Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.szám: 40/2007.

Jegyzőkönyv 2007.01.15.

Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2007. január 15-én, 16,00 órai kezdettel, a nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanács üléséről
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: 48 település polgármesteréből 34-en, a tanácsülés határozatképes
Meghívottként:    Dr. Kelemen Marcell jegyző, a Jegyzői Kollégium vezetője
    Gregor Tiborné, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
    Közművelődési kht. ügyvezetője
Marton István köszöntötte a Társulási Tanácsülésen megjelenteket, majd közli az írásban kiküldött napirendeket. Javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek Réti Alfréd polgármestert. A javaslattal a Társulási Tanács egyetértett.
Napirendi pontok:

1.    A Többcélú Társulás által saját feladat ellátásban vállalt belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat átalakítási lehetősége
2.    A Többcélú Társulás által megkötött feladat ellátási szerződések megújítása
3.    Társulási Megállapodás módosítása
4.    Munkaszervezet Alapító Okiratának módosítása
5.    Közmunka pályázat beadása. Nk. és Körny. Fogl. Kht.
6.    Javaslat a 2007. évi tagdíj mértékére
7.    Javaslat az Utazás 2007. évi kiállításon való részvételre
8.    Kistérségi Művészeti Fesztivál 2007. évi rendezvényre tájékoztató
9.    Egyéb ügyek: Kht-átalakítása non-profit kft-vé

1.számú napirend: A Többcélú Társulás által saját feladat ellátásban vállalt belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat átalakítási lehetősége
Marton István: Megkérem Polai György urat, röviden tájékoztasson minket a lehetőségekről.
Polai György: A december 11.-ei tanácsülésen olyan határozatot hoztunk, hogy 2007. január 31-től saját feladatellátásban látja el a Társulás a belső ellenőrzési feladatokat. Arról viszont nem döntött, hogy ezt milyen formában tesszük meg. Az elnökség az előterjesztésben kiküldött három alternatíva közül a munkaszervezeti feladatellátás mellett döntött. Ennek a módját úgy határozta meg, hogy a jelenlegi belső ellenőrök foglalkoztatását megtartja, beintegrálva őket a munkaszervezetbe. A belső ellenőrök a jelenlegi körzetüket, és feladataikat látják el továbbra is.
Marton István: Ha nincs több kérdés és hozzászólás, akkor felkérem a társulási tanácsot a döntésre. A munkaszervezetbe integrálva három fő munkatörvénykönyve szerinti jogviszonyban történő foglalkoztatásával végzi 2007. január 31-től – 2007. december 31-ig. Megkérném a társulási tanács tagjait, hogy aki egyetért szavazzon. Megállapítom, hogy a társulási tanács 31 igen és 3 nem ellenében elfogadta a javaslatot.

1/2007. (01.15.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 31 igen és 3 nem szavazattal elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a belső ellenőrzés feladatellátást a csatlakozott településeknél 45 település és Bak, Sárhida településeken munkaszervezetbe integrálva, három fő Munka törvénykönyv szerinti jogviszonyban történő foglalkoztatásával végzi 2007. január 31-től – 2007. december 31-ig.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

