Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.szám: 134/2006.

Jegyzőkönyv 2006.05.11.
Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2006. május 11-én 14 órai kezdettel a Nagykanizsai Vasemberház Dísztermében megtartott Társulási Tanács üléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív alapján 35 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve képviselő.
Meghívottként: Dr. Kelemen Marcell Nagykanizsa Megyei Jogú Város Főjegyzője

Litter Nándor elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel a 48 tagból 35 tag jelen van, illetve képviselteti magát, majd közli az írásban kiküldött napirendeket.
Napirendi pontok:
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. évi költségvetési zárszámadás elfogadása.
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2006. évi költségvetésének módosítása.
3. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2006. évi költségvetésének elfogadása.
4. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2005. évi beszámoló elfogadása.
5. Belső ellenőrzési feladatok szervezési lehetősége a Társulásban
6. Tájékoztatás a pedagógiai szakszolgálat költségeiről
7. Tájékoztató pályázatok alakulásáról, lehetőségekről
        Állati tetemek begyűjtése
        Pannonhát Tájpark megvalósítása

Litter Nándor: A 48 települést figyelembe véve a Társulási Tanácsülés határozatképes. Ezzel az ülést megnyitom. Megkér mindenkit, hogy ha nem tud eljönni a Társulás Tanácsülésére, akkor gondoskodjon helyettesről, mert a legutóbbi ülésen határozatképtelenség miatt időpontot kellett módosítani, és a zárszámadást el kellet volna fogadni. A napirendi pontokhoz annyit hozzátennék, hogy a Pannon Tájparkról, és az állati hulladékról szóló tájékoztatás, függetlenül attól, hogy nem volt határozatképes a Taggyűlés elhangzott, de az állati tetemekről a tájékoztatást ismét megtartja majd Polai György. Azt kérdezném, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel ? Amennyiben nincs, akkor kérek mindenkit, hogy szíveskedjen elfogadni. Van-e ellenvélemény, tartózkodás ? Nincs. Nagyon szépen köszönöm.
1.    napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. évi költségvetési zárszámadás elfogadása.
Litter Nándor: Ehhez készült egy kiegészítő anyag, amit a múltkori alkalommal kiosztottunk, ezt a kiegészítés a Nagykanizsai Polgármesteri Hivatal munkatársainak javaslatára készítette el a munkaszervezet. Megkérném Baliné Németh Rózát, hogy akinek nincs ebből az anyagból, annak legyen szíves adjon belőle.
Megkérem Polai Györgyöt, hogy röviden foglalja össze, amit a zárszámadásról szeretne mondani.
Polai György: A Társulás 2005-ben eredményesen gazdálkodott. A bevételi oldal a tervezetthez képest 245 millió helyett 271 millió Ft-ban realizálódott. Ennek az oka, hogy bizonyos pályázatok később realizálódtak. A kiadási oldalon a 245 millió tervezetthez képest 232 millió tényleges kiadás szerepel. A társulás feladataiban 42%-ot, a legjelentősebb részt, a közszolgáltatások ellátásáért kapott állami normatíva jelenti, 114 millió Ft értékben. A Társulás vagyona 67 millióról 96 millió Ft-ra 142%-al növekedett, a különféle sikeres pályázatok, projektek következtében kapott támogatásoknak köszönhetően. A munkaszervezet 7 főből áll, ami kiegészül a közmunka program létszámával. Röviden ennyit szerettem volna mondani.
Litter Nándor: Megköszönöm a tájékoztatást.
Grabant Jánostól kérdezem, hogy esetleg van-e Pénzügyi Bizottság részéről kiegészítése ?
Grabant János: Elfogadásra javaslom az anyagot.
Litter Nándor: kérdezem, hogy van-e még kérdés ? Tessék Varga Miklós.
