Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Ikt.szám: 309/2006.

Jegyzőkönyv 2006.12.27.

Készült:    Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2006. december 27-én 12 órai kezdettel a Nagykanizsai Ambrózia Étteremben megtartott, évzáró társulási tanács üléséről
Tárgy:    Az alábbiakban felsorolt napirend szerint
Jelen vannak:    A mellékelt jelenléti ív alapján 30 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve képviselő
Meghívottként:    Göndör István, országgyűlési képviselő
    Dr. Kelemen Marcell jegyző, a Jegyzői Kollégium vezetője
    Antal Istvánné, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai titkára
    Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója
    Gregor Tiborné, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési kht. ügyvezetője
    A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. dolgozói

Marton István: Köszönti a tanácsülést, megállapítja, hogy az összehívott tanácsülés határozatképes, mivel a 48 tagból 30 település polgármestere van jelen, illetve képviselteti magát ezért az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Réti Alfrédot, Kerecseny polgármesterét. A javaslattal a társulási tanács egyetértett.

Napirendi pontok:
1.    Gyermekek átmeneti gondozására lehívott normatíva maradványának átcsoportosítása (írásban)
Előterjesztő: Marton István Elnök
2.    Közösségi busz beszerzésére kiírt pályázat benyújtása (írásban)
Előterjesztő: Marton István Elnök
3.    Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2006. évi munkájáról (írásban)
Előterjesztő: Marton István Elnök
4.    Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi munkatervére (írásban)
Előterjesztő: Marton István Elnök
5.    Egyebek
Előterjesztő: Marton István Elnök

Polai György: Kedves Polgármester Asszonyok és Urak! Köszönöm, hogy elfogadták a társulás évzáró tanácsülésére vonatkozó meghívásunkat. A hagyományainkhoz híven, meghívtuk a települések elöljáróit és ezen kívül a számunkra szolgáltatást nyújtó szervezeteknek a képviselőit, vezetőit, így ezen keresztül úgy érezzük, hogy talán közösen meg tudjuk beszélni azokat a problémákat, lehetőségeket, jövőbeni elképzeléseket, amelyeket a munka mellett nem mindig sikerül, illetve ezen túlmenően a kistérség valamennyi országgyűlési képviselőjét meghívtuk és köszönöm, hogy Göndör Úr időt tudott szakítani a rendezvényünkre. A tanácsülésnek lesz egy hivatalos része, amelynek keretében öt napirendi pontot tárgyalnánk meg, és utána pedig tisztelettel meghívjuk valamennyiüket egy ebédre. A tanácsülésen egyébként 30 fő polgármester vesz részt, így a határozatképességünk biztosított, és ennek szellemében az ülésünket megkezdjük.
Marton István: Tisztelettel köszöntöm a megjelent polgármester hölgyeket és urakat, illetve a munkaszervezet munkatársait. A mai napirendi pontok ismertetése után kérem, hogy aki el tudja fogadni, az szavazza meg. A tervezett napirendi pontok egyébként láthatóak a meghívóban. Az egyebek napirendi pontok között egy biztosan lesz, amit tudunk, amit a helyszínen osztott ki a társulás munkaszervezete, a Szepetnek Községi Önkormányzat részére megszavazandó támogatás. Aki egyetért a napirendi pontokkal, az kérem, szavazza meg. Megállapítom, hogy a tanács egyhangúan megszavazta a mai, részben ünnepi, részben munkaülésnek a napirendjét. Megkérem Polai Urat, hogy ismertesse a napirendi pontokat.
Gyermekek átmeneti gondozására lehívott normatíva maradványának átcsoportosítása
Polai György: A gyermekek átmeneti gondozására lehívott normatívából 600 eFt-ot elkülönített a társulási tanács. Úgy gondoltuk az év elején, hogy indítunk helyettes szülő képzést a kistérségben, közösen a várossal, és ezt a negyedik negyedévre terveztük megvalósítani. Tekintettel arra, hogy annyi jelentkező nem jött össze, így december elején már látható volt, hogy ebben az évben ez a képzés nem tud megvalósulni. Ezt az összeget viszont mindenképpen fel kell használnunk, mivel ha nem használjuk fel, ez az összeg fel nem használt normatívaként elveszik. Az lenne a javaslatunk, hogy a családsegítési feladatra átcsoportosítanánk a 600 eFt-ot és átadjuk a társulás a közhasznú társasága számára, és így használnánk fel ezt az összeget. A képzésre pedig visszatérnénk jövő évben, ha összegyűlne a megfelelő számú jelentkező. Kérem a javaslat támogatását.
Marton István: Felteszem a határozati javaslatot szavazásra.
58/2006. (12.27.) NKTT számú határozat (a társulási tanács 30 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a gyermekek átmeneti gondozására feladatra leigényelt normatívából 600 eFt-ot átcsoportosít családsegítés feladatra.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

