül a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Alapító okiratának módosítása.
Előadó: Dr. Henczi Edit ügyvéd
Litter Nándor felkérte dr. Henczi Editet, hogy tájékoztassa a taggyűlést, hogy miért és milyen pontokban szükséges az alapító okirat módosítása. Dr Henczi Edit elmondta, hogy a Magyar Államkincstár a többcélú társulás bejegyzésekor észrevételezte, hogy két TEÁOR szám hiányzik a társulás alapító okiratából, amely számok a tevékenységi körből adódnak. A két TEÁOR szám az általános közigazgatási feladatok között a 751 153, és a 751 889. Javasolta, hogy a Társulási Tanács hozzon egy határozatot arra vonatkozóan, hogy a két TEÁOR számot a Társulás felveszi az alapító okiratba, egységes szerkezetbe foglalva egy ügyvédi ellenjegyzéssel.
Litter Nándor megkérdezte a jelen lévőktől, hogy kívánnak –e észrevételt tenni az elhangzottakkal kapcsolatban, majd szavazásra tette fel az alapító okirat e két TEÁOR számmal való módosítását.
A javaslatot a társulási tanács 27 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
34./2004. (12.01.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta). A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a 751 153 és a 751 889 TEÁOR számú tevékenységi körrel az alapító okiratát kibővítette.
Napirenden kívül: A Saubermacher kft. Díjszabás-emelése.
Litter Nándor ismertette a taggyűléssel, hogy a Saubermacher kft. Hulladék-szállítási díjemelésével kapcsolatosan a társulás Elnöksége kistérségi szinten nem kíván állást foglalni. Litter Nándor javasolta az érintett települések polgármestereinek, hogy a Saubermacher meghívottként jelen lévő ügyvezetőjével a taggyűlés után vitassák meg a díjemeléssel kapcsolatos véleményüket.
Póczai Zoltán, Sormás polgármestere véleménye szerint a társulás céljai közé tartozik, hogy ilyen jellegű kezdeményezéseket közösen tegyen meg. Litter Nándor a felvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy egyetért az összefogással, de ehhez előzetesen egy egységes koncepciót kellene kialakítani. Javasolta továbbá, hogy 2005 évében a társulás a 2005-ös -többcélú társulások számára kiírandó- pályázaton bővítse ki a feladatkörét a hulladékgazdálkodási feladatok közös felvállalásával. Megkérdezte továbbá, hogy Póczai Zoltán.vállalja –e a térségi szintű összefogás megszervezését. Póczai Zoltán elvállalta a szervezést.
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési Szabályzatának és 2004. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Litter Nándor elnök
Litter Nándor elmondta, hogy a Belügyminisztérium pályázatán elnyert támogatás közbeszerzés útján való beszerzései tették szükségessé, hogy a társulás közbeszerzési szabályzatot alkosson. A szabályzat elve, hogy a taggyűlés évente dönt arról, hogy az éves tagdíj- és egyéb bevételekből milyen, közbeszerzés alá eső beruházásokat akar megvalósítani, majd ezt követően a taggyűlés elfogadja a beruházási tervet és a beruházásokhoz kapcsolódóan
el kell fogadnia a közbeszerzési tervet is. A beruházási terv és a közbeszerzési terv előkészítéséért a társulás munkaszervezete a felelős, valamint a munkafolyamatot az Elnökség kíséri figyelemmel és ellenőrzi. Az eljárás szabályszerűségének biztosítására közreműködő szervezet ügyel, valamint szükséges felállítani egy közbeszerzési bizottságot. Az Elnökség javaslata, hogy a közbeszerzési bizottság összetétele változó legyen, a különböző közbeszerzések jellegéhez igazodva különböző szakértő személyek alkossák.
Litter Nándor megkérdezte a jelen lévőket, hogy van-e az elhangzottakhoz és a kiküldött anyaghoz hozzáfűznivalójuk.
Póczai Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy a elektronikus úton kiküldött közbeszerzési szabályzat számos formai hibát tartalmaz, és kérte ennek kijavítását. Felvetette, hogy a jegyzői kabinet közreműködhetne a közbeszerzések folyamán. Javasolta továbbá, hogy a közbeszerzési értékhatárokat ne rögzítse számszerűen a szabályzat, hanem az értékhatárra vonatkozóan utaljon a mindenkori közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatárokra, így elkerülhető a közbeszerzési szabályzat –értékhatárok változása miatti- évenkénti módosítása.