Varga Miklós: Technikai kérdésem van. Ahogyan a települési önkormányzatoknak április 30-ig el kellett fogadni a zárszámadást, és tudom hogy május 8-án elmaradt a tárgyalása az anyagnak határozatképtelenség miatt, de május 8-án sem lehetett volna elfogadni a zárszámadást április 30-ig. Úgy érzem, hogy egy kicsit késve lett összehívva a Taggyűlés, azt gondolom ezt április 30-ig kellet volna megtenni.
Litter Nándor: Igen. Azt hiszem Ön is itt volt, amikor legutóbb úgy beszéltük meg, hogy a választások miatt május 10-ig fogjuk összehívni a Taggyűlést, de természetesen igaza van, hogy előbb kellett volna összehívni. Polai György egyeztetett a Közigazgatási Hivatallal, és elfogadták hogy május 10-ig legyen elfogadva a zárszámadás. Kérdezném, hogy egyéb észrevétel van-e? Nincs. Elfogadásra javaslom a 2005. évi beszámolót, azokkal a kiegészítésekkel, amiket kiadtunk, illetve a mellékleteivel együtt.
Felteszem szavazásra a 2005. évi beszámolót, kiegészítéssel, és mellékleteivel együtt. Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs. A Taggyűlés egyhangúan elfogadta a 2005. évi beszámolót.
Határozat:
20/ 2006. (05. 11 )NKTT sz. határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. évi gazdálkodásáról a beszámolót a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2006. május 11.

Litter Nándor: Polai György azt kéri, hogy a zárszámadást külön határozatban fogadjuk el.
Felteszem szavazásra a 2005. évi zárszámadást. Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs. A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta a zárszámadást.
Határozat:
21/2006 (05. 11) NKTT. sz. határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. évi zárszámadását a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2006. 05.11.

2.    napirend: A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2006. évi költségvetésének módosítása.

Litter Nándor: Folytassuk a Társulás 2006. évi költségvetésének módosításával.
Kérem Polai Györgyöt, hogy röviden foglalja össze a javasolt módosításokat.
Polai György: A március 16.-ai tanácsülésen fogadta el a Tanács a költségvetést. Azóta több olyan dolog történt, ami indokolja a költségvetési határozatunk módosítását. Egyrészt február 15-i határidővel lehetőség volt pót normatíva igénylésre, április 21.-én megkaptuk az erről szóló határozatot, ez 42,522 millió Ft normatíva többletet jelent. Az országos Területfejlesztési Hivataltól a Társulási Tanács 6,549 millió Ft összegű működési célú támogatást kapott területfejlesztési feladatokra. Március 26.-án került aláírásra a Támogatási szerződés. Sikeres pályázatot nyújtott be a Társulás Sport - pályafelújítás keretében, melynek során Szepetnek pályázott és 2,261 E Ft támogatást kapott, amely átadott pénzeszközként szerepel a költségvetésben. A felhasználási oldalon a Társulás nem tudta lezárni a pedagógiai szakszolgálat finanszírozásának, a 29 millió Ft-os hiány forrásának a megteremtését. A Társulás tartaléka 16 millióról 22 millióra emelkedett. Az Elnökség megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy a szakszolgálat finanszírozására a Tartalék terhére további 10 millió Ft-ot különítettünk el a szakszolgálati forráshiány finanszírozására. Így a március 16.-án megszavazott 11,070 millió Ft helyett 21,070 millió Ft-ot biztosítanánk a szakszolgálat finanszírozására, de ezzel még nincs kifinanszírozva a tevékenység teljes költsége, így további javaslatként hangzott el, hogy a hiányzó, hogy a hiányzó 8,192 E Ft-ot az igénybe vevő települések részére kerüljön felosztásra, a településen lakhellyel rendelkező ellátottak arányában. Amelynek végleges felosztását a II. félévben összeállított végleges költségeknek megfelelően tudjuk településenként felosztani. Ennek mértéke várhatóan olyan nagyságú, mint amit márciusban megküldtünk minden település számára, és abban a gyógytestnevelés és nevelési tanácsadás költségeit jelenti, ez a 8,192 E Ft. De az Elnökségnél az a döntés született, hogy a végleges felosztást a tanév indításáig határozzuk meg településenként.
