Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.

Jegyzőkönyv 2005.05.19.

Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2005. május 19.-én 17 órai kezdettel a Nagykanizsai Hevesei Sándor Művelődési Központ Kamaratermében megtartott taggyűléséről.
Tárgy: Az alábbiakban felsorolt napirend szerint.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján 44 fő helyi önkormányzati polgármester, illetve 35 jegyző.
Litter Nándor elnök üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel a 48 tagból 44 tag jelen volt.
Litter Nándor a taggyűlést megnyitotta.
Jegyzőkönyvvezetésre felkérte Kobán Ildikót, a munkaszervezet munkatársát; jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Gregor Tibornét, Újudvar polgármesterét, és Rácz Józsefet, Gelse polgármesterét. A taggyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Litter Nándor ismertette a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Megszüntető Okirat, Társulási Megállapodás, valamint Alapító Okirat aláírása
Előadó: Litter Nándor elnök
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tisztségviselőinek (elnök, elnökhelyettes, elnökségi tagok, felügyelő bizottság és a pénzügyi bizottság tagjai) megválasztása
Előadó : Litter Nándor elnök
3. Személyi ügyek
Előadó: Litter Nándor elnök
4. Egyéb
1. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Megszüntető Okirat, Társulási Megállapodás, valamint Alapító Okirat aláírása
Előadó: Litter Nándor elnök
Az aláírások megkezdése előtt Póczai Zoltán és Kanzsalics Eszter kérdéssel fordult az elnök úrhoz. Kanzsalics Eszter a következő kérdéseket tette fel:
-törvénytelen-e a normatíva igénylés,
-Van-e a testületnek erkölcsi és anyagi felelőssége,
-tudomása szerint a Magyar Állam Kincstár törzskönyvi nyilvántartásba vette a Társulást, legalábbis Dr. Doba Istvántól ezt az információt kapta
-Van-e a társulásnak SZMSZ-e?
Póczai Zoltán ezek után azt kérdezte, kinek higgyen, és azt javasolta az elnök úrnak, hogy rendeljen el zárt ülést.
Szirtes Lajos, Zalakaros polgármestere a zárt ülés elrendelésével kapcsolatban hivatkozott a Társulási Megállapodásra. A Tanács zárt ülésére a Tkt. 7§ (5) bekezdését kell alkalmazni.
Litter Nándor szavazásra tette fel a zárt ülés elrendelését: A társulási tanács 37 igen, 1 nem és 6 tartózkodás szavazati aránnyal a zárt ülés elrendelése mellett döntött.