Közösségi busz beszerzésére kiírt pályázat benyújtása
Polai György: A pályázat benyújtására vonatkozó határozatot nem tudtuk elfogadni az előző tanácsülésen, tekintettel arra, hogy ekkor már határozatképtelen volt a tanács. Bár információnk még nincsen a pályázat elbírálására vonatkozóan, de úgy gondoljuk, hogy nagyon gyorsan történik a nyertes pályázókkal a támogatási szerződések megkötése. Az előző tanácsülésen a jelen lévők alaposan kitárgyalták a napirendi pontot, és a társulás Zalaszentbalázs részére támogatta a pályázat benyújtását. A pályázat sikere érdekében kérem a társulási tanácsot, hogy támogassa a határozati javaslatot.

Marton István: Van-e kérdés a napirendi ponthoz?
Pávlicz Lajos: Tekintve, hogy az elmúlt ülésen ellentmondásos dolgok voltak, az volt a kérésem, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy mi is történt. Hány pályázatot lehetett volna beadni, mi volt a döntés alapja annak, hogy Szentbalázs kapta meg a buszt, annak ellenére, hogy a pályázat szerint többre is lehetett volna pályázni. Történt-e Gyuri ebben valami előrelépés, hogy tulajdonképpen hány buszra lehetett volna pályázni?
Polai György: Maximálisan volt meghatározva 25 mFt-ban a pályázható támogatási összeg. Rögtön ajánlatokat próbáltunk szerezni a buszokra vonatkozóan, így kisebb buszokból kettő is beszerezhető lett volna, viszont a kisbusz realitása mindig kérdéses volt, és mindenki a nagybuszt szerette volna. A döntésnek a közoktatási intézkedési tervünkben foglaltak képezték az alapját.
Pávlicz Lajos: Ha jól értem, azért lett egy buszra pályázva, mert a költségek ezt tették lehetővé.
Polai György: Gyakorlatilag igen.
Pávlicz Lajos: Rendben, akkor ezt így már el tudom fogadni.
Marton István: Jobb egy nagybusz, mint két kicsi. De tényleg ezt már elmúlt alkalommal megtárgyaltuk.
Marton István: Felteszem a határozati javaslatot szavazásra.
59/2006. (12.27.) NKTT határozat ( a társulási tanács 29 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta)
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa pályázatot nyújt be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által, a többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2006. évi támogatásáról szóló kormányrendelet alapján kiírt pályázati felhívására, Zalaszentbalázs Község részvételével.
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa biztosítja a pályázatban szükséges önrészt, 10.710 eFt-ot, és azt a 2007. évi költségvetésében elkülöníti.
2. A pályázathoz szükséges önrészt –a pályázat sikere esetén- Zalaszentbalázs Község Önkormányzata átutalja a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása számára.
A busz üzemeltetésével kapcsolatos költségeket –a sikeres pályázat esetén kötendő megállapodás alapján- Zalaszentbalázs Község Önkormányzata biztosítja, a busz beszerzésétől számított legalább 5 évig.
Határidő: 2006. december 27.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György Irodavezető
Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2006. évi munkájáról
Marton István: Kérdezem Polai Urat, hogy van-e kiegészítő mondanivalója a kiküldött anyaghoz?