Litter Nándor: Ez összefügg a 6. napirendi ponttal, amiben részletesen levezetésre kerül, hogy mennyibe kerül a szakszolgálati ellátás, másrészt látható, hogy egyik-egyik ellátás konkrétan hány forint az ellátottak létszámára vetítve. Ez a javaslat a május 8.-ai Elnökségi ülés javaslata volt, ez most szóban került előterjesztésre, illetve a kiosztott anyagban szerepel. Megkérdezném, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése.
Varga Miklós: A május 8.-ra kiküldött anyagból kiderült, hogy mibe kerül az egyes ellátás, mi a bekerülési költsége. Most ehhez a Társulás a tartalékból 20 milliót betett. Mi az-az összeg, amit az egyes ellátási formára maradna ellátottakként. Ez a kérdés.
Litter Nándor: Azért említettem a 6. napirendi pontot, abban pontosan le van vezetve, hogy a szakszolgálat milyen költségek között működik. Ez összesen a kiadási oldalon 45+25 millió forint, az egyik ágon 15 a másik ágon 14 millió hiány keletkezik. Ez együttesen 29 millió Ft. A javaslata az elnökségnek, hogy ebből a tartalék alapból, amit különböző címeken kaptunk, összesen 6 millió Ft, amit fejlesztésekre kaptunk, ebből 21 millió Ft-ot kiegészítésként a szakszolgálat működéséhez tegyünk hozzá ez a mai napon kiadott anyag I. melléklet 39. sorában szerepel 21,070 millió Ft, és az alatt szerepel a települések hozzájárulása 8,192 millió Ft, ami még hiányként szerepel az összesből, ami 29 millió Ft. Ezt a településeknek kellene befizetni, az ott levő gyerekek figyelembe vételével, illetve hogy az egyes gyerekek milyen ellátást vesznek igénybe, mert a 6.-os számú előterjesztésből látszik, hogy az egyes ellátásoknak nem ugyanannyi a költsége. Tehát a javaslatom az, hogy így kerüljön be a költségvetésbe de egyenlőre nem számláznánk ki a 8 millió Ft-ot az egyes településeknek, hanem megvárnánk az I. féléves adatokat, hogy hogyan alakul a szakszolgálatoknak a tényleges költségei. Lesznek valamilyen változások és akkor látjuk majd jobban a Társulás adatait, hogy valamilyen más feladatunk lesz, vagy annak a 12 milliónak ami tartalékban marad, annak nem lesz egyéb célja, amire el akarjuk költeni. Egészen addig ennek a 8 millió Ft-nak csak külön Tanácsi döntés alapján indulna meg a kiszámlázása. Ennyit tennék hozzá kiegészítésként.
Molnár Mihály: Tehát ahogy elhangzott lakhely szerinti önkormányzatok fizetik az egyes ellátásokat. Néhány héttel ezelőtt Grabant János vetette fel, hogy másik település iskolájába járnak a gyerekek, és mégis az az önkormányzat fizeti az ellátást ahol laknak. Ha menet közben elköltöznek családok, vagy a gyereket fogják és átíratják másik iskolába, akkor ez problémát jelent. Nekem az a véleményem hogy az a település fizesse az ellátást, ahova a gyerekek iskolába járnak. Mert az iskolához kötődő normatíva jelentős összeg, amiből egy kis falu jobban tud gazdálkodni. A végén még a saját zsebébe kell nyúlni, amikor ilyen kiadás jelentkezik.
Litter Nándor: Én értem amit mondasz, de erről most nem kell döntenünk. Nekem az a javaslatom, hogy tegyük be a költségvetésbe, de hogy ennek a tényleges felosztása településenként mennyi lesz azt majd egy következő ülésen tárgyaljuk meg. Részemről amit mondott a Molnár Mihály járható lenne, de ebben a kérdésben csak akkor tudok nyilatkozni, ha Pintérné Grundmann Fridával megbeszéltem ezt a kérdést.