Marton István: Következő téma a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési Kht. által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása. Kérném Kelemen Marcellt, Nagykanizsa Város jegyzőjét, egészítse ki az előterjesztésben leírtakat.
Kelemen Marcell: Az elmúlt héten egyeztettünk a Társulás elnökével, és elnökhelyettesével arról, hogy Zalakomár és Nagykanizsa intézményi társulást hozna létre, mert így tudnánk leigényelni kiegészítő normatívát a családsegítő és gyermekjóléti feladatellátásra. Ugyanis jelenleg a Kht. a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás látja el, erre a feladatra is csak akkor tud kiegészítő normatívát lehívni, ha Nagykanizsa valamilyen intézményi társulásban vesz részt, de ismereteim szerint nem elég csak e téren együttműködni a társulás tagjainak, hanem három szociális területen kell a társulás tagjaink intézményi társulásba tömörödni, hogy megkapják a kiegészítő normatívát. Bizonyos feltételnek meg kell felelni vagy a résztvevő települések számának, mely törvényileg 25 települést határoz meg, illetve az ehhez kötődő lélekszám 60%-nak kell meglenni. A három szociális terület, amit biztosítani tudna a társulás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, és az idősek klubja szolgáltatás. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiegészítő normatívájának biztosításával nem lesz gond, mert Zalakomár és Nagykanizsa intézményi társulás létrehozásával megoldja, de a házi segítségnyújtás és az idősek klubja feladat ellátásához intézményi társulást kellene létrehoznia a társulásnak, a feltételeknek megfelelően, vagy 25 településnek kell meglenni, vagy lélekszámarányosan. Megkérném Dömötör László urat a nagykanizsai hivatal szociális osztályának vezető helyettesét, hogy pontosan mondja el, milyen területen kellene társulni, és mire hívható le normatíva.
Dömötör László: Azzal egészíteném ki Kelemen Marcell jegyző úr tájékoztatóját, ahhoz hogy a társulás az alapnormatívát megkapja, ahhoz három közszolgáltatást kell biztosítania, az egyik a közoktatás ami megvan, a másik a családsegítő és gyermekjóléti feladat. Jelenleg a gyermekjóléti ellátásban a helyettes szülői ellátásra van megállapodás a nagykanizsai családsegítő központtal, tehát így megvan a másik feladat biztosítása, és ahogy látom a társulás belső ellenőrzési feladatot is ellát, ezzel megvan a három közszolgáltatás, ami az alapnormatívához szükséges. Most arról van szó, hogy a szociális ellátáshoz lehet további kiegészítő támogatást kérni, a megfelelő követelményeknek megfelelően, ehhez viszont biztosítani kell három szolgáltatást. Elhangzott, hogy melyik szolgáltatásokról lehet szó a családsegítés, a házi segítségnyújtás, és az idősek nappali ellátása. Azt pedig, hogy ezt milyen formában biztosítja a társulás, a költségvetési törvény különböző megoldásokat kínál, saját intézmény létrehozásával, intézményi társulásban, ellátási szerződéssel, illetve egyéb megállapodás útján lehetséges. Itt, ami szóba jöhet, az intézményi társulás. Arról van szó, hogy már meglévő kistérség területét lefedő családsegítő szolgálat, illetve Nagykanizsa és Zalakomár társulásából meglenne az a lefedettség, ami az első szociális szolgáltatást megvalósítaná. A második lenne a házi segítségnyújtás. A Vöröskereszt működési engedélye lefedi a térséget így meglenne a második szolgáltatás is. Az idősek nappali ellátása esetében pedig egy intézményi társulást kell létrehozni, amibe további megállapodással a társulás településeinek szükséges számát be kell vonni. Ha ezek a feltételek teljesülnek, úgy igénybe vehető lesz a kiegészítő normatíva a társulás számára.
Vercz Károly: Az lenne a javaslatom, hogy a munkaszervezet dolgozza ki a megoldást erre a problémára, hogy a társulás igénybe tudja venni a kiegészítő támogatást, mert gondoljuk át, ha nem kapunk kiegészítő támogatás, akkor minden önkormányzatnak súlyos többletköltségébe fog kerülni a szolgáltatás.
Póczai Zoltán: Az én javaslatom is az lenne, hogy a munkaszervezet dolgozza ki a lehetőségeket, az elmondottak alapján úgy vélem meg tudnánk oldani ezt a problémát, és a kistelepülésekre is eljutnának a szolgáltatások.
Marton István: A cél az hogy a kistelepülések is megkapják ezeket a szolgáltatásokat, teljesen egyetértek Póczai úrral, és a probléma megoldható. Arra kérném tehát a munkaszervezetet, hogy jövő hét hétfőre dolgozza ki a lehetőségeket a társulás számára, úgy hogy döntésképesek legyünk ez ügyben.