Polai György: Azért gondoltuk, hogy rövid tájékoztatót ismételten összeállítunk, mivel számos új polgármester kapcsolódott be a társulás munkájába. Mindenképpen szeretnénk arra rávilágítani, hogy a költségvetésnek és az átalakuló pénzügyi finanszírozásoknak a lehetősége illetve a kívánatos útja az, hogy a többcélú együttműködés keretében rejlő tartalékokat tárjuk fel és ezeket a lehetőségeket találjuk meg, ennek keretében minél több olyan feladatot tudjunk megszervezni és elérni, amellyel az az összeg, mely esetlegesen az önkormányzatoknál hiányzik, egyéb finanszírozás keretében, a többcélú kistérségi normatívából elérhető legyen. Bemutattuk az eddigi eredményeket, illetve röviden utaltam a 2007. évi lehetőségekre vonatkozóan. Ezek a többlettámogatások növelhetők, 2007 évben az év közben megvalósuló új feladatokra is már kiegészítést tudunk igénybe venni, és erre vonatkozóan a megértésüket kérem abba az esetben, ha bizonyos gyors és soron kívüli intézkedési lehetőséget kérnénk, mind a pályázatokat, mind az egyéb lehetőségeket illetően. Tudom, hogy a településeknél sokszor úgy érezzük, hogy a társulás, mint egyfajta önálló és különálló szervezetként jelenik meg, és azt szeretném, ha tudatosulna, hogy ebben valamennyien Önöknek a részesedése van benne, az Önök tevékenysége és az Önöké a kistérségi társulás. Kollégáimmal együtt azon vagyunk, hogy minél nagyobb mértéket és minél jobb megoldásokat tudjunk biztosítani az önök számára.
Marton István: Megköszönöm Polai Úrnak a tájékoztatást. Erről a napirendi pontról nem kell határozatot hoznunk.
Javaslat a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi munkatervére
Marton István: Kérdezem Polai Urat, hogy van-e kiegészítő mondanivalója a kiküldött anyaghoz? Annyit elmondanék, hogy ez nem pénzügyi terv, hanem a feladat-kiosztás referensek szintjére.
Polai György: Minden település számára, a közigazgatási hivatalnak és civil szervezeteknek is megküldtük a munkatervre vonatkozó javaslat kérést, Zalakaros településről kaptunk véleményeket, ezeket beépítettük, máshonnan nem jött többletvélemény. A jelenlegi ismereteink alapján összeállítottuk ezeket a feladatokat, és határoztuk meg a jövő évi munka menetét.
Marton István: Van-e kiegészítés, módosító javaslat az írásban kiküldött anyaghoz?
Pávlicz Lajos: Végignéztem a feladatrészeket, és a Németh Norbertnak talán kétszer-háromszor látom a nevét. Ő különösebben milyen feladattal fog foglalkozni? Ő az akiről úgy döntöttünk, hogy júniusig maradjon.
Polai György: Alapvetően az informatikai feladatok és a berendezések karbantartása. A munkaterv nem az egyes személyek munkájának meghatározása, amikor ez a tervezet készült, még sok minden képlékeny volt a társulás munkaszervezetét illetően, előkerült több igény, hogy azon települések, ahol nem működik honlap, azokat készítse el és tartsa karban, emellett részben a társulás honlapjának kezelése, részben a könyvtárral való kapcsolattartás.
Pávlicz Lajos: Volt egy olyan feladatrész is, hogy a kisebb településeknek a pályázatírási tevékenysége. Ezzel ki fog foglalkozni? Kihez fordulhat a munkaszervezeten belül a kisebb település?
Polai György: Van egy érvényes kormányhatározat, mely szerint 2007-ben Kistérségi Szolgáltató és Fejlesztő Központok felállítására kerül sor valamennyi kistérség területén, és itt kimondottan a pályázatok figyelése, ajánlása és segítségnyújtása céljából koncentrálná azokat a személyeket, melyek jelenleg egymástól függetlenül végzik munkájukat. A mi szervezetünkben jelenleg a vidékfejlesztési menedzserek jelennek meg, akik valójában más feladatokat is végeznek. Ez a kérés egy újszerű kérés volt erre az évre vonatkozóan, mivel az előző vezetés álláspontja szerint a társulás társulási pályázatokkal foglalkozhatott, a települések egyes pályázatait minden település maga oldja meg. A vidékfejlesztési menedzserek feladatkörét bővíti az egyes kistelepülések pályázatainak megírása, amennyiben erre van igény.