Kérdezném, hogy van-e valakinek még kérdése?
Gregor Tiborné: Részemről ez így elfogadható, csak akkor ezt így írjuk le.
Litter Nándor: Mire gondolsz?
Gregor Tiborné: Arra amit most itt mondtál, hogy amikor szétosztásra kerül a normatíva, akkor ahova jár a gyerek iskolába az a település fizesse a szolgáltatást.
Litter Nándor: Bocsánat, de én ezt így nem mondtam. Én azt mondtam, hogy én Nagykanizsa részéről el tudnám ezt fogadni, de véglegesen nyilatkozni csak Pintérné Grundmann Fridával való tárgyalás után tudok. Ezt így le lehet írni. A másik, hogy külön Társulási Tanács döntésének megfelelően kerül felosztásra a 8 millió Ft. Tehát itt meg kell egyezni megint a felosztásról. Azt hiszem ez kimeríti azt, amit Ön gondolt Terike?
Gregor Tiborné: Én csak azt akartam, hogy ezt írjuk le.
Litter Nándor: Nem egészen ezt mondtad. Erről a témáról kérdezem, hogy van-e további kérdés? Akkor a költségvetéssel kapcsolatban van-e további kérdés, javaslat? Nincsen.
Akkor azt javaslom, hogy ezekkel a módosításokkal, amiket most kiadtunk, ez egy módosított költségvetés volt a kiküldött anyaghoz képest fogadjuk el. A végső számokat azért felolvasnám, 342.299 E Ft bevételi és kiadási oldallal a módosítást elfogadásra javaslom.
Felteszem szavazásra a költségvetés ezen módosítását. Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs. A Taggyűlés egyhangúlag elfogadta a Társulás 2006. évi költségvetésének módosítását.
Határozat:
22/2006 ( 05.11) NKTT.sz. határozat
A Társulási Tanács a beterjesztett 2006. évi költségvetés módosítást elfogadja a melléklet szerint.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Operatív felelős: Polai György munkaszervezet vezető
Határidő: 2006. december 31.3. napirend:. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2006. évi költségvetésének elfogadása.
Litter Nándor: Fojtatjuk a 3. napirendi ponttal. Javaslom, hogy tárgyaljuk egybe a 4. ponttal. Először a Kht. 2005. évi beszámolójának elfogadása, és utána a 2006. évi költségvetésének elfogadása.
Gregor Tiborné: A 2005. évi beszámoló. Azt gondolom, hogy részletesen kiküldtünk minden anyagot, ami a beszámolóhoz kell. Ha valakinek bármilyen kérdése lenne szívesen válaszolok.
Litter Nándor: Kérdezem, hogy vannak-e kérdések, észrevételek a Kht. beszámolójával kapcsolatban? Nincsen. Kérdezném Gregor Tibornét, hogy esetleg valami összefoglalást nem akar mondani?
Gregor Tiborné: Ha a számokat megnézzük, akkor megvan a 3 millió törzstőke, és 1,8 millió, ami úgy tűnik nyereség lesz. Inkább a költségvetésről kellene beszélnünk.
Litter Nándor: Felteszem szavazásra a Kht. 2005. évi beszámolójának elfogadását mellékleteivel, és a mérleggel együtt. Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs.
Megállapítom, hogy a Taggyűlés egyhangúlag elfogadta a Kht. 2005. évi beszámolóját a mellékletekkel együtt.
Határozat
23 / 2006. ( 05.11.)NKTT. sz. határozat
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása egyhangúlag elfogadta a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2005. évi beszámolóját.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Operatív felelős: Gregor Tioborné ügyvezető
Határidő: 2006.május.11.


4. napirend: A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2006. évi költségvetésének elfogadása.