17/2005. (05.19.) sz. határozat (37 igen, 1 nem, 6 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A tárulási tanács a 2005. május 19-i ülésén zárt ülést rendelt el.
Felelős: Litter Nándor
Határidő: azonnal
Litter Nándor ezután megkérte azon jelen lévőket, akik nem tagjai a társulásnak, a jegyzői kollégiumnak, vagy nem e két testület meghatalmazottja, illetve nem a munkaszervezet tagja, hogy hagyják el az üléstermet.
A zárt ülés elrendelése után megkezdődnek a Társulási Megállapodásnak, a jogelőd társulás Megszüntető Okiratának, valamint a Társulás munkaszervezete Alapító Okiratának aláírása és lepecsételése a jelen lévő polgármesterek és jegyzők által. A dokumentumokat a jelenlévők közül két település nem írta alá (Sormás, Nagyrada), ezen kívül még öt aláírás hiányzott, mert a társulási tanács minden tagja még nem érkezett meg.
Póczai Zoltán, Sormás polgármester megkérdezte, miért kell neki aláírnia a fent említett dokumentumokat, ha egyszer azokat már aláírta. Litter Nándor válaszolt a kérdésre: tudomása szerint a probléma az, hogy a munkaszervezet nem megfelelő mellékletet csatolt a dokumentumokhoz és így nyújtotta be a Magyar Állam Kincstárhoz, illetve a Közigazgatási hivatalba
nem tudja, hogy a normatíva igényléssel kapcsolatban ennek milyen következményei lesznek
Ő olyan dokumentumot írt alá, ahol a 48 település határozatával elfogadja Társulási megállapodást, Társulás megszüntetést és megalakítását.
Ezt követően Dr. Kelemen Marcell elmondta kronológiai sorrendben, szerinte mi történt az elmúlt hónapokban:
a munkaszervezet megalakulásakor törvényességi észrevételt tett, közölte milyen dokumentumokat kell elfogadni (megszüntető okirat, társulási megállapodás alapító okirat)
hivatala elkészítette ezeket a dokumentumokat, a nagykanizsai közgyűlés március 29.- én elfogadta.
A Magyar Államkincstár. levél március 22.-ével bejegyezte a társulást és a munkaszervezetet, nem tudja, hogy a munkaszervezet bejegyzése milyen dokumentumok alapján történt, mert a munkaszervezet attól fogva nem a hivatal „alá” tartozik
szerinte a társulás megalakulása jogszerűtlen volt, mert a csatolt dokumentumok véleménye szerint „át lettek emelve” egy másik dokumentumból (szerinte a pecsétek 2004. júniusából származnak.) Május elején Sinkovicsné Szili gyöngyi irodavezető megkereste őt, hogy írjon alá valamit, amiről nem tudta megállapítani, hogy mi, ezért ezt nem írta alá s ezért vállalja a felelőséget.
véleménye szerint a Társulás normatíva igénylése jogszerűtlen volt, mert nem alakult át a társulás február 15.- ével a 2004:CVII tv. Szerinti többcélú társulássá, valamint nem történt meg a tisztségviselők újraválasztása
Kelemen Marcell elmondta, hogy a történtek elenére ő és kollégái és azon vannak, hogy társulás sikeresen működjön.
Póczai Zoltán Sormás polgármestere felszólalásában szorgalmazta, hogy mielőbb tisztázni kell a normatívával kapcsolatos kérdéseket, mivel véleménye szerint az 5/2005. február havi, kormányrendeletnek nem felel meg a normatíva igénylés, és ígéretet tett arra, hogy aláírja a dokumentumokat. Megkérdezte mi lesz azoknak az aláírásával, akik nincsenek jelen. Litter Nándor válaszában elmondta, hogy azokhoz, akik nincsenek jelen, taxival szállítják ki az aláírandó dokumentumok egy-egy példányát, és megkérdte a jelen lévőket, hogy aki még nem tette, írja alá a dokumentumokat, a többieknek, pedig telefonálni fognak. Nagyrada és Sormás képviselői aláírták a dokumentumokat. Litter Nándor elmondta, hogy akik ma nem írják alá a dokumentumokat, azoknál akkor amikor aláírják, le kell dátumozni és az eltérő dátumokra fel kell hívni a hatóságok figyelmét.
Dr. Kelemen Marcell a dokumentumok egy példányát elküldte aláírásra Murakeresztúrra és Pőlöskefőre.
Litter Nándor ezt követően megnyitotta a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának alakuló ülését.
Litter Nándor szavazásra tette fel a Társulás megszűnését. A társulási tanács tagjai a javaslatot egyhangúlag elfogadták.
18/2005. (05.19.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsa elfogadta a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának megszűnését.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor szavazásra tette fel és a Társulás 2004. évi CVII. Tv szerinti megalakulását, valamint a Társulási Megállapodását. A társulási tanács tagjai a javaslatot egyhangúlag elfogadták.
19/2005. (05.19.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsa elfogadta a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának 2004. évi CVII. Tv. Szerinti átalakulását, valamint Társulási Megállapodását.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Póczai Zoltán azt javasolta, hogy a továbbiakban legyen nyílt ülés, Szirtes Lajos idézett a Társulási Megállapodásból, mely szerint az ülés folytatható zárt ülésként.
2. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tisztségviselőinek (elnök, elnökhelyettes, elnökségi tagok, felügyelő bizottság és a pénzügyi bizottság tagjai) megválasztása
Előadó : Litter Nándor elnök
Szirtes Lajos, Zalakaros polgármestere javaslatot tett az arra, hogy az elnököt – a Társulási Megállapodás alapján-titkos szavazással válasszák meg, illetve javasolta elnöknek Litter Nándort, Nagykanizsa polgármesterét, aki elfogadta a jelölést, majd megkérdezte a jelen lévőket, van-e az elnök személyére más javaslat. Más javaslat nem lévén, Szirtes Lajos szavazásra tette fel, hogy Litter Nándort a társulási tanács jelöli az elnöki posztra. A tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
20/2005. (05.19.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa elnöknek
Litter Nándort, Nagykanizsa polgármesterét választotta.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor a szavazatszámláló bizottság tagjának javasolta Gregor Tibornét, Újudvar polgármesterét, Kámán Pétert, Hahót polgármesterét és Gilicze Sándort, Nemepátró polgármesterét, akik a jelölést elfogadták. Litter Nándor szavazásra tette fel a szavazatszámláló bizottság tagjai megválasztását. A társulási tanács egyhangúlag elfogadta a javaslatot, a szavazatszámláló bizottság elnökéül egyhangú döntéssel Gregor Tibornét, Újudvar polgármesterét megválasztotta.
21/2005. (05.19.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa a szavazatszámláló bizottság tagjának választotta Gregor Tibornét, Újudvar polgármesterét, Kámán Pétert, Hahót polgármesterét, Gilicze Sándort, Nemespátró polgármestertét. A szavazatszámláló bizottság elnökéül Gregor Tibornét választotta.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: azonnal