2.számú napirend: A Többcélú Társulás által megkötött feladat ellátási szerződések megújítása

Marton István: Mivel az előző kérdésben nem született határozat, és lehetséges, hogy valamelyik szociális szolgáltatást a Vöröskereszttel közösen tudja csak megoldani a társulás, és újból módosítani kellene a szerződést, azért az javaslom ebben a kérdésben majd jövő hétfőn hozzunk döntést.
3.számú napirend: Társulási Megállapodás módosítása
Polai György: Mivel a társulás a belső ellenőrzési feladatokat saját feladatellátásban kívánja ellátni, valamint a pedagógiai szakszolgálat feladatellátása továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás tevékenységgel bővül ezért a megállapodást e szerint módosítani kell. Azzal egészíteném még ki, hogy minden önkormányzatnak képviselői határozatot kell hozni a Társulási Megállapodás módosításáról, és ennek a határideje 2007. január 31.
Marton István: Kérdés, észrevétel. Nincs. Felteszem szavazásra a Társulási Megállapodás módosításának javaslatát. A taggyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
2/2007. (01.15.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Társulási Megállapodást az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítja.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

4.számú napirend: Munkaszervezet Alapító Okiratának módosítása
Polai György: Az Alapító Okirat Módosítása szintén azért szükséges, mivel belső ellenőrzés saját feladatellátásban fog történi és e szerint módosítani kell az Alapító Okiratot is. Kérem, hogy ezek szerint a javaslatot fogadják el.
Marton István: Kérdés, észrevétel. Nincs. Felteszem szavazásra az Alapító Okirat módosításának javaslatát. A taggyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
3/2007. (01.15.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Munkaszervezet Alapító Okiratát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítsa.
Határidő: 2007. január 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

5.számú napirend: Közmunka pályázat beadása. Nk. és Körny. Fogl. Kht.
Marton István: Kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéshez? Kérem, hogy a határozati javaslatot fogadjuk el.
4/2007. (01.15.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a valamint a Dél-Zalai Murahíd Letenye Többcélú Társulás közösen vesz részt a SZMM Közmunka Tanács által 2007/1 kódszámon kiírt közmunka pályázaton.
A projekt gesztor feladatát a Dél-Zalai Murahíd Letenye Többcélú Társulás látja el, a tényleges megvalósulás pedig a két kistérség azon településein valósul meg, ahonnan jegyzői igazolás alapján a foglalkoztatottak kiválasztási megtörténik.
Az elszámolás a két kistérség közt együttműködési megállapodás alapján, illetve foglalkoztatottanként és településenként történik.
Határidő: 2007. január 22.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Halmi Béla, a Dél-Zalai Murahíd Letenye többcélú Társulás elnöke, Horváthné Bagó Mónika, Kht. vezetője
6.számú napirend: Javaslat a 2007. évi tagdíj mértékére