Gregor Tiborné: A 2006. évi költségvetéssel kapcsolatban még a múltkori ülésre készült egy táblázat, az változott, mert a normatívákat akkor még nem tudtuk szétszedni. A családsegítő normatívája változott. Mégpedig 725 Ft/fő-t kérünk a településektől abból a normatívából, amit a települések leigényeltek. A Társulástól kapunk plusz támogatást. A településektől plusz 300 Ft-ot kérünk. Ebből tudunk tartalékot képezni, hogy az átmeneti időket át tudjuk vészelni. A Kht. költségvetésében így 84,403 E Ft bevételi és kiadási összeggel számolunk. 300 Ft pluszt támogatást kérünk a településektől, ha elfogadják. Kiküldtünk egy megállapodást erre vonatkozóan.
Litter Nándor: Megkérdezném, hogy vannak-e kérdések? Nincsen.
Felteszem szavazásra a Kht. 2006. évi költségvetésének elfogadását a mellékletekkel együtt. Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs.
Megállapítom, hogy a Kht. 2006. évi költségvetését mellékleteivel együtt egyhangúlag elfogadta a Tanács ülés.
Határozat
24/2006.(05.11.)NKTT. sz. határozat
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása egyhangúlag elfogadta a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. 2006. évi költségvetését.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Operatív felelős: Gregor Tiborné ügyvezető
Határidő: 2006. december 31.

Litter Nándor: A 2. napirendi pontban volt egy kiegészítő anyag a költségvetéssel kapcsolatban, ami a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátásához kapcsolódó normatíva felosztását jelenti. A Nagykanizsai Családsegítő Szolgálat, a Kht. és a Zalakarosi Családsegítő Szolgálat részére adnánk át ezeket. Ez a költségvetésbe beépült. Azt kérném, hogy ezt külön szavazzuk meg. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény? Nincsen.
Felteszem szavazásra a normatíva felosztását. Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs.
Határozat

25/2006. (05.11.)NKTT.Sz. határozat:
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása gyermekek átmeneti gondozása feladatra igényelt 9.349.900 millió Ft normatívából átcsoportosít 3.086.876 millió Ft-ot családsegítő feladatra, és felhatalmazza a Társulás Elnökét a megállapodások aláírására, a szolgáltatást végző szervezetekkel, és a belső ellenőrzési társulásokkal.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Határidő: 2006. május 31.


    5. napirend: Belső ellenőrzési feladatok szervezési lehetősége a Társulásban
Litter Nándor: 5. napirend Belsőellenőrzési társulások kialakításának lehetősége
Megkérem Polai Györgyöt röviden foglalja össze, hogy miről lenne szó.
Polai György: A Társulás esetében a nagy kérdés az az, hogy saját feladatellátásban oldja meg a belső ellenőrzést, vagy mikro társulásokban. A kiadott anyagból látható a két forma összevetése.
A saját feladatellátásnak több lehetősége van:
- intézményfenntartással
- közalkalmazotti vagy munkatörvénykönyv szerinti jogviszony keretében
- vállalkozói megbízásos jogviszony keretében
A leírható normatívákat tartalmazzák a mellékletek. Jelenleg 17.145 E Ft normatív támogatás hívható le a mikro társulásokra. Saját feladatellátás esetén 22.860 E Ft hívható le a mostani költségvetési normatívákból. Abban a formában lehetőség nyílna a jelenlegi helyett 3-4 fő alkalmazására, és így 5 millió Ft tartalék képződne.
Az Elnökség megtárgyalta a lehetőségeket, és olyan javaslatot fogalmazott meg a Munkaszervezet felé, hogy vizsgálja meg a vállalkozásban való belső ellenőrzési feladatellátás lehetőségeit és költségeit, majd terjessze újra a Tanács elé. Hahót részéről volt egy olyan észrevétel, hogy változatlanul saját feladatellátásban, mikro társulásban kívánja ellátni a feladatokat.
Kámán Péter: annyiban kívánom kiegészíteni az itt elhangzottakat nem azt mondtam, hogy továbbra is mikro társulásban kívánjuk ellátni, hanem azt mondtam, hogy köszönjük szépen, jól érezzük magunkat. Egyetlen egy önkormányzat részéről sem hangzott el negatív vélemény a belső ellenőrzési társulás irányításával kapcsolatban, és a feladatellátással kapcsolatban sem.