A munkaszervezet tagjai kiosztották a titkos szavazáshoz szükséges szavazólapokat., majd megkezdődött a szavazás. A szavazás befejeztével a szavazatszámláló bizottság megkezdte a szavazatok összeszámlálását. Gregor Tiboné, a szavazatszámláló bizottság elnöke megállapította, hogy a szavazás szabályszerűen zajlott le, melynek eredménye a következő: 38 érvényes igen, 2 érvényes nem és 3 érévnytelen szavazattal a társulási tanács Littere Nándort, Nagykanizsa polgármesterét választotta a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elnökéül.
Litter Nándor megköszönte a bizalmat. Ezt követően javaslatot tett az általános elnökhelyettes és az elnökhelyettes személyére. Általános elnökhelyettesnek Szirtes Lajost, Zalakaros polgármesterét javasolta, elnökhelyettesnek Rácz Józsefet, Gelse polgármesterét javasolja. A jelöltek jelölést elfogadták.
Litter Nándor szavazásra tette fel Szirtes Lajos általános elnökhelyettessé való megválasztását. A társulási tanács a javaslatot egyhagúlag elfogadta.
22/2005. (05.19.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa általános elnökhelyettesnek választotta Szirtes Lajost, Zalakaros polgármesterét.
Felelős: Litter nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor szavazásra tette fel Rácz József elnökhelyettessé való megválasztását. A társulási tanács a javaslatot 41 igen, 3 tartókodás mellett elfogadta.
23/2005. (05.19.) sz. határozat (41 igen, 3 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa elnökhelyettesnek választotta Rácz Józsefet, Gelse polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor az elnökség összetételére vonatkozóan javaslata, hogy területi elven válasszák meg a tagokat.
Varga Miklós a választás előtt felszólalt és közölte, hogy az elmúlt hónapok törvénytelen működése miatt lemond az elnökségi tagságáról, mert felelőséget érez a történtekért. Litter Nándor a Zalakaros környéki települések képviselőit megkérdezte, kívánnak-e mást jelölni. Tóth László, Csapi polgármestere Hegedűs Istvánt, Nagybakónak polgármesterét javasolta, aki nem fogadta el a jelölést. Ezt követően Koma Lászlót, Garabonc polgármesterét javasolta, aki elfogadta a jelölést.
A társulási tanács elnökségi tagnak jelölte még Pávlicz Lajost, Murakeresztúr polgármesterét, Godena Jószefet, Liszó polgármesterét, Hegedüs Györgyöt, Nagyrécse polgármesterét, Réti Alfrédot, Kerecseny polgármesterét, Kámán Pétert, Hahót polgámesterét.
Ezt követően a jelöltekről a társulási tanács egyenként szavazott.
Litter Nándor szavazásra tette fel Pávlicz Lajos elnökségi taggá választását. A társulási tanács a javaslatot 43 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta.24/2005. (05.19.) sz. határozat (43 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa elnökségi tagnak választotta Pávlicz Lajost, Murakeresztúr polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor szavazásra tette fel Godena József elnökségi taggá választását. A társulási tanács a javaslatot 42 igen 2 tartózkodás mellett elfogadta.
25/2005. (05.19.) sz. határozat (42 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa elnökségi tagnak választotta Godena Józsefet, Liszó polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor szavazásra tette fel Hegedüs György elnökségi taggá választását. A társulási tanács a javaslatot 42 igen 2 tartózkodás mellett elfogadta.
26/2005. (05.19.) sz. határozat (42 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa elnökségi tagnak választotta Hegedüs Györgyöt, Nagyrécse polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor szavazásra tette fel Réti Alfréd elnökségi taggá választását. A társulási tanács a javaslatot 42 igen 2 tartózkodás mellett elfogadta.
27/2005. (05.19.) sz. határozat (42 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa elnökségi tagnak választotta Réti Alfrédot, Kerecseny polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor szavazásra tette fel Kámán Péter elnökségi taggá választását. A társulási tanács a javaslatot 42 igen 2 tartózkodás mellett elfogadta.
28/2005. (05.19.) sz. határozat (42 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa elnökségi tagnak választotta Kámán Pétert, Hahót polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor szavazásra tette fel Koma László elnökségi taggá választását. A társulási tanács a javaslatot 41 igen 3 tartózkodás mellett elfogadta.