Marton István: A kérdés a következő tegyünk-e javaslatot a tagdíj mértékének változására? Az én javaslatom, hogy maradjon a tavalyi érték, vagyis a 100 Ft/fő. Kérdés, észrevétel. Nincs. Felteszem szavazásra a javaslatot, hogy a tagdíj mértékét 2007. évben 100Ft/fő-ben állapítjuk meg. A taggyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
5/2007. (01.15.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a 2007. évi tagdíj mértékét 100 Ft/lakos összegben állapítja meg.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető
7.számú napirend: Javaslat az Utazás 2007. évi kiállításon való részvételre
Marton István: Azt javaslom, hogy vegyünk részt az „Utazás 2007” évi kiállításonAz elnökség javaslata, hogy a Tanács a bruttó 730.000 Ft összköltségű javaslatot fogadta el, mely szerint a stand nagysága 15 m2 . Kérdés, észrevétel? Nincs.
Felteszem szavazásra az „Utazás 2007” évi kiállításon való részvételt, és az előterjesztési javaslatok közül a hármas számú javaslat második pontját. Kérem, szavazzanak. A taggyűlés 33 igen és 1 ellenében elfogadta a javaslatot.
6/2007. (01.15.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 33 igennel és 1 nemmel elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Elnöksége javasolja, hogy a Társulás a nagykanizsai Tourinform Irodával együttműködve részt vegyen az „Utazás 2007” kiállításon.
Az Elnökség javasolja, hogy a Tanács a 2007. évi költségvetéséből dologi kiadásai terhére 730.000 Ft-ot biztosítson a kiállításon való részvétel költségeire.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető, Bali Vera nagykanizsai Tourinform irodavezető
8.számú napirend: Kistérségi Művészeti Fesztivál 2007. évi rendezvényre tájékoztató
Kobán Ildikó: A Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet többéves hagyományt követve idén is megszervezi a Zalai Művészeti Fesztivált. Ezzel kapcsolatban felhívással fordult a kistérségi társulások felé, hogy a kistérségi bemutatók megszervezésében, lebonyolításában legyenek partnerei a Pedagógiai Intézetnek. A támogatás mértéke 50.000 Ft, ami a vendéglátás költségeit fedezi. A két helyszín Zalakomár és Nagykanizsa. Nagykanizsán március 24.-én, Zalakomárban pedig február 24.-én kerül megrendezésre a fesztivál.
Marton István: Köszönjük a tájékoztatást.
9.számú napirend: Egyéb ügyek: Vidékfejlesztési menedzserek 2006. év 2. negyedévi beszámolója. Kht-átalakítása non-profit Kft-vé
Marton István: A vidékfejlesztési menedzserek 2006. év 2. negyedévi beszámolójához kérdezném, hogy egyéb kiegészítés van-e? Nincs. Akkor kérném a taggyűlést, hogy fogadja el a vidékfejlesztési menedzserek 2. negyedévi beszámolóját. Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy a társulási tanács egyhangúan elfogadta a vidékfejlesztési menedzserek 2006. év 2. negyedévi beszámolóját.
7/2007. (01.15.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a vidékfejlesztési menedzserek 2006. II. félévi pénzügyi és szakmai beszámolóját elfogadta.
Határidő: 2007. január 15.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

Marton István: A második anyag egy tájékoztató a Térségi Tanácsadó Hálózat tevékenységéről. Nincs hozzá kapcsolódó határozati javaslat ezért javaslom, hogy menjünk tovább.
A következő pont a Foglalkoztatási paktum megkötésének határidő módosítása, mivel a paktumra vonatkozó pályázati kiírások várható megjelenése 2007. júniusa. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a Foglalkoztatási paktum megkötésének határidő módosításáról. Megállapítom, hogy a taggyűlés egyhangúlag elfogadta a határidő módosítására tett javaslatot.
8/2007. (01.15.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása a Foglalkoztatási paktum megkötésének határidejét 2007. május 31-re módosította.
Határidő: 2007. május 31.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető, Horváthné Bagó Mónika Kht. vezető

Marton István: A Kht.-t 2007. július 1. – 2009. június 30.-ig kell átalakítani non-profit Kft.-vé. Az lenne a javaslatom, hogy a munkaszervezet a május közepén megtartandó elnökségi ülésre tegyen le egy kidolgozott anyagot ezzel kapcsolatban, hogy döntést tudjunk hozni, és neki lehessen állni júliustól az átalakításnak. Kérdés, észrevétel? Nincs. Kérem, szavazzuk meg a javaslatot a Kht átalakításával kapcsolatban. Megállapítom, hogy a taggyűlés elfogadta a javaslatot, miszerint május közepére kidolgozott anyag készül a Kht. átalakításáról.
9/2007. (01.15.) számú NKTT határozat (a társulási tanács 34 igennel egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezet dolgozza ki a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődéi Kht. kft-vé alakításának lehetőségét.
Határidő: 2007. május 15.
Felelős: Marton István elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető, Horváthné Bagó Mónika Kht. vezető

Marton István: Kérdezném, hogy van-e további kérdés, észrevétel? Nincs. A taggyűlést jövő hétfőre, vagyis 2007-01-22-re ismét összehívom. Megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom.
Kelt: Nagykanizsa, 2007. január 24.

Letöltés: Jegyzokonyv_januar_15.doc