Pávlicz Lajos: A könyvtárnak megvan a forrása, a többcélú társulástól megkapja a működtetésre a pénzt, foglalkoztat személyt, aki ezt a feladatot el tudja látni. Én most is azt mondom, és azért javasoltam az előző ülésen, hogy igenis egy személy segítse a kistelepüléseket a pályázatok megírásában. Az ő feladata, a honlap, nem látom, hogy kitöltené a munkaidejét. Éljenek a kistelepülések ezzel a lehetőséggel. Ez a mi társulás döntésünk alapján történne, nem az előző társulási tanács döntése alapján.
Polai György: Rendben van, természetesen így beépítjük a javaslatot a munkánkba.
Marton István: Azt hozzáteszem, hogy az nem órára és személyekre lebontott munkaterv, az is előfordulhat, hogy valakinek egyszer szerepel a neve a munkatervben, és dolgozik annyit, mint akinek tizenötször.
Szirtes Lajos: Három dolgot szeretnék említeni. Beszámoló hangzott el a társulás 2006 évben végzett munkájáról, én azt hiszem, hogy elismeréssel kell szólni a munkaszervezetről és az intézmény dolgozóiról, akik egyre javuló színvonalon látják el a munkájukat, és kérnénk arra, hogy a 2007 évben is hasonló módon dolgozzanak. A 2007 évi feladattervvel kapcsolatosan kérném azt, hogy lehetőség szerint minden olyan társulást hozzunk létre, amely elősegíti a feladatok megoldását, ezért szeretném hangsúlyozni, különösen a belső ellenőrzési társulással kapcsolatos feladatoknak napirendre tűzését és megoldását, nem utolsó sorban szeretném kérni elnök urat, elnök úron keresztül Nagykanizsa város képviselő-testültét, hogy azokban a kérdésekben, amelyben együttműködési lehetőség van, mint megyei jogú városnak, segítse a társulási feladatok eredményes megvalósulását. Köszönöm szépen.
Marton István: Alelnök Úr, ez számomra természetes. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, bár nincs határozati javaslat, de úgy gondolom, aki egyetért azzal, hogy ez legyen a jövő évi munka alapja, az kérem, támogassa a javaslatot. Megállapítom, hogy a társulási tanács a társulás 2006. évi beszámolóját elfogadta és a 2007. évi munkatervével egyetért.
Egyebek:
Marton István: Egyebek közt szerepel a Szepetnek Község számára nyújtandó segítség, támogatás vagy kölcsön biztosítása. Többekkel konzultálva, arra a megállapításra jutottam, hogy kölcsönt gyakorlatilag nem adhatunk, mert illegális pénzintézeti tevékenységet folytatnánk, mint ahogy mások sokan és sokszor belebuktak. Ezt mi ne csináljuk, tehát én azt javaslom, hogy a „b” változatot felejtsük el. Ha megnézzük, a társulásnak az év utolsó munkanapjainak egyikén az össztartaléka nem éri el az ötmillió forintot, illetve ha átcsoportosítunk, akkor éppen eléri az öt és félmillió forintot. Úgy gondolom, hogy állunk annyira, így ennek az alapnak mintegy felére, konkrétan hárommillió forint támogatás biztosítására teszek javaslatot. Azzal, hogy amennyiben kiderül, hogy a mi lehetőségeink is egy kicsit jobbak lesznek, hogy mondjuk februárban vagy márciusban egy soros ülésen még ha módunkban lesz, akkor újabb összeget felajánlunk, de ebben a pillanatban én úgy ítélem meg, hogy biztonságosan hárommillió forintot és hangsúlyozom, hogy nem kölcsönként, hanem támogatásként javasolok a tanács tagjainak, hogy Szepetnek Községi Önkormányzat részére szavazzanak meg. Kíván-e valaki érdemben hozzászólni?