29/2005. (05.19.) sz. határozat (41 igen, 3 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa elnökségi tagnak választotta Koma Lászlót, Garabonc polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos
Az elnökségi tagok megválasztása után került sor a Pénzügyi bizottság tagjainak a megválasztására.
A taggyűlés a pénzügyi bizottság tagjának és egyben elnökének javasolta Grabant Jánost, Szepetnek polgármesterét, Molnár Józsefet, Zalaszentjakab polgármesterét, Németh Zoltánt, Balatonmagyaród polgármesterét, és Magyar Zsoltot, Kacorlak polgármesterét.
Ezt követően a jelöltekről a társulási tanács egyenként szavazott.
Litter Nándor szavazásra tette fel Grabant János pénzügyi bizottság tagjának és egyben elnökének megválasztását. A társulási tanács a javaslatot egyhanúlag elfogadta.
30/2005. (05.19.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa a pénzügyi bizottság tagjának és egyben elnökének megválasztotta Grabant Jánost, Szepetnek polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor szavazásra tette fel Molnár József pénzügyi bizottság tagjának megválasztását. A társulási tanács a javaslatot 43 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
31/2005. (05.19.) sz. határozat (43 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa a pénzügyi bizottság tagjának választotta Molnár Józsefet, Zalaszentjakab polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor szavazásra tette fel Németh Zoltán pénzügyi bizottság tagjának megválasztását. A társulási tanács a javaslatot 43 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

32/2005. (05.19.) sz. határozat (43 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa a pénzügyi bizottság tagjának választotta Németh Zoltánt, Balatonmagyaród polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor szavazásra tette fel Magyar Zsolt pénzügyi bizottság tagjának megválasztását. A társulási tanács a javaslatot 43 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
33/2005. (05.19.) sz. határozat (43 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa a pénzügyi bizottság tagjának választotta Magyar Zsoltot, Kacorlak polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos
A pénzügyi bizottság egy tagját Nagykanizsa városa delegálja.
Ezt követően került sor a Felügyelő Bizottság tagjainak a megválasztására.
A taggyűlés a felügyelő bizottság tagjának és egyben elnökének javasolta Tóth Lászlót, Csapi polgármesterét, Pintér Lajost, Pat polgármesterét, Dezső Jánost, Surd polgármesterét, és Schmidt Istvánt, Fűzvölgy polgármesterét.
Ezt követően a jelöltekről a társulási tanács egyenként szavazott.
Litter Nándor szavazásra tette fel Tóth László felügyelő bizottság tagjának és egyben elnökének megválasztását. A társulási tanács a javaslatot 42 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
34/2005. (05.19.) sz. határozat (42 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa a felügyelő bizottság tagjának és egyben elnökének választotta Tóth Lászlót, Csapi polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor szavazásra tette fel Pintér Lajos felügyelő bizottság tagjának megválasztását. A társulási tanács a javaslatot 43 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
35/2005. (05.19.) sz. határozat (43 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa a felügyelő bizottság tagjának választotta Pintér Lajost, Pat polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor szavazásra tette fel Dezső János felügyelő bizottság tagjának megválasztását. A társulási tanács a javaslatot 42 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
36/2005. (05.19.) sz. határozat (42 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa a felügyelő bizottság tagjának választotta Dezső Jánost, Surd polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Litter Nándor szavazásra tette fel Schmidt István felügyelő bizottság tagjának megválasztását. A társulási tanács a javaslatot 42 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
37/2005. (05.19.) sz. határozat (42 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal a társulási tanács elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa a felügyelő bizottság tagjának választotta Schmidt Istvánt, Fűzvölgy polgármesterét.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

A pénzügyi bizottság egy tagját Nagykanizsa városa delegálja.