Az előterjesztésben van egy lényeges mondat:
Amennyiben a 2007. évi költségvetési normatíva nem nyújt fedezetett az ellátásra, akkor az igénybevevő települések anyagi hozzájárulása szükséges hozzá. Ezen egy kicsit el kellene gondolkodni.
A másik mondat: a Társulásnak a törvény szerint nem szükséges egységesen kötelező formát alkalmazni a települések teljes körére vonatkozóan, lehetséges meghatározott településekre vonatkozóan a saját feladatellátás, illetve a mikro társulási forma alkalmazása. Miután a mi mikro társulásunk átnyúlik a zalaegerszegi kistérségbe Bak és Sárhida vonatkozásában, végleges álláspont csak a mikro társulásba tartozó települések polgármestereinek összehívását követően kerülhet kialakításra. Várjuk meg a választásokat, meg a költségvetést.
Szirtes Lajos: Célszerű lenne a Társulásnak az egész Nagykanizsa környékére egy szervezettel megoldani. Ennek több előnye is lenne nincs egy személyhez kötve néhány település, egy 3-4 fős szakember gárdával akár betegség, akár más akadályoztatás esetén az egész településcsoportot el tudnánk látni. Elellett lehetne a másik alternatíva a megbízásos jogviszony keretében vállalkozónak kiadni, és akkor egyszerűsödik az egész kérdés.
Litter Nándor: Azzal egészíteném ezt ki, hogy minden Társulásnak településnek maga kell meghozni a döntést, hogy csatlakozik-e az ellátáshoz.
Gregor Tiborné: Igaz, hogy megint itt lesznek a választások, de ha megint arra várunk, akkor lehet hogy lemaradunk a szükséges intézkedésekről.
Litter Nándor: Következőt javaslom: a Munkaszervezet kiküld minden önkormányzatnak egy levelet, hogy kíván-e az elnökség által javasolt megoldáshoz kíván-e csatlakozni, hogy vállalkozóval látná el a Társulás ezt a feladatot. Azért hogy tudjon a Társulás júniusban döntést hozni, arra hogy módosítja az alapító okiratot, keressen vállalkozót , hogy elindítanánk ezt a folyamatot, és aki akar az csatlakozik. Ez lenne a belső ellenőrzési tájékoztató kapcsán a javaslatom. Van-e esetleg vélemény? Kérdés?
Kámán Péter: továbbra is azt látom, hogy nyilatkozni csak a mikro társulási ülés után tudok.
Litter Nándor: Később is lehet csatlakozni hozzá. Még júniusig összehívhatod a mikro társulást. Van erre lehetőség.

    7. Tájékoztató pályázatok alakulásáról, lehetőségekről
        Állati tetemek begyűjtése
        Pannonhát Tájpark megvalósítása
Litter Nándor: Most pedig arra kérem Polai Györgyöt, hogy az állati tetemek témakörben adjon nekünk tájékoztatást.