Póczai Zoltán javasolta továbbá, hogy a IV. pont 4-es bekezdésében említett bonyolító szerv/személy elnevezése legyen egységes, valamint javaslatot tett arra, hogy a Bizottság összetétele öt fős legyen (egy fő az elnökségből, két fő a társulási tanácsból illetve két fő külső szakértő). Tóth László, Csapi polgármestere egyetértve Póczai Zoltánnal, szintén öttagú közbeszerzési bizottság létrehozását indítványozta, azzal a változtatással, hogy a tagjait ne a taggyűlés, hanem az elnökség jelölje ki. Litter Nándor egyetértett az elhangzottakkal és javasolta, hogy a közbeszerzési bizottság tagja legyen négy –társulási tanács tag- polgármester, közülük egy tag az Elnökség tagja, valamint egy külső szakértő, akit az Elnökség jelöljön ki, mindig az adott közbeszerzési tervnek megfelelően. Tóth László javasolta továbbá, hogy a bizottság három tagja állandó legyen (ebből két fő társulási tanács tag, egy fő elnökségi tag), a másik –szakértő –tag legyen változó. Litter Nándor véleménye szerint –a szakértelem biztosítása érdekében- az említett három tag változó legyen. Javasolta még, hogy a bizottságot a közbeszerzési terv elfogadásakor állítsa fel a taggyűlés.
Burján Emese, a Miniszterelnöki Hivatal Kistérségi Megbízottja felhívta a jelen lévők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési szabályzat tartalmazza azt, hogy a közbeszerzési bizottságot fel kell állítani a közbeszerzési eljárás megindításának kezdetéig, tehát a pályázat által szabott szűk lebonyolítási határidő miatt a taggyűlésnek a közbeszerzési bizottságot ezen a taggyűlésen szükséges felállítania, valamint elfogadnia a közbeszerzési tervet.
Hegedűs György javasolta, hogy a közbeszerzési bizottság ülésein meghívottként legyen jelen a munkaszervezet vezetője is.
Litter Nándor összefoglalva az elhangzottakat a következő javaslatokat tette fel szavazásra:
A közbeszerzési bizottságban részt vevők személyére az Elnökség tegyen javaslatot. A közbeszerzési bizottság négy társulási tanács tag polgármesterből, álljon, akik közül egy fő az Elnökség soraiból kerüljön ki –ezen tagok állandóak, valamint egy fő szakértőből és meghívottként legyen jelen a munkaszervezet vezetője. A bizottság tagjai közül választ elnököt.
A javaslatot 19 igen, 8 nem szavazati arányban a társulási tanács elfogadta.
35./2004. (12.01.) számú határozat (a taggyűlés 19 igen, 8 nem szavazati arányban elfogadta). A társulási tanács öttagú közbeszerzési bizottságot alakít. A Közbeszerzési Bizottságának egy fő elnökégi tag polgármester, három fő társulási tanács tag polgármester; a közbeszerzési bizottság ezen tagjai állandóak. A közbeszerzési bizottság tagja továbbá egy fő szakértő, akinek személye változó. A közbeszerzési bizottságban részt vevők személyre az elnökség tesz javaslatot, a társulási tanács választja meg őket. Meghívottként jelen van a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének vezetője. A bizottság tagjai közül választ elnököt.
Litter Nándor szavazásra tette föl, hogy a közbeszerzési bizottságban részt vevő szakértő teljes jogú, szavazati joggal rendelkező tagja legyen a bizottságnak.
A javaslatot 25 igen, 2 nem szavazati arányban a társulási tanács elfogadta.
36./2004. (12.01.) számú határozat (a taggyűlés 25 igen, 2 nem szavazati arányban elfogadta). A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Közbeszerzési Bizottságának szakértő tagja a Közbeszerzési Bizottságban szavazati joggal rendelkezik.
Litter Nándor szavazásra tette fel, hogy a Közbeszerzési Szabályzatot az elhangzott módosításokkal fogadja el.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
37./2004. (12.01.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta). A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a jegyzőkönyvhöz mellékelt módosításokkal változtatott Közbeszerzési szabályzatot elfogadta.
Litter Nándor szavazásra tette fel, hogy a 2004-es közbeszerzési tervet a társulási tanács fogadja el.
A 2004-es közbeszerzési tervet a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
38./2004. (12.01.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta). A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a 2004. évi Közbeszerzési tervét elfogadta.
Litter Nándor a szavazás után szünetet rendelt el, mely idő alatt az Elnökség tagjai javaslatot tesznek a közbeszerzési bizottság tagjaira vonatkozóan.
A szünet után Litter Nándor tájékoztatta a tanácsot az Elnökség által a közbeszerzési bizottságba javasolt személyekről. Az Elnökség a bizottság tagjának javasolta
Kámán Pétert, Hahót polgármesterét
Molnár Mihályt, Zalaszentbalázs polgármesterét
Gregor Tibornét, Újudvar polgármesterét
Póczai Zoltánt, Sormás polgármesterét.