3. Személyi ügyek
Előadó: Litter Nándor elnök
Litter Nándor elmondta, hogy a 3. napirendi pontot az elnökség tárgyalja a társulási ülés befejeztét követőem.
4. Egyéb
Litter Nándor felsorolta a következő időszak fő feladatait. Elmondta, hogy a társulás költségvetést mielőbb el kell készíteni és el kell fogadni, de addig is el kell dönteni, ki gyakorolja a pénzügyi jogokat. Dönteni kell az utalványozás rendjéről.
A társulási tanács tagjai indítványozták, hogy kötelezettséget a társulás nevében az elnök, és a két elnökhelyettes vállalhasson. Litter Nándor szavazásra tette fel a javaslatot. A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
38/2005. (05.19.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa elfogadta, hogy kötelezettséget a társulás nevében az elnök, és a két elnökhelyettes vállalhat.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Ezt követően Litter Nándor megkérte Túri Pétert, ogy a szélessávú internettel kapcsolatos pályázati fejleményekről tájékoztassa a jelenlévőket. Túri Péter a következőket mondta el:
17 település jelzett vissza, hogy nincs ilyen rendszer kiépítve, ezenkívül 1 településen folyamatban van a kiépítés, és 1 település nem igényli a rendszer kiépítését. Elmondta, hogy Bíró úrtól azt a felvilágosítást kapta, hogy a cég 2 pályázatot fog beküldeni, 600 millió forint értékben, melyből 25% az önrész ebből 10%-ot a cég vállal, 15%-ot pedig Belügyminisztérium által kiírt önerő pályázaton kíván megszerezni a társulás. Javasolta a társulásnak, hogy hatalmazza fel az elnököt a szerződés megkötésére. Litter Nándor elnök úr azt javasolta, hogy az elnökséget hatalmazza fel a társulás. A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
39/2005. (05.19.) sz. határozat ( a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa felhatalmazza az elnökséget az szélessávú internethálózat kiépítésével kapcsolatos pályázattal összefüggésben a pályázat elkészítőivel a szerződés megkötésére.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos
Litter Nándor megkérte Pétert, hogy olvassa fel a résztvevő települések névsorát. A Települési névsor felolvasása után Kámán Péter azt javasolta, hogy készítsenek újabb igényfelmérést, és arra is kíváncsi, hogy a csillagpontos rendszerre rá lehet-e tenni. Litter Nándor azt kérte, hogy aki szeretné a rendszer kiépítését, az Túri Péter felé jelezze, majd a céggel történjen egy újabb egyeztetés.
Ezt követően Sinkovicsné Szili Gyöngyi, irodavezető tartott rövid ismertetőt a KIOP. pályázatról, melyben elmondta, hogy a pályázat célja, hogy térségi szintű állati hulladék kezelésére alkalmas telepet létrehozzanak, majd emlékeztetett rá, hogy az elmúlt ülésen erről, illetve a szakértő megbízásáról már született egy határozat, melyre PEA kiírás került. Akik pályáznak erre a projektre azoknak a megvalósíthatósági tanulmányát elkészíti egy szakértő szervezet. Azt javasolta, hogy a tanács, hatalmazza fel az elnököt a pályázat aláírására és benyújtására. Litter Nándor szavazásra tette fel a javaslatot.A javaslatot a társulási tanács egyhangúlag elfogadta.
40/2005. (05.19.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa a PEA állati hulladék kezelésével kapcsolatos pályázati kiírásra benyújtja pályázatát.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Ezt követően Tóth László szerdai TEFA. ülésről elmondta, hogy két határozatott hoztak, és ezeket a határozatokat most a 26 taggal is ismerteti majd szavazásra kérte őket a javaslatok elfogadásáról. Módosítások lényege, hogy a Társulás névváltozása miatt a Bizottság Működési Szabályzatának címe „ Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása TEFA Bizottságának Működési Szabályzata”, a következőképpen módosul: „Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása TEFA Bizottságának Működési Szabályzata”; valamint a 6- os pont az alábbiakkal egészül ki: A TEFA Alap új belépői a belépés évében 100 000 Ft egyszeri befizetésre kötelezettek. Az adott évben egyéb fizetési kötelezettségük nincs, az Alapra pályázhatnak, amennyiben a pályázati kiírás előtt csatlakoznak az Alaphoz.
Litter Nándor szavazásra tette fel a módosító javaslatokat A társulási tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
41/2005. (05.19.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa a területfejlesztési Alap Működési Szabályzatának módosítását elfogadja.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: folyamatos