Polai György: 2006 januárjában az állati hulladék gyűjtő és átrakó telep tervdokumentációja elkészült, a Közigazgatási Hivatal Zalaegerszeg Jegyzőjét jelölte ki az engedélyezés hatósági eljárásának lefolytatására. A szakhatóságok közül a Környezetvédelmi Felügyelőség támogatása megérkezett. A Zala Megyei Erdészeti Szolgálat hozzájárulása még késik, mivel szerintünk a Társulás által beadott dokumentáció nincs teljesen összhangban a nagykanizsai rendezési tervvel, azaz a tervezett gyűjtő telep területe belelóg egy véderdősávba. A Zala Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás – a tervdokumentációval kapcsolatban az előzetes egyeztetéshez képest szigorúbb feltételeket támasztva, és a gyűjtési stratégia nem pontos átláthatóságára hivatkozva – nem adta meg hozzájárulását. Több egyeztetést és személyes konzultációt is folytatva az Állategészségügyi Állomással látható, hogy a felmerült problémák egy része gyorsan megoldható, a tervek ezirányú átdolgozása folyamatban van. A gyűjtési stratégiával kapcsolatban az a kérdés merült fel, hogy az állati eredetű hulladékon kívül (1-es és 2-es kategória) bomló konyhai eredetű hulladék (3-as kategória) is gyűjtésre kerül-e a telepen. E kategória gyűjtése a térségben megoldottnak mondható, a tevékenységgel több cég is foglalkozik, az éttermekben keletkező szerves konyhai maradék is ebbe a kategóriába tartozik. A 3-as kategória gyűjtése esetén szigorúbban a követelmények (a másik két kategóriától a gyűjtés, szállítás és tárolás alatt is teljesen el kell különíteni), viszont komposzt készíthető belőle, amely – a jelenleg még csak terveken létező komposztáló telep megvalósulása esetén – a további együttműködés lehetőségét veti fel. Újabb lehetőségként merül fel egy kis kapacitású állati hulladék megsemmisítő kazán üzembe helyezése a telepen. Egy 500 kg töltő kapacitású, földgázzal működő kazán ára (ÁFA nélkül) 6.500.000 Ft, égető kapacitása 50 kg/óra, üzemeltetési költsége 748Ft/óra, 15Ft/kg. További változás, hogy márciusban a KIOP pályázati felhívást a források kimerülése miatt felfüggesztették. Kérdésünkre az Irányító Hatóságnál elmondták hogy a pályázati felhívások 2006.decemberében kerülnek fel újra az internetre, pályázni rájuk 2007. januárjától lesz lehetséges. Helyette a „Norvég finanszírozási mechanizmus” keretei között tudunk környezetvédelmi tárgykörben pályázni. E pályázati lehetőség keretén belül elérhető legnagyobb támogatási arány 90%. A minimális pályázati összeg kb. 65 millió Ft. A projekt jelenlegi összes költsége kb. 50 millió forint, tehát azon, hogy a Norvég finanszírozási mechanizmusra pályázhassunk a költségvetést növelni kell, amelyre a lehetőségünk (3-as kategória gyűjtése, kazán üzembe helyezése) jelenleg megvan.
Litter Nándor: Kérdezném, hogy az elhangzott tájékoztatóval kapcsolatban van-e észrevétel kérdés?
Nincs. Akkor én megköszönném Polai Györgynek a tájékoztatót, és folytatnánk tovább.
Átugrottam a 6. napirendi pontot, hiszen a költségvetéssel kapcsolatban a szakszolgálati ellátás kérdését értelmeztük. Kérném, hogy a 6. napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatot fogadjuk el. Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs.
Határozat
26/2006. (05.11.) NKTT.sz. határozat
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa döntése értelmében a Társulás a szakszolgálati ellátás normatív támogatáson felüli, önkormányzatok által fizetendő költségeit a Társulás 2006. évi költségvetési tartalék terhére 22.070.000 millió Ft értékben elkülöníti, és a tartalék terhére a finanszírozást 22.070.000 millió Ft értékben átvállalja. A Társulás a költségvetésben szakszolgálati ellátásra elkülönített pénzeszközt átadja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, a pénzeszköz átadására és ütemezésére vonatkozóan pedig külön megállapodást köt Nagykanizsa Önkormányzatával. A Társulás felhatalmazza elnökhelyettesét a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.
Felelős: Litter Nándor Elnök
Operatív felelős: Polai György Munkaszervezet vezető
Hattáridő:2006. június 30.


Litter Nándor: Kérem, hogy a Pannon Tájparkkal kapcsolatban Manner Tímea tartsa meg a tájékoztatót.
Manner Tímea: A Tájparkkal kapcsolatban mindenki megkapta a beszámolót. Nem tudom, hogy azzal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? A tanulmányúttal kapcsolatban lenne még észrevételem. Eddig 12-en jelentkeztek a 27 településről, és kaptam ma egy olyan telefont, hogy május 26-án lesz a Vízközmű ülése, amikor a tanulmányút is lesz. Nem tudom, hogy ez gondot fog-e okozni Önöknek? A tanulmányút időpontját már nem lehet megváltoztatni, és gondolom Vízmű ülését sem.