Pávlicz Lajos: Az elnök úrnak a javaslatát el is tudom fogadni, de én szeretnék rátenni erre, én az összeset javasolnám, meg is indoklom, hogy miért. Az időjárásból adódóan Szepetnek vagy akármelyik település önkormányzata, ilyen tragikus helyzetben mindenre rá van szorulva. A másik, ami éveken keresztül engemet mindig piszkált, hogy az oktatási rész, amire a többcélú társulás rengeteg pénzt adott át a nagykanizsai Szivárvány Fejlesztő Központnak, én úgy gondolom, hogy most Szepetnek Önkormányzata legalább annyira rá van szorulva, ha nem jobban ilyen irányú támogatásra. Természetesen ez egy javaslat, remélem ezt most meg fogják szavazni, remélem, hogy nem az elnök úrét. De ha azt megszavazzák, azt is el tudom fogadni.
Marton István: Köszönöm a konstruktív hozzáállást, de talán van köztes megoldás, mert én úgy gondolom, hogy mielőtt erről az a változatról szavazunk, illetve még előtte a tartalék összegének megnöveléséről 720 eFt átcsoportosítással, egy másik javaslatról is kellene szavazni, egy elvi segítségnyújtásról Szepetneknek, aminek az a lényege, hogy a társulás kéri a tagönkormányzatokat további segítségnyújtásra. Tehát aki tud, az ezen kívül is adhat. Kérdés, kiegészítés van-e?
Grabant János: A többcélú társulást alkotó valamennyi önkormányzatot, csakúgy, mint a többcélú társulást megkerestem, és ezen kívül olyan cégeket, akik a településünkkel valamilyen kapcsolatban vannak, szállítók, közszolgáltatók stb. és ezen kívül a Muramenti Társuláshoz illetve a Letenyei Társuláshoz tartózó önkormányzatokat, és miután a szepetneki családsegítő központ látja el a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat. Az előterjesztésben foglaltaktól eltérően nemcsak a tornaterem tetőszerkezete, hanem az egész ÁMK tetőszerkezete égett le. A jelenleg ismert kárunk az 89, 5 MFt, amiben még ingó vagyontárgy még nincsen benn. Sajnos a biztosító elutasította a kárfizetési kérelmünket, annak ellenére, hogy a biztosítói szakjogász szerint az önkormányzatnak van igaza, várhatóan ezt majd valamikor érvényesíteni is tudjuk. Jelen pillanatban olyan állapotban van a tetőszerkezete, hogy csak a tornaterem fölött nincsen födém, a másik rész fölött a födém is fabetétes volt, úgyhogy azt is vissza kell bontani, és a bontást is meg kell oldanunk, hogy további károkat ne szenvedjünk, és ez is több millió forint. Én most csak azt kívánom megerősíteni, hogy tényleg igazán nagy a kárunk, és mindenkinek, aki eddig is a társulás tagjai közül segítséget nyújtott, azt szeretném még egyszer megköszönöm. Kérem a társulást, hogy amennyiben lehetőség van itt, akkor egy magasabb összeggel támogassa az önkormányzatot. Természetesen a helyreállítás végén mindenki felé, aki támogatást nyújtott, tételes elszámolást adunk a nyújtott támogatásról. Köszönöm.
Marton István: Először szavazzunk, hogy a munkaszervezet felhalmozási kiadásaiból a 720 eFt-ot átcsoportosítunk a tartalékba. Kérem, szavazzunk.
60/2006. (12.27.) NKTT számú határozat (a társulási tanács 30 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2006. évi 19/2006 (03.16.) NKTT számú határozatát módosítja az alábbiak szerint:
A munkaszervezet felhalmozási kiadása csökken 720 eFt-tal, és a tartalék összege növekszik 720 eFt-tal. A tartalék összege 5.572 Ft-re módosul.
Határidő: 2006. december 27.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezetőMarton István: Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a társulás Szepetnek Önkormányzata részére 5 mFt vissza nem térítendő támogatást nyújt.
61/2006. (12.27.) NKTT számú határozat (a társulási tanács 29 igen szavazattal, 1 tartózkodással egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Szepetnek Község Önkormányzata részére 5 mFt vissza nem térítendő támogatást biztosít felhalmozási célra, az iskola épületének felújítására. Felhatalmazza Marton Isván elnököt a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető

Marton István: Kérem, szavazzunk az elvi segítségnyújtásra vonatkozó javaslatról is.

62 /2006.(12.27.) NKTT számú határozat (a társulási tanács 30 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta):
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa kéri a Társulás tagtelepüléseit, hogy lehetőségeihez mérten nyújtson segítséget Szepetnek Község Önkormányzata számára.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Marton István Elnök
Operatív felelős: Polai György irodavezető


Grabant János: Mindenkinek szeretném még egyszer megköszönni a támogatását.
Göndör István: Szeretnék kapcsolódni az előző témához, nincs köze a meghozott határozathoz. Én azt javaslom Grabant polgármester Úrnak, hogy január egy utáni dátummal, a biztosítóval valamilyen megállapodásra jutás után azonnal nyújtsa vis major támogatási igényét az illetékes minisztériumhoz. Amiről a testület ma döntött, ezt segíti, és még az is, hogy van biztosítás is. Ezt a lehető leggyorsabban javaslom megtenni.
Marton István: Megköszönöm a hozzászólást. A mai ülés hivatalos részét ezzel lezárom, miután ismét megköszönöm, hogy ilyen sok polgármester hölgy és úr elfogadta a meghívást, és térjünk át a nem hivatalos részre.
Varga Miklós: Tisztelt társulási tanács, tisztelt meghívottak! Megköszönöm az utóbbi néhány hónapban végzett munkát, azt hiszem, az látszott, hogy egy pici változást szeretnénk, picit másként szeretnénk csinálni, minta ahogy korábban végeztük ezt a tevékenységet. Remélem, hogy jó irányba indultunk el, és remélem azt, hogy a következő hónapok majd bizonyítják, hogy tényleg változtatni kell. Azért én következtem, mert vannak köztünk olyanok, akik nemrég vagy épp a napokban ünneplik névnapjukat, köszöntöm az Évákat, az Ádámokat, és az Istvánokat és a Jánosokat is. Kívánok valamennyiüknek boldog névnapot. És hogy milyen 2007-et kívánok? Szebbet, jobbat, és boldogabbat, mint a 2006-os volt.


Göndör István: Hölgyek, urak! Engedjék meg, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntsek mindenkit. Van, akivel még nem találkoztam személyesen, vagy újraválasztása vagy első megválasztása alkalmából, de most már mindenki tudja, hogy mire vállalkozott, ehhez kívánok sok sikert. De amiért szót kértem, hogy az elnök úr szavait szeretném megerősíteni. A költségvetés zárószavazásánál a kistérségek anyagi hátterét további egymillárd forinttal erősítette meg az országgyűlés. Tehát nagyon kérek mindenkit, különösen a munkaszervezetet, a kistérségi menedzsereket, hogy tessék figyelni a lehetőségeket, szeptembertől újabb lehetőségek nyílnak meg. De van olyan, amit már most ígérvény alapján is igénybe lehet venni, csak egy dolog, hogy aki nem teljesít, annak vissza kell fizetni. Én nem aggódom, mert ismerem, hogy ez a kistérség jól működött együtt, nagyon sok dolgot indítottak el, nem egyszerűen, de sok vitával. És az, hogy a kicsiknek ki segít a pályázatban, tényleg, a munkaszervezet, a kistérségi menedzserek segítsék őket. Pályázni kell. Ma ezek a források zömében pályázati úton szerezhetőek meg, elsősorban majd a nyugat-dunántúli régióban, én ezért örülök, hogy a munkaszervezet többször is szerepelt a regionális fejlesztési ügynökségben, mint tetemre hívott fél. Januártól kell figyelni, kiírják a regionális operatív programokat. Azoknak van nagyobb esélye, akinek a fiókjában több pályázati lehetőség van. Kívánok mindenkinek nagyon jó erőt, egészséget és munkasikereket a saját települése és a közösség érdekében. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Marton István további napirendi pont és hozzászólás nem lévén az ülés hivatalos részét bezárta.

Kelt: Nagykanizsa, 2006. december 29.

Letöltés: Jegyzokonyv_december_27.doc