Ezt követően Litter Nándor elnök úr a Nyugat- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt turisztikai célú pályázatról nyújtott rövid tájékoztatást, mely pályázat során lehetőség nyílna tursiztikai kiadvány készítésére a társulás települései részvételével. A kiadvány elkészítése 150 ezer forintba kerül oldalanként ennek 30%-a az önrész. Két javaslatot terjesztett elő, az első szerint a részvétel a kiadványban önkéntes, a második szerint mindenki részt vesz benne. Litter Nándor szavazásra tette fel a javaslatot. A társulási tanács egyhangúlag úgy határozott, hogy a pályázatban partnerként a társulás egésze vegyen részt.
42/2005. (05.19.) sz. határozat (a társulási tanács egyhangúlag elfogadta)
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának társulási tanácsa partnerként vesz részt a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, turisztikai fejlesztéssel kapcsolatos pályázati kiírására a Nagykanizsai Tourinform Iroda által benyújtandó pályázatban és vállalja a társulás által fizetendő önrész biztosítását, maximum oldalanként 150 eFt + ÁFA erejéig.
Felelős: Litter Nándor elnök
Határidő: 2005. június 15.

Ezek után Gregor Tiborné megkérdezte, hogy a Kht-nak nem kell megváltoztatnia a nevét.
Dr. Kelemen Marcelltól azt a választ kapjt, hogy ez a kérdés jelenleg nem lényeges.
Varga Miklós megkérdezte, hogy mi a helyzet a 3-as napirendi ponttal. Litter Nándor elnök úrtól elmondat, hogy a személyi kérdések a társulási megállapodás alapján az elnökség hatáskörébe tartoznak.
Póczai Zoltán véleménye szerint az irodavezetői állásra olyan embert kell felvenni, akinek minimum 2-3 éves közigazgatási gyakorlata van, majd megkérdezte mi a helyzet a Családsegítő Szolgálat normatíva igénylésével. Gregor Tibornétól elmondta, hogy 570 forintnál többet nem tudnak a települések leigényelni, a többcélú társulás keretében erre most nincs idő, de a többcélú társulás feladatellátásába családsegítő szolgálatot be kell vinni. A társulás leigényelte a gyermekjóléti normatívát, de véleménye szerint azt vissza kell adni. Póczai Zoltán ezt követően a szolgálat vezetőjének felelőségét firtatta, kíváncsi volt arra, ki finanszírozza ezt jelenleg. Azt is elmondta, hogy az önkormányzatok nem kapták meg a kiegészítő normatívákat, majd arra kérte az elnökségtől, hogy vizsgálja meg mi a teendő ilyenkor. Gregor Tiborné elmondta, hogy ez a vizsgálat nem a többcélú társulás elnökségének a feladata, ugyanakkor azt is jelezte, hogy meg fogja vizsgálni a kérdést és értesíteni fog mindenkit a vizsgálat eredményéről.
Réti Alfréd megkérdezte a Dr. Kelemen Marcell jegyzőt, arról, hogy a mostani folyamatokat jogszerűnek tartja-e. Dr. Kelemen Marcell válaszában elmondta, hogy a korábbi helyzet más volt, február 15.-ig meg kellett alakulnia a társulásnak az új törvények szerint, majd visszakérdezett, hogy van-e egyáltalán jelentősége a véleményének, mert ő a zárt ülést sem javasolta.
Ezt követően Litter Nándor elnök úr megkérdezte, van-e még valakinek valamilyen kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem lévén, megkérte az elnökséget, hogy maradjon a 3. napirend megtárgyalása miatt, majd a társulási tanács ülését bezárta.
Nagykanizsa, 2005.06.02.

Letöltés: 2005_majus_19_i_jegyzokonyv.doc