Litter Nándor: Van-e kérdés a Tájparkkal kapcsolatban? Nincs.
Én viszont szeretnék valamit mondani, nincs itt Rácz József Gelse polgármestere, de lenne egy probléma az önrésszükkel kapcsolatban,csak egy részét fizették ki a másik részét nem, amit Nagykanizsa hajlandó lenne átvállalni a Csónakázó – tó tervezéséhez,mivel ott komoly tervezési munkálatokat kell csinálni.
Manner Tímea: Gelsével az a helyzet, hogy csak azt fizették be, ami a parkbútorokra van önrész, és ugye tervezésre volt egy közel 1 millió Ft-os összegük, és nem igazán tudtunk velük megegyezni, mert mindenki aláírta azt a megállapodást, hogy az önrészt befizeti, ezt a többi település meg is tette. Gelse viszont ezt nem tette meg, többszöri felszólítás ellenére sem. Kérték, hogy csináljunk még egy megállapodást a szakmai tanulmányos részéről. Mi akkor Elnök Úrhoz fordultunk, az Intéző Bizottságot is összehívtuk, hogy tegyünk erre pontot, mert a szakmai tanulmány is a közbeszerzés része, és amíg nem tudjuk, hogy az mit tartalmaz addig nem tudunk igazán dolgozni. Akkor Elnök Úr készségesen átvállalta ezt a részt, amit Gelse eddig nem fizetett be. A polgármester Úr most sincs itt, hogy ezt meg tudnánk beszélni.
Litter Nándor: Írtunk levelet Gelsének, hogy véglegesen nyilatkozzon ez ügyben, mert nem akarjuk mi ezt elvenni tőlük.
Hegedűs György: Emiatt nem megy a pályázat előre. Többször megfogalmazódott, hogy Nagykanizsa ezt bevállalja, mert hogy a térséget látja el, ugyanakkor nagyon szívesen támogattuk Gelsét is amikor ezt felvállalta. Szavazzuk meg hogy Nagykanizsa átvállalja ezt az önrészt, és tessék továbbvinni az ügyet.
Réti Alfréd: Én is Hegedűs György ötletét támogatom, mert a gelsei testület a területeket nem tudja megvásárolni, emiatt nem megy az ügy.
Felteszem szavazásra az önrész átvállalásával kapcsolatos kérdést. Ellenvélemény? Tartózkodás? Nincs.
Határozat:
27/2006.(05.11.)NKTT.sz. határozat:
A Társulási Tanács a Pannonhát tájpark projekt megvalósításában a szakmai tanulmány fejezettel kapcsolatos önrész átvállalásával


Litter Nándor: Volt itt még egy tájékoztató anyag a Bűnmegelőzési Pályázatról. Megkérném Orlainé Tauer Andreát, hogy ismertesse ezt velünk.
Orlainé Tauer Andrea: Tájékoztatja a pályázatról a tanácsülést. A pályázat benyújtásához 3,5 millió Ft önrészt kellene biztosítani a Társulásnak, amiről határozatot kell hozni.
Litter Nándor : Nem javaslom, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön, kérdezem, hogy egyetért-e a Társulás ezzel. Igen. Köszönöm.
Javaslom, hogy a következő ülésen tárgyaljuk meg a belső ellenőrzés ügyét. Másrészt van egy kis tartalékunk, javaslom, hogy a Munkaszervezet készítsen egy elképzelést, hogy az elkészített fejlesztési területnek megfelelően melyek azok a projektek, amelyeket elő kellene készíteni, a 2007-2013 –as időszakra. Gondolkodjanak azon milyen fejlesztési programokat tudnánk indítani. Van-e még javaslat a júniusi üléssel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor ezt a két témát fogjuk megtárgyalni.
Ezennel az ülést bezárom.

Letöltés: Jegyzokonyv_2006.05.11.doc