Litter Nándor megkérdezte a jelölteket, hogy elvállalják-e a közbeszerzési bizottságban való részvételt.
Gregor Tiborné nem vállalta a jelölést, ezután az elnökség javasolta a bizottságba Pintér Lajost, Pat polgámesterét.
Litter Nándor javasolta továbbá, hogy a bizottság a 2004.december i-ig lebonyolítandó közbeszerzésekig működjön, ezen közbeszerzések bonyolító szervezete a munkaszervezet.
Az Elnökség a következő személyeket javasolta a közbeszerzési bizottságba szakértőnek:
Tárnok Ferencet, a Nagykanizsai Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Beruházási Iroda vezetőjét; Ekler Istvánt, a ZalaVolán osztályvezetőjét, Horváth Istvánnét, a Rózsa úti Általános és Szakiskola igazgatóját; Czupi Gyulát, a Halis István Városi Könyvtár igazgatóját,

Guitprechtné Molnár Erzsébetetet, a Zalai Falvakért Egyesület elnökét, Siló Barnabást, a Kanizsanet Kht. ügyvezető igazgatóját.Litter Nándor szavazásra tette fel a Közbeszerzési Bizottság Elnökség által javasolt összetételét.
A javaslatot a társulási tanács 25 igennel és 1 tartózkodással elfogadta.
39./2004. (12.01.) számú határozat (a taggyűlés 25 igen, 1 nem szavazati arányban elfogadta). A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Közbeszerzési Bizottság állandó tagjai 2004. évre : Kámán Péter, Hahót polgármestere, Molnár Mihály, Zalaszentbalázs polgármestere, Póczai Zoltán, Sormás polgármestere, Pintér Lajos, Pat polgármestere, valamint az egyes szakterületek szakértőjeként a közbeszerzési bizottság változó tagjainak felkéri a Társulás Ekler Istvánt, Horváth Istvánnét, Czupi Gyulát, Guitprechtné Molnár Erzsébetet, valamint Siló Barnabást.
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2004. évi közbeszerzési ajánlattételi felhívásainak elfogadása
Előadó: Litter Nándor elnök
Litter Nándor megkérdezte a jelen lévőket, van-e kérdésük, észrevételük a meghívóhoz mellékelt írásos anyaghoz.
Litter Nándor szavazásra tette fel a 2004. évi közbeszerzési ajánlattételi felhívásainak elfogadást.
A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
40./2004. (12.01.) számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag elfogadta). A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a 2004. évi Közbeszerzési ajánlattételi felhívásait elfogadta.
3. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2005. évi költségvetésének tervezete
Előadó: Litter Nándor elnök
Litter Nándor megkérdezte a jelen lévőket, van-e kérdésük, észrevételük a meghívóhoz mellékelt írásos anyaghoz, valamint elmondta, hogy az Elnökég megvitatta és elfogadta a költségvetési javaslatot.
Litter Nándor javasolta, hogy a 2004. évi pénzmaradvánnyal számoljon el a többcélú társulás a Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulásának volt tagtelepülései felé; pénzmaradvány összegétől függően a Nagykanizsa és a Környező Települések tagtelepülései a 2005-ös évben a pénzmaradvánnyal csökkentett tagdíjat fizessenek.
Litter Nándor szavazásra tette fel a javaslatot.
A javaslatot a társulási tanács 25 igen, egy nem szavazati aránnyal elfogadta.
41./2004. (12.01.) számú határozat (a taggyűlés 25 igen, 1 nem szavazati aránnyal elfogadta). A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának azon tagtelepülései, melyek a Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulásának tagjai voltak, 2005. évben a 2004. évi pénzmaradvánnyal arányosan csökkentett tagdíjat fizetnek.
Tóth László véleménye szerint a költségvetés-tervezet hiányos, mivel nem tartalmazza a Területfejlesztési Alap összegét. Litter Nándor a települések által fizetendő éves tagdíjjal kapcsolatosan javasolta, hogy az összegét 50Ft/lakos-ról 100Ft/ lakosra emelje a társulási tanács, hogy a társulás a pályázatok benyújtásánál a pályázati önrészt biztosítani tudja. Szirtes Lajos elmondta, hogy támogatja a javaslatot, mivel a többcélú társulás jövő évi normatív támogatásának összegét még nem lehet pontosan tudni, és a tagdíjemelés a biztonságos foglalkoztatás érdekében is fontos lenne illetve legalább a működés feltételeit biztosítaná.
Litter Nándor szavazásra tette fel, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásásnak tagdíja 2005-ben 50Ft/lakos maradjon.
A társulási tanács 8 tagja szavazott arra, hogy a tagdíj 2005-ben 50 Ft/lakos maradjon.
Litter Nándor szavazásra tette fel, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásásnak tagdíja 2005-ben 100Ft/lakosra emelkedjen.
A társulási tanács 18 tagja szavazott arra, hogy a tagdíj 2005-ben 100 Ft/lakos legyen
A javaslatot a társulási tanács 18 igen, 8 nem szavazati arányban elfogadta.
42./2004. (12.01.) számú határozat (a taggyűlés 18 igen, 8 nem szavazati aránnyal elfogadta). A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának a települések által fizetendő tagdíja 2005. évben 100 Ft/lakos.
4. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásán belül a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. működése
Előadó: Gregor Tiborné ügyvezető
Gregor Tiborné a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. megalakulásának körülményeit és felépítését és működési forrásait ismertette a társulási tanáccsal. Elmondta továbbá, hogy jelenleg ő a kht. ügyvezetője, és amennyiben a társulási tanács tagjai bizalmat szavaznak neki, továbbra is ellátja ezt a feladatot. Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a Kht. két ESZA pályázatot nyert az elmúlt hónapokban – a 4M 78 millió Ft összköltségű, a Mentorhálózat 73 millió Ft összköltségű pályázatot-, melyek megvalósítására 2005-ben kerül sor.
Hegedűs György elmondta, hogy mind a Kht., mind a Tefa alap tekintetében szükséges az elszámolás a volt nagykanizsai területfejlesztési társulás tagjai és a többcélú társulás újonnnan belépett tagjai között.
Litter Nándor javasolta, hogy a Kht. munkaszervezete készítsen egy írásbeli beszámolót a tevékenységi körére vonatkozóan a soron következő taggyűlésre, hogy a társulás új tagjai is megismerhessék a tevékenységeiket, valamint a két új nyertes pályázat tartalmát és céljait, és annak tudatában dönthessék el, hogy kívánnak-e csatlakozni.
Felelős: Gregor Tiborné ügyvezető
Határidő:2005. január 31.
5. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásán belül a TEFA (Területfejlesztési Alap) működése
Előadó: Pávlicz Lajos Bizottsági elnök
Pávlicz Lajos ismertette a jelen lévőkkel a Területfejlesztési Alap létrejöttének célját és módját. A Tefa alap 1999-ben jött létre, a részt vevő települések 100 eFt összegű egyszeri befizetésével, azzal a céllal, hogy a részt vevő települések nyertes –elsősorban területfejlesztési célú- pályázataihoz szükséges önerő biztosításához visszatérítendő kamatmentes kölcsönt nyújtson. A támogatás összege a szükséges önrész maximum 50%-a, de legalább 500 eFt. A települések kölcsönigénylési pályázatait bírálja el, a Tefa alapszabályban meghatározottak szerint. Az elbírálásnál előnyt élveznek a több települést érintő beruházások, illetve azon települések, amelyek még nem részesültek támogatásban. A visszafizetéseket négy év alatt kell teljesíteni, amelyből egy év türelmi idő kérhető. Az 50 eFt/település/év hozzájárulást 4 éven keresztül kell fizetni, míg az alap összege el nem éri a 10 millió Ft-ot, azután az alap szabályai felülvizsgálatra kerülnek.
A társulási tanács a tájékoztatót elfogadta.
Litter Nándor javasolta, hogy a munkaszervezet juttasson írásbeli tájékoztatót a Tefa alap működéséről és céljairól minden abban részt nem vevő település számára, és annak tudatában eldönthessék, kívánnak-e csatlakozni az alaphoz.
Felelős: Pávlicz Lajos Bizottsági elnök
Határidő: folyamatos
6. A Társulás projekt célkitűzéseinek megvitatása
Előadó: Litter Nándor elnök
Sinkovicsné Szili Gyöngyi tájékoztatta a taggyűlést a Phare CBC szlovén-magyar pályázati kiírásról, melynek témája a humán erőforrás potenciáljának maximalizálása a határrégióban, és mely pályázatba a kht. szervezete is bevonható.
A tájékoztatót a társulási tanács tudomásul vette.
Litter Nándor javasolta, hogy a pályázattal kapcsolatban konkrét elképzeléseket dolgozzon ki a munkaszervezet, mert annak tudatában tud dönteni a társulási tanács a pályázat benyújtásáról.
Felelős: Sinkovicsné Szili Gyöngyi irodavezető
Határidő:folyamatos

7. Egyéb
Litter Nándor elnök több napirendi pont nem lévén a Taggyűlést 18 órakor bezárta.
Nagykanizsa, 2004. december .
Letöltés: tarsulasijegyzokonyv_2004.12.